Tietosuojaseloste ja evästekäytännöt

Tietosuojaseloste

Yksityisyyden suojaaminen on Suomen Yrittäjille erittäin tärkeää. Jotta voimme täyttää tehtävämme edunvalvonnassa, tarjota jäsenillemme palveluita, järjestää tapahtumia ja tehdä viestintää ja markkinointia meidän on välttämätön käsitellä henkilötietoja. Pyrimme käsittelemään kaikkea henkilötietoja vastuullisesti, tietoturvallisesti ja läpinäkyvästi.

Tämä tietosuojaseloste koskee Suomen Yrittäjien henkilöjäsenten, jäsenyritysten edustajien, luottamushenkilöiden, sidosryhmien edustajien, asiakkaiden, potentiaalisten jäsenten edustajien sekä verkkosivuston ja sovellusten käyttäjien henkilötietojen käsittelyä.

Pyydämme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön klikkaamalla alla olevia välilehtiä.

Tämän tietosuojaselosteen tarkoittamasta henkilötietojen käsittelystä vastaavat yhteisrekisterinpitäjinä seuraavat tahot:

 • Suomen Yrittäjät ry keskusjärjestö
 • Suomen Yrittäjät ry:n aluejärjestöt
 • Suomen Yrittäjät ry:n paikallisyhdistykset
 • Suomen Yrittäjien Sypoint Oy (0581846-9)

Yhteisrekisterinpitäjät määrittävät yhdessä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Yhteisrekisterinpitäjiin viitataan jatkossa termeillä ”Suomen Yrittäjät” tai ”me”.

Tiettyjä sosiaalisen median toiminnallisuuksia käyttäessämme, esimerkiksi ylläpitäessämme Facebookissa Suomen Yrittäjien sivua, voimme olla yhteisrekisterinpitäjiä myös ko. sosiaalisen median palveluntarjoajan kanssa.

***

Tämä tietosuojaseloste koskee tilanteita, joissa Suomen Yrittäjät ry sekä sen aluejärjestöt ja paikallisyhdistykset sekä Suomen Yrittäjien Sypoint Oy määrittävät yhdessä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, ja toimivat näin ollen tietosuojalainsäädännön tarkoittamana yhteisrekisterinpitäjänä. Kukaan käsittelyn osapuolista ei voisi täyttää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käsittelyn tarkoituksia ilman toisia osapuolia.

Yhteisrekisterinpitäjät ovat sopineet, että Suomen Yrittäjät ry vastaa informoinnista tämän tietosuojaselosteen kautta ja on ensisijainen taho, johon voit olla yhteydessä oikeuksia käyttäessäsi. Tämä ei estä sinua olemasta yhteydessä esimerkiksi omaan paikallisyhdistykseesi henkilötietojen käsittelyyn liittyen.

Suomen Yrittäjien osalta voit olla henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa yhteydessä ensisijaisesti:

 • Suomen Yrittäjät ry
 • Postiosoite: PL 999, 00101 Helsinki
 • Käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki
 • Sähköpostiosoite:  jasenpalvelu@yrittajat.fi
 • Puhelinnumero: 09 229 221

Oikeuksiesi käyttämiseksi voit olla yhteydessä henkilöihin, jotka nimetty kohdassa “Mihin luovutamme henkilötietoja”.

Lisäksi olemme sopineet yhteisrekisterinpitäjyydestä seuraavaa:

 • Paikallisyhdistyksen edustajilla on pääsy ainoastaan oman yhdistyksensä jäsentietoihin.
 • Aluejärjestöjen edustajilla on pääsy CRM-järjestelmään, jossa käsitellään jäsenten, luottamushenkilöiden, sidosryhmien, tapahtumaosallistujien ja potentiaalisten jäsenten edustajien henkilötietoja. Aluejärjestön edustajat näkevät tietoja rajatusti ja voivat muokata vain omia jäsentietojaan.
 • Keskusjärjestön, Suomen Yrittäjät ry:n, edustajilla, on pääsy ja muokkausoikeus kaikkiin tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin henkilötietoihin. Keskusjärjestö voi tuottaa aluejärjestöjen käyttöön tilastollisia analyysejä tietojen pohjalta. Käsittelemme Suomen Yrittäjät ry:ssä luottamushenkilöiden, sidosryhmien, asiakkaiden ja potentiaalisten jäsenten edustajien tietoja niin paikallisyhdistyksen, aluejärjestön kuin Keskusjärjestön intressissä: esimerkiksi jäsenhankinnan toimenpiteet tähtäävät siihen, että yritys liittyy paikallisyhdistyksen jäseneksi.

Toimimme yhteis­re­kis­te­rin­pi­tä­jänä myös sil­loin, kun yllä­pidämme sivua Face­boo­kissa tai hyödynnämme Facebookin toiminnallisuuksia sivuillamme, kuten tykkää-nappia. Face­book-sivu­jemme käyttötie­to­jen osalta olemme yhteis­re­kis­te­rin­pi­tä­jiä Facebookin kanssa. Keräämme tilas­to­tie­toja mm. Face­book-sivu­jemme tyk­käyk­sistä ja vie­rai­luista, jul­kai­sui­demme näky­vyy­destä sekä jul­kai­sui­demme tavoit­ta­nei­den hen­ki­löi­den demo­gra­fia­pro­fii­leista. Lisäksi näemme sivujemme tykkääjien tai kommentoineiden henkilöiden julkiset tiedot, kuten nimen ja profiilikuvan, sekä muita tietoja käyttäjän Facebookissa määrittämien yksityisyysasetusten mukaisesti. Saat lisä­tie­toja hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lystä Face­boo­kin tietosuojakuvauksesta.

Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen, Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöjä. Voit tutustua niihin käyttämäsi päätelaitteen kautta tai vierailemalla ko. sovelluskaupan verkkosivustolla.

Käsittelemme Suomen Yrittäjien henkilöjäsenten, jäsenyritysten edustajien, luottamushenkilöiden, sidosryhmien edustajien, asiakkaiden, potentiaalisten jäsenten edustajien sekä verkkosivuston ja sovellusten käyttäjien henkilötietoja.

Käsiteltävät tiedot riippuvat rekisteröityjen ryhmistä, mutta pitävät pääosin sisällään rekisteröidyn nimi- ja yhteystietoja sekä rekisteröidyn edustamaan organisaation liittyviä tietoja, kuten organisaatiosta julkisesti saatavilla olevat tiedot. Verkkosivujen käyttäjistä keräämme tietoja evästeiden avulla evästekäytännöissä tarkemmin kuvatuin tavoin.

***

Käsittelemme rekisteröidyistä seuraavia tietoryhmiä:

Henkilöjäsenet tai jäsenyritysten yhteyshenkilöt

Rekisteröityjen ryhmät:

 • jäsenyrityksen edustajat
 • seniorijäsenet
 • opiskelijajäsenet
 • kunnia- ja kannatusjäsenet

Käsiteltävät tiedot:

 • rekisteröidyn henkilötiedot, kuten nimi, sukupuoli, palvelukieli, syntymäaika, opiskelutiedot, osoite, puhelinnumero, sähköposti
 • jäsenyyttä koskevat tiedot, kuten liittymistiedot, yhdistyksen vaihtaminen, jäsenyyden päättäminen ja siihen liittyvät syyt, laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, viestinnän seurantatiedot
 • rekisteröidyn edustamaa organisaatiota koskevat perustiedot, kuten organisaation nimi, y-tunnus, toimialatiedot, työntekijämäärä, yrityksen perustamispäivämäärä, julkiset Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän rekisteritiedot sekä yhteystiedot, kuten käynti-, postitus- ja laskutusosoite, puhelinnumero, sähköposti, sosiaalisen median verkko-osoitteet, asiointikieli

Luottamushenkilöt

Rekisteröityjen ryhmä:

 • Suomen Yrittäjien paikallisyhdistysten, aluejärjestöjen ja keskusjärjestön luottamushenkilöt ja edustajat
 • toimialajärjestöjen luottamushenkilöt ja edustajat.

Käsiteltävät tiedot:

 • henkilötiedot, kuten nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, syntymäaika, sukupuoli
 • luottamustoimea koskevat tiedot, kuten luottamustoimi, luottamustoimen alkamisaika, luottamustoimen päättymisaika

Sidosryhmien edustajat

Rekisteröityjen ryhmät:

 • poliittiset päättäjät
 • virkamiehet
 • median edustajat
 • muiden järjestöjen edustajat
 • yrittäjäehdokkaat poliittisiin luottamustehtäviin
 • muut vastaavat sidosryhmät

Käsiteltävät tiedot:

 • rekisteröidyn henkilötiedot, kuten nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, organisaatio, tehtävänimike sekä julkisissa luottamustehtävissä toimivien (kansanedustajat, kunnanvaltuutetut) osalta puoluetieto

Asiakkaat      

Rekisteröityjen ryhmä:

 • tapahtumaan ilmoittautuneet henkilöt
 • tuotteita, kuten palkitsemistuotteita, ostaneet tai lehden tilanneet henkilöt
 • palkinnon, tuotteen tai lehden saajana olevat henkilöt

Käsiteltävät tiedot:

 • rekisteröidyn henkilötiedot, kuten nimi ja yhteystiedot, allergiatiedot, syntymäaika, tehtävänimike, tiedot yrittäjyysurasta tai muista ansioista
 • rekisteröidyn edustamaa organisaatiota koskevat tiedot, kuten organisaation nimi ja yhteystiedot, laskutustiedot, järjestön jäsenyys
 • tilaukseen liittyvät tiedot, kuten tapahtuman, tuotteen tai tilauksen nimi ja tyyppi

Potentiaalisten jäsenten edustajat

Rekisteröityjen ryhmä:

 • potentiaalisten jäsenyritysten edustajat

Käsiteltävät tiedot:

 • rekisteröidyn henkilötiedot, kuten nimi ja yhteystiedot, tehtävänimike
 • rekisteröidyn edustamaa organisaatiota koskevat tiedot, kuten organisaation nimi ja yhteystiedot
 • tiedot, joita rekisteröity on antanut esimerkiksi uutiskirjetilauksen tai yhteydenottopyynnön tekemisen yhteydessä
 • muut tiedot, joita on kerätty aiemman jäsen- tai asiakassuhteen aikana

Verkkosivuston ja sovellusten käyttäjät

Rekisteröityjen ryhmät:

 • verkkosivujen käyttäjät, jotka eivät kirjaudu palveluihin tai anna muutoin henkilötietojaan
 • verkkosivujen ja sovellusten käyttäjät, jotka kirjautuvat palveluihin tai lataavat materiaalia, tekevät uutiskirjetilauksen, yhteydenottopyynnön tai verkkokauppaostoksen taikka jotka voidaan tunnistaa lähettämämme sähköpostin avaamisen kautta

Käsiteltävät tiedot:

 • evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla palveluiden käyttöä ja käyttäjän päätelaitetta koskevat tiedot
 • rekisteröidyn itse lomakkeilla antamat tiedot, kuten nimi, yhteystiedot, laskutustiedot, toimitusosoite, järjestön jäsenyys

Voimme yhdistää edellä mainittuja tietoja toisiinsa ja johtaa niistä data-analytiikan kautta uutta tietoa, esimerkiksi mallinnuksia tietyn segmentin (kohderyhmän) käyttäytymisestä.

Käsittelemme henkilötietoja pääasiallisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • henkilöjäsenten ja jäsenyritysten edustajien tietoja jäsenyyden hallinnointiin, viestintään, markkinointiin, myyntiin ja toiminnan kehittämiseen, sekä jäsenpalvelujen tuottamiseen
 • luottamushenkilöiden tietoja viestintään, sähköisiin työkaluihin liittyviin tunnusten myöntämiseen, ansiomerkkien myöntämisperusteiden tarkistamiseen, järjestön luottamushenkilöhistorian tallentamiseen
 • sidosryhmätietoja toiminnastamme ja tavoitteistamme viestimiseen sekä sidosryhmätapaamisten ja tapahtumien järjestämiseen
 • asiakkaiden tietoja tapahtuman toteuttamiseen, palvelun tai tilauksen toimittamiseen, laskuttamiseen, palautteen keräämiseen, mahdollisten reklamaatioiden hoitamiseen, markkinointiin ja myyntiin
 • palkitsemistuotteiden saajan tietoja myönnettävän merkin kriteerin täyttymisen tarkistamiseen ja kunniakirjan tekemiseen
 • potentiaalisten jäsenten edustajien tietoja jäsenyyden markkinointiin ja myyntiin
 • verkkosivuston käyttäjien tietoja palveluiden toteuttamiseen (esim. kirjautumiseen ja tilauksen toimittamiseen), sivuston käytön analysointiin ja kohdennettuun markkinointiin ja mainontaan, tietoturvasta huolehtimiseen

Käsittelemme henkilötietoja:

 • sopimukseen perustuen, kuten jäsensuhteen hoitamista ja jäsenpalveluiden toteuttamista varten. sekä esimerkiksi verkkokaupan tilauksen toimittamiseen tai koulutuksen tarjoamiseen
 • oikeutettuun etuun perustuen, esimerkiksi jäsenyyden ja luottamushenkilösuhteen hallinnointiin sekä markkinointiin, myyntiin ja niihin liittyvään profilointiin
 • suostumukseen perustuen, esimerkiksi evästeiden asettamiseen, Yrityshakemisto-palvelun toteuttamiseen sekä sähköiseen suoramarkkinointiin tietyissä tilanteissa
 • lakisääteiseen velvoitteeseen perustuen, esimerkiksi yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitämiseen ja tositteisiin sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn kirjanpitovelvoitteiden noudattamiseksi

Voimme yhdistää eri tietoryhmiä koskevia tietoja, kuten jäsenyyttä koskevia tietoja, tapahtumaosallistumisten tietoja, sähköpostiviestien avaustietoja sekä palveluidemme käyttötietoja ja analysoida niitä tilastollisesti. Voimme profiloida sinut tiettyyn segmenttiin (kohderyhmään) ja käyttää data-analytiikan avulla johdettuja tietoja kehittääksemme palveluitamme sekä kohdentaaksemme markkinointia ja mainontaa.

Emme tee automatisoituja päätöksiä, joilla olisi rekisteröityyn kohdistuvia oikeusvaikutuksia.

***

Käsittelemme tietoja seuraaviin tarkoituksiin seuraavilla perusteilla:

Sopimus:
Kun toimitamme tilauksen, toteutamme tapahtuman, johon rekisteröity on ilmoittautunut, tai huolehdimme henkilöjäsenen jäsensopimukseen perustuvista oikeuksistamme ja velvollisuuksistamme, käsittely perustuu sopimuksen täyttämiseen. Ilman henkilötietojen käsittelyä emme voi toimittaa tai laskuttaa tilausta. Jos joidenkin tietojen antaminen on vapaaehtoista, on ne merkitty erikseen kuhunkin lomakkeeseen.

Jäsen-, luottamushenkilö- tai asiakassuhteeseen liittyvä oikeutettu etu:
Käsittelemme jäsenten edustajien ja henkilöjäsenten tietoja jäsenten rekisteröintiin, sähköiseen ja muuhun jäsenviestintään, jäsenyyteen kuuluvien palvelujen ja etujen tarjoamiseen, järjestön tarkoitusta edistävien kyselyiden ja tutkimusten toteuttamiseen, jäsenyritysten ja -yrittäjien merkkipäivien huomiointiin, analysointiin ja tilastointiin sekä asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen. Käsittelemme luottamushenkilöiden tietoja viestintään, sähköisiin työkaluihin liittyviin tunnusten myöntämiseen, ansiomerkkien myöntämisperusteiden tarkistamiseen sekä järjestön luottamushenkilöhistorian tallentamiseen. Palkinnon tai muun tuotteen taikka lehden saajan tietoja käsittelemme ko. tuotteiden toimittamiseen. Ilman henkilötietojen käsittelyä emme voi täyttää jäsen- tai asiakassopimusta, jonka olemme tehneet edustamasi tai sinuun liittyvän organisaation kanssa taikka mahdollistaa henkilön toimimista järjestön luottamustehtävissä. Voit halutessasi vaikuttaa käsittelyyn kohdassa “Millaisia oikeuksia sinulla on” kuvatuin tavoin.

Sidosryhmäviestintään liittyvä oikeutettu etu:
Toimintamme perusedellytyksiin kuuluu se, että voimme ajaa jäsenistömme etua. Tämä on toteuttavissa vain sidosryhmäviestinnän kautta. Katsomme, että on myös sidosryhmiin kuuluvan rekisteröidyn etu saada tietää suomalaisille yrittäjille tärkeistä teemoista sekä välittää tietoa edelleen lukijoille (media) tai poliittisille sidosryhmilleen (poliittiset vaikuttajat). Katsomme, että voit kohtuudella odottaa käsittelyä julkisen roolisi vuoksi. Voit halutessasi vaikuttaa käsittelyyn kohdassa “Millaisia oikeuksia sinulla on”  kuvatuin tavoin.

Muuhun käsittelyyn liittyvä oikeutettu etu:
Siltä osin kuin kehi­tämme pal­ve­lui­tamme, teemme jäsenhankintaa tai muuta mark­ki­noin­tia sekä toteutamme näihin liittyvää tilastollista analyysia ja profilointia yhdistämällä eri tietolähteitä koskevaa tietoa taikka huolehdimme tietoturvasta oikeu­tet­tuun etuun perus­tuen, kat­somme, että käsit­te­lystä on hyö­tyä niin meille kuin rekisteröidyille. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­tely mah­dol­lis­taa sen, että voimme tar­jota sinulle yhä parem­pia pal­ve­luita, ker­toa jäseneduistamme niistä toden­nä­köi­sesti kiin­nos­tu­neille hen­ki­löille sekä pitää pal­ve­lumme tur­val­li­sina kai­kille käyt­tä­jille. Pyrimme ole­maan mah­dol­li­sim­man läpi­nä­ky­viä käy­tän­nöis­tämme sekä anta­maan sinulle vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sia koh­dassa “Millaisia oikeuksia sinulla on”  kuva­tuin tavoin.

Suostumus:
Asetamme evästeitä ja käsittelemme niillä kerättyjä henkilötietoja suostumukseesi perustuen. Voimme pyytää sinulta suostumuksen myös sähköiseen suoramarkkinointiin. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen antamatta jättäminen johtaa siihen, että näkemäsi mainonta ei ole sinulle kohdistettua etkä vastaanota sähköistä suoramarkkinointia, jota lähetetään suostumukseen perustuen.Yrityshakemisto- palveluun lisäämme niiden jäsenyritysten ja heidän edustajiensa tiedot, jotka ovat antaneet luvan tietojen julkaisuun.

Lakisääteinen velvoite:
Siltä osin kuin käsittelemme yhdistyksen jäsenrekisterin henkilötietoja yhdistyslain perusteella tai käsittelemme tositteisiin sisältyviä henkilötietoja kirjanpitolain perusteella, käsittely perustuu lakisääteiden velvoitteen noudattamiseen. Myös tietosuoja-asetuksen velvoitteiden noudattamiseksi meidän tulee säilyttää joitakin tietoja, joilla voimme osoittaa noudattavamme asetusta.

Keräämme henkilötietoja pääasiallisesti seuraavista lähteistä:

 • jäsenyrityksen edustajan tiedot saamme jäsenyritykseltä tai rekisteröidyltä itseltään;
 • luottamushenkilöiden tiedot saamme rekisteröidyltä itseltään;
 • sidosryhmien edustajien tiedot julkisista tietolähteistä, kuten organisaatioiden verkkosivuilta;
 • tapahtumaosallistujien tiedot saamme tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä;
 • asiakkaiden tiedot, kuten palvelun, palkinnon, tuotteen tai lehtitilauksen saajan tiedot saamme ko. palvelun tai tuotteen tilaajalta;
 • potentiaalisten jäsenten edustajien tiedot PRH:n perustettujen yritysten listasta, yhteistyökumppaneilta sekä internetin julkisista tietolähteistä; sekä
 • verkkosivuston käyttäjien tiedot keräämme evästeiden tai vastaavien teknologioiden avulla tai rekisteröidyltä itseltään lomakkeiden tai chat-palvelun kautta.

Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin se käsittelyperusteen kannalta on tarpeellista. Pyrimme varmistamaan, että käsittelemämme tiedot ovat ajantasaisia ja virheettömiä. Voit myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan ja laajuuteen kohdassa “Millaisia oikeuksia sinulla on# tarkemmin kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien kautta.

***

Henkilötietojen säilytysajat vaihtelevat tietoryhmittäin:

 • jäsenen ja jäsenyrityksen edustajan tietoja käsittelemme niin kauan kuin jäsenyys ja/ tai henkilön asema ko. organisaatiossa on voimassa ja poistamme tiedot, kun 3 vuotta on kulunut jäsenyyden päättymisestä;
 • sidosryhmien edustajien tietoja käsittelemme niin kauan, kun henkilö asemansa puolesta kuuluu ko. sidosryhmään ja poistamme tiedot kohtuullisen ajan sisällä tehtävämuutoksesta;
 • luottamushenkilöiden tietoja säilytämme historiikkeja ja matrikkeleja varten niin kauan kuin henkilö ei ole vastustanut henkilötietojensa säilyttämistä em. tarkoituksiin;
 • asiakkaiden tietoja käsittelemme keskimäärin 3 vuotta tapahtumaan osallistumisesta tai tilauksen päättymisestä, jonka jälkeen käsittelemme nimi- ja yhteystietoja sekä asiakassuhteen koostetietoja markkinointi- ja myyntitarkoituksiin seuraavassa kohdassa kuvatuin tavoin;
 • potentiaalisten jäsenten edustajien tietoja käsittelemme keskimäärin 3 vuotta tietojen keräämisestä edellyttäen, että rekisteröity edustaa markkinoinnin ja myynnin kohteena olevaa organisaatiota, eikä ole erikseen pyytänyt tietojensa poistamista;
 • verkkosivuston käyttäjien tietoja säilytämme jäsen- tai asiakassuhteen ajan sekä 3 vuotta sen päättymisestä, jonka jälkeen käsittelemme nimi- ja yhteystietoja sekä jäsen- tai asiakassuhteen koostetietoja markkinointi- ja myyntitarkoituksiin edellisessä kohdassa kuvatuin tavoin; sekä
 • tositteisiin mahdollisesti sisältyviä henkilötietoja säilytämme lakisääteisten kirjanpitovelvoitteiden noudattamiseksi vähintään kuusi vuotta ko. tapahtumaa koskevan tilikauden päättymisestä.
 • suoramarkkinointikiellon antaneiden henkilötietoja säilytämme tarpeellisin osin kiellon noudattamiseksi.

Voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn usealla eri tavalla. Oikeuksien käyttämisen laajuus ja keinot riippuvat osittain käyttötarkoituksista. Voit muun muassa tarkistaa sinusta tallennetut henkilötiedot, pyytää niiden korjaamista tai täydentämistä, rajoittaa tai vastustaa käsittelyä, kieltäytyä markkinoinnista, peruuttaa antamasi suostumuksen, pyytää tietojesi siirtämistä tai tehdä valituksen valvontaviranomaisille.

***

Voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn seuraavin tavoin:

Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen:

Sinulla on oikeus tar­kas­taa sinusta tal­len­ne­tut hen­ki­lö­tie­dot. Pyyn­nös­täsi oikai­semme, täy­den­nämme tai pois­tamme käsit­te­lyn tar­koi­tuk­sen kan­nalta vir­heel­li­set, puut­teel­li­set tai van­hen­tu­neet hen­ki­lö­tie­dot. Sellaisia henkilötietoja, joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Tietojen siirtäminen:

Voit halu­tes­sasi saada anta­masi hen­ki­lö­tie­dot, joita käsit­te­lemme auto­maat­ti­sesti suos­tu­muk­sen tai sopi­muk­sen perus­teella, yleisesti käytetyssä koneluettavassa muodossa ja saada ne siirretyksi kolmannelle osapuolelle.

Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus:

Voit mil­loin tahansa kiel­tää tie­to­jesi käsit­te­lyn suo­ra­mark­ki­noin­tia var­ten. Sähköistä suoramarkkinointia voi vastustaa painalla sähköpostiviestin lopussa olevaa linkkiä.

Vastustamis- ja rajoittamisoikeus:

Voit vas­tus­taa käsit­te­lyä, joka perus­tuu oikeu­tet­tuun etuun, hen­ki­lö­koh­tai­seen tilan­tee­seesi liit­ty­vällä perus­teella. Esi­mer­kiksi täl­lai­sessa tilan­teessa käsit­te­lyä rajoi­te­taan siksi ajaksi, kun arvioi­daan perus­teita vas­tus­taa käsit­te­lyä. Käsit­te­lyä voi­daan rajoit­taa myös mm. sil­loin, kun kiis­tät hen­ki­lö­tie­to­jesi paik­kan­sa­pi­tä­vyy­den, jol­loin käsit­te­lyä rajoi­te­taan ajaksi, jonka kuluessa voimme var­mis­taa tie­to­jen paik­kan­sa­pi­tä­vyy­den.

Suostumuksen peruuttaminen:

Voit peruut­taa anta­masi suos­tu­muk­sen mil­loin tahansa. Sähköiseen suo­ra­mark­ki­noin­ti­in annetun suos­tu­muk­sen voit peruut­taa pai­na­malla sähköpostivies­tin lopussa ole­vaa link­kiä.

Evästeisiin liittyvät valinnat:

Voit vai­kut­taa eväs­tei­den ja mui­den vas­taa­vien tek­nii­koi­den hyö­dyn­tä­mi­sen eväs­te­asetusten avulla täällä. Huomaathan, että palveluidemme käytön kannalta välttämättömät evästeet (kuten ostoskori-, kirjautumis- ja evästesuostumusten hallintatyökalun eväste) ovat käytössä tästä valinnasta huolimatta.

Valitusoikeus:

Voit tehdä vali­tuk­sen viran­omai­selle, mikäli kat­sot, että tie­to­jasi on käsi­telty tämän tie­to­suo­ja­se­los­teen ja kul­loin­kin voi­mas­sao­le­van lain­sää­dän­nön vas­tai­sesti. Valvova viranomainen on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

Käyt­täes­säsi yllä mainittuja oikeuksia, pyydämme sinua olemaan yhteydessä seuraaviin tahoihin:

 

Varau­dut­han todis­ta­maan hen­ki­löl­li­syy­tesi. Voimme tarvittaessa pyytää sinulta lisätietoja henkilöllisyytesi varmistamiseksi.

Valitsemme tietojen säilytyspaikaksi pääsääntöisesti tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset ja alihankkijat. Joitakin osin tietojen käsittely saattaa edellyttää niiden siirtämistä tai pääsyn antamista EU- tai ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevalle organisaatiolle. Noudatamme tällöin tietosuojalainsäädännön edellytyksiä, esimerkiksi edellytämme muun ohella EU:n komission mallisopimuslausekkeisiin sitoutumista.

Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille tarkkaan harkituissa tilanteissa, esimerkiksi yhteistyökumppaneille jäsenetujen tarjoamiseen, tutkimustarkoituksiin, viranomaisille niiden lakiin perustuvan pyynnön nojalla, yritysjärjestelyn yhteydessä vastaanottavalle osapuolelle tai rekisteröidyn suostumukseen perustuen.

Digitaalisen mainonnan toteuttamisen yhteydessä kolmannet osapuolet voivat kerätä tietoja palveluidemme käyttäjistä evästeiden kautta itsenäisinä rekisterinpitäjinä. Lisäksi voimme luovuttaa kolmansille osapuolille käyttäjän evästetietoja, jotta ne voisivat kohdentaa mainontaa Suomen Yrittäjien sivuilla tai muualla Internetissä.

***

Luovutamme tietoja seuraavissa tarkkaan harkituissa tilanteissa:

Suostumus:
Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi.

Jäsenetu- ja muut kumppanit:
Voimme luovuttaa tietojasi yhteistyökumppaneille, jotta he osaavat tarjota jäsenyyteen kuuluvia tai esimerkiksi lataamaasi oppaaseen liittyviä etuja sinulle tai edustamallesi jäsenyritykselle.

Tapahtumat:
Voimme luovuttaa tapahtumaosallistujan tietoja tapahtumien järjestämisen kannalta keskeisille kumppaneille, kuten catering-, kuljetus-, kongressi- ja matkatoimistoyrityksille.

Tutkimukset:
Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

Uudelleenorganisointi:
Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa vastaanottavalle organisaatiolle ja sen neuvonantajille.

Viranomaiset:
Voimme luo­vut­taa hen­ki­lö­tie­to­jasi toi­mi­val­tais­ten viran­omais­ten edel­lyt­tä­mällä, kul­loin­kin voi­mas­sao­le­vaan lain­sää­dän­töön perus­tu­valla, tavalla.

Perintä:
Voimme luo­vut­taa tie­to­jasi vali­koi­duille kump­pa­neil­lemme saa­ta­viemme peri­mi­seksi.

Digitaalinen mainonta:
Voimme antamasi evästesuostumuksen perusteella luovuttaa evästetunnisteesi ja IP-osoitteesi sekä selailemaasi sivua koskevia tietoja (esim. sivun URL-osoite, mainospaikan koko) mainonnan kohdentamiseksi. Tiedoilla ei voi lähtökohtaisesti tunnistaa sinua henkilökohtaisesti. Lisätietoja evästeistä saat evästekäytännöistämme.

Käytämme kolmansien osapuolten palveluja, jolloin varmistamme tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan toimeksiannosta ja lukuumme henkilötietojen käsittelijöinä.

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme erilaisia organisatorisia ja teknisiä keinoja henkilötietojesi suojaamiseksi laittomalta tai luvattomalta käsittelyltä. Alihankkijoidemme osalta varmistamme, että käytämme ainoastaan sellaisia käsittelijöitä, jotka toteuttavat riittävät suojatoimet niin, että käsittely täyttää tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja sillä varmistetaan rekisteröidyn oikeuksien suojelu. Teemme tietosuojalainsäädännön mukaisen tietojenkäsittelysopimuksen kunkin käsittelijän kanssa.

***

Käytämme muun muassa seuraavia suojatoimia henkilötietojesi turvallisuuden varmistamiseksi:

 • Henkilötietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
 • Henkilötietojen käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
 • Tiedot sijaitsevat tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy asiattomilta on estetty.
 • Tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
 • Tiedoista otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

Siltä osin kuin käytämme käsittelyssä alihankkijoita ja tietoja käsitellään muualla kuin hallinnassamme olevilla palvelimilla, takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittelijän on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, kuten:

 • henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus;
 • kyky taata käsittelyjärjestelmien ja palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus;
 • kyky palauttaa nopeasti tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin fyysisen tai teknisen vian sattuessa; sekä
 • menettely, jolla testataan, tutkitaan ja arvioidaan säännöllisesti teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden tehokkuutta tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi.

Varaamme oikeu­den päi­vit­tää tätä tie­to­suo­ja­se­los­tetta esi­mer­kiksi pal­ve­lui­den kehi­tyk­sen taikka lain­sää­dän­nön tai viranomaissuositusten muuttumisen vuoksi. Tie­to­suo­ja­se­los­teen muu­tok­sista tie­do­te­taan pal­ve­luis­samme ja/tai henkilökohtaisesti esimerkiksi sähköpostitse.

***

Tämä tietosuojaseloste julkaistiin 14.2.2023, kun Suomen Yrittäjien erilliset tietosuojaselosteet koskien jäseniä, sidosryhmiä, tapahtumia, markkinointia ja verkkosivua sekä verkkokauppaa yhdistettiin yhdeksi tietosuojaselosteeksi, sekä sivustolla otettiin käyttöön uusi evästesuostumusten hallintatyökalu.

Aiempiin versioihin voit tutustua täällä:

Tätä tietosuojaselostetta täydentää evästekäytännöt. Voit antaa suostumuksen, kieltäytyä suostumuksen antamisesta tai peruuttaa antamasi suostumuksen evästeiden käyttöön milloin tahansa evästeasetusten kautta.

Evästekäytännöt

Suomen Yrittäjien verk­ko­pal­ve­luissa käy­te­tään eväs­teitä palvelun ominaisuuksien toteuttamiseen, palveluiden käytön analysointiin, yleisömittaukseen sekä mark­ki­noin­nin ja mai­non­nan koh­den­ta­mi­seen. Haluamme eväs­tei­den avulla tar­jota sinulle parem­man käyttökokemuksen ja relevantimpaa mainontaa.

Suomen Yrittäjien pääsivuston, www.yrittajat.fi, osalta olemme sitoutuneet IAB Europen läpinäkyvyyttä ja suostumusta koskeviin itsesääntelyperiaatteisiin (Trasparency & Consent Framework) ja noudatamme sen sääntöjä. Käytämme evästesuostumusten hallintatyökalua (Consent Management Platform), jonka tunnistenumero on 28. Voit evästetyökalun kautta hallita evästeisiin liittyviä valintojasi, esimerkiksi antaa suostumuksen, olla antamatta suostumusta sekä peruuttaa antamasi suostumuksen. Osa kumppaneistamme käsittelee evästeillä kerättyjä tietoja oikeutetun edun perusteella. Voit vastustaa oikeutettuun etuun liittyvää käsittelyä evästesuostumusten hallintatyökalussa, jonka saat esille alla olevan painikkeen avulla.

Muiden sivustojen osalta pääset evästesuostumusten hallintatyökaluun kunkin sivuston alanavigaatiosta painamalla ”Evästeasetukset”.

Nämä evästekäytännöt koskevat Suomen Yrittäjien verkkosivustoja.

Pyydämme tutustumaan evästekäytäntöjen sisältöön klikkaamalla alla olevia välilehtiä.

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Käytämme niin kut­sut­tuja istun­toe­väs­teitä ja pysy­viä eväs­teitä. Istun­toe­väs­teet tuhou­tu­vat auto­maat­ti­sesti, kun selain sul­je­taan. Pysy­vät eväs­teet säi­ly­vät pää­te­lait­teella, kun­nes ne erik­seen pois­te­taan tai nii­den voi­mas­saolo päät­tyy.

Evästeistä ei ole haittaa päätelaitteellesi tai netissä surfailuun. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka eivät voi sisältää viruksia. Tiedostot ovat lisäksi pienikokoisia, joten koneesi muisti ei siis täyty, vaikka sallitkin evästeiden tallennuksen koneellesi.

Myös kumppanimme aset­ta­vat sivus­tolla eväs­teitä. Vain eväs­teen aset­ta­nut pal­ve­lin voi myö­hem­min lukea eväs­teen.

Me ja valikoidut kumppanimme voivat tallentaa laitteellesi tietoja, kuten evästeitä ja laitetunnisteita, ja käyttää tietoja sinulle evästesuostumusten hallintatyökalussa ja näissä evästekäytännöissä esitettyihin tarkoituksiin.

Keräämme evästeiden avulla teknisiä tietoja päätelaitteestasi sekä tie­toja sivus­to­jemme käy­töstä. Näi­hin tie­toi­hin kuu­lu­vat esi­mer­kiksi:

 • laitteeseen liittyvät tiedot, kuten laitetyyppi, selainversio, ruudun koko, käyttöjärjestelmä, IP-osoite, selaimen tunniste (user agent);
 • tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus);
 • yksilöllinen eväste-, laite- tai mobiilitunniste;
 • tiedot verkkopalveluiden käytöstä, kuten sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt palveluumme, tiedot sivulatauksista sekä tiedot istunnon ajankohdasta ja kestosta, verkkopalveluissa liikkumisesta tai nähdyistä sisällöistä, kuten artikkeleista ja mainoksista;
 • jatiedot asiakas- tai markkinointiviestinnän kautta avatuista verkkosivuista.

Voimme yhdistää edellä kuvattuja tietoja tietosuojaselosteessa kuvattuihin henkilötietoihin. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat tietosuojaselosteestamme.

Suomen Yrittäjien lisäksi evästeitä asettavat kolmannet osapuolet, kuten:

Analytiikkapalveluntarjoajat:
Käytämme palveluissamme muun muassa Google Inc.:n tarjoamaa verkkoanalytiikkapalvelua Google Analyticsiä analysoidaksemme verkkosivustojemme käyttöä sekä kehittääksemme verkkosivustojamme käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi. Googlen työkalujen käyttämiin evästeisiin tallennettavat tiedot (esimerkiksi pseudonymisoidut IP-osoitteet) lähetetään edelleen tallennettaviksi Googlen palvelimiin eri puolilla maailmaa. Tästä johtuen kyseisiä tietoja voidaan käsitellä palvelimilla, jotka sijaitsevat muualla kuin käyttäjän asuinmaassa. Saamiensa tietojen avulla Google arvioi käyttäjän tapaa selata sivujen sisältöä ja laatii yhteenvetoraportteja sivuston käytöstä. Lisäksi Google laatii selvityksiä sivustojen yhteydessä tarjottavista palveluista ja tuottaa internetin käyttöä koskevia tilastoja. Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö sitä edellyttää, tai tapauksissa, joissa kolmas osapuoli käsittelee tietoa Googlen toimeksiannosta. Voit asentaa selaimeesi lisäosan, joka estää Google Analyticsia keräämästä tietoja. Lisäosan saat tästä: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi. Käytössämme ovat myös Google Analyticsin edistyksellisemmät ominaisuudet (uudelleenmarkkinointi, samankaltaiset yleisöt –palvelu, Google Display –verkoston näyttökertaraportointi, Google Analyticsin kohderyhmätietojen ja aihepiirien raportointi).

Käytämme verkkosivuillamme myös Microsoft Inc.:n tarjoamaa verkkoanalytiikkapalvelua. Verkkoanalytiikkapalvelu on osa Microsoftin Dynamics -tuoteperheen Marketing -kokonaisuutta. Käytämme Dynamics 365 Marketingin verkkoanalytiikkaa kehittääksemme verkkosivustojamme käyttäjiä paremmin palvelevaksi. Microsoft Dynamics365 Marketingin verkkoanalytiikan keräämät tiedot lähetetään eteenpäin tallennettaviksi Microsoftin palvelimiin eri puolilla maailmaa. Tästä johtuen kyseisiä tietoja voidaan käsitellä palvelimilla, jotka sijaitsevat muualla kuin käyttäjän asuinmaassa.
Saamiensa tietojen perusteella Microsoft arvioi käyttäjän tapaa selata sivujen sisältöä ja laatii yhteenvetoraportteja sivuston käytöstä. Microsoft myös tunnistaa käyttäjät, mikäli käyttäjästä on jo ennalta tietoa Suomen Yrittäjien jäsenrekisterissä ja yhdistää verkkokäyttäytymistiedot rekisteritietoihin.

Yleisömittauksen toteuttajat:
Olemme mukana Suomen virallisessa yleisömittauksessa (Finnish Internet Audience Measurement). Mittauksen suorittaa evästeiden avulla Audience Project. Suostumuksellasi keräämme yleisömittausta varten verkkopalvelun käyttöä koskevia tietoja, jotka ovat kuvattu yllä kohdassa “Mitä tietoja keräämme evästeillä”. Mikäli et anna suostumustasi henkilötietojen keräämiseen, henkilöivät tunnisteet poistetaan kävijämäärätilastointiin kerättävästä mittausdatasta.

Mainoskumppanit:
Suomen Yrittäjien pääsivustolla esitetään kolmansien osapuolien mainontaa. Mainostuotoilla voimme taata, että sivustolla on jatkossakin sinua palvelevaa sisältöä. Käytämme mainonnassa kumppaneita mm. mainonnan tekniseen jakeluun, mainosnäyttöjen laskentaan ja mainonnan kohdentamiseen. Kumppaneita ovat muun muassa Google, Doubleclick, Facebook ja Adform. Voimme myös itse kohdentaa kumppaneidemme avulla mainontaa muualla Internetissä niille, jotka ovat käyneet sivustollamme (ns. uudelleenkohdennettu mainonta). Käytämme pääasiallisesti vain sellaisia mainoskumppaneita, jotka ovat sitoutuneet alan itsesääntelyyn (IAB Europe Transparency & Consent Framework).

Chat-palveluntarjoajat:
Käytämme palveluissamme chat-toiminnallisuutta. Chat-istunnon ylläpitäminen edellyttää evästeiden asettamista. Lisäksi chat-palveluntarjoajat, kuten Giosg, saattavat kerätä geneeristä vertailudataa eri sivustoilta ja yhdistää niitä esimerkiksi palvelunsa kehittämiseksi.

Sisältöpalvelut ja sosiaalisen median palveluntarjoajat:
Verk­ko­pal­ve­luissamme on käy­tössä kol­man­nen osa­puo­len työ­ka­luja tai lii­tän­näi­siä. Täl­lai­sia työ­ka­luja ovat esi­mer­kiksi sivus­toilla ole­vat sosi­aa­lis­ten medioi­den tai video­pal­ve­lui­den upo­tuk­set tai sosi­aa­lis­ten medioi­den jako- ja tyk­käys­toi­min­nal­li­suu­det. Palveluntarjoajat, kuten Facebook, Twitter ja YouTube, voivat asettaa evästeitä ja seurata vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa aivan kuin vierailisit suoraan niiden sivustoilla. Ne saat­ta­vat lisäksi kerätä verk­ko­pal­ve­lui­den käyt­tä­jistä tie­toja esi­mer­kiksi sisäl­lön suo­sit­te­le­mi­seksi tai kävi­jä­mää­rän seu­raa­mi­seksi. Pyydämme tutustumaan kunkin palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöihin erikseen.

Osa näistä kolmansista osapuolista käsittelee tietoja itsenäisinä rekisterinpitäjinä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat niiden tietosuojakäytännöistä, jotka ovat saatavilla evästesuostumusten hallintatyökalussa olevien linkkien kautta. Siltä osin kuin kumppanit ovat mukana digitaalisen mainonnan läpinäkyvyyttä ja suostumusta koskevassa itsesääntelyssä (IAB Europe Transparency & Consent Framework), ne tietosuojakäytäntöjensä lisäksi sitoutuneet noudattamaan ko. itsesääntelyä. Pyrimme myös sopimuksellisesti varmistamaan, että tietoja käsitellään vastuullisesti ja lainsäädännön mukaisesti.

Tyypillisesti käytämme evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:

Välttämättömät evästeet:

Osa evästeistä on sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä. Ne mahdollistavat erilaisia toiminnollisuuksia, kuten sisäänkirjautumisen, ostoskorin ja chat-toiminnallisuuden. Välttämättömiksi evästeiksi katsomme myös ne evästeet, jotka mahdollistavat esimerkiksi sisältöupotukset, mainosten ja sisällön teknisen jakelun, tietoturvan takaamisen sekä väärinkäytösten ehkäisyn ja virheiden korjaamisen. Nämä evästeet ovat käytössä aina.

Toimivuusevästeet:

Näiden evästeiden avulla muistamme valintasi, kuten käyttäjätunnuksen, kielen tai alueen. Voimme käyttää toimivuusevästeitä myös muiden palveluiden tarjoamiseen, esimerkiksi mahdollistamaan videoiden katselun sivustollamme.

Suorituskykyevästeet:

Suorituskykyevästeiden avulla voimme parantaa palveluiden käyttökokemusta ja käytettävyyttä sekä tehdä yleisömittausta. Evästeillä tunnistamme sivustolle palaavat käyttäjät ja analysoimme palvelun käyttöä. Evästeiden avulla voimme tunnistaa sinut, jos olet kirjautunut verkkopalveluihimme tai siirryt palveluihimme lähettämämme sähköpostiviestin kautta.

Kohdistamisevästeet:

Kohdistamisevästeiden avulla voimme kerätä tietoa siitä millaisista sisällöistä, palveluista ja tuotteista olet kiinnostunut. Kohdistamisevästeillä me ja kumppanimme voimme kohdentaa sinulle mainoksia muilla sivustoilla ja sosiaalisessa mediassa. Kohdistamisevästeiden avulla myös kolmannet osapuolet voivat kohdentaa mainontaa sivustoillamme ja muualla Internetissä.

Välttämättömät evästeet ovat käytössä aina. Muilta osin evästeiden asettaminen ja niillä kerättyjen tietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen. Voit kieltäytyä suostumuksen antamisesta tai peruuttaa sen milloin tahansa.

Pääsivustollamme evästeitä käytetään seuraaviin IAB Europen läpinäkyvyyttä ja suostumusta koskevan itsesääntelyohjeistuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin:

Tavallisten mainosten valinta:
Tavallisten mainosten valitsemiseksi Suomen Yrittäjät ja kumppanit voivat käyttää reaaliaikaisia tietoja kontekstista, kun mainos näytetään, mukaan lukien sisältöä ja laitetta koskevat tiedot, kuten laitetyyppi ja ominaisuudet, selaimen tiedot (user-agent), URL-osoite ja IP-osoite, käyttää käyttäjän likimääräisiä sijaintitietoja, määrittää, kuinka usein mainokset näytetään käyttäjälle, määrittää järjestyksen, jossa mainokset näytetään käyttäjälle, estää mainosta näkymästä sopimattomassa toimituksellisessa kontekstissa (joka ei ole brändin kannalta turvallinen). Kumppanit eivät voi käyttää näitä tietoja muodostaakseen personoidun mainosprofiilin tulevien mainosten valintaa varten. Huom. Likimääräinen tarkoittaa epätarkkaa sijaintia, jonka säde on vähintään 500 metriä.

Personoidun mainosprofiilin muodostaminen:
Personoidun mainosprofiilin muodostamiseksi Suomen Yrittäjät ja kumppanit voivat kerätä käyttäjää koskevia tietoja, kuten tietoja käyttäjän toiminnasta, sivustojen tai sovellusten selaushistoriasta, kiinnostuksen kohteista, demografisista tekijöistä tai sijainnista mainosprofiilin muodostamiseksi tai muokkaamiseksi kohdennettua mainontaa varten ja yhdistää näitä tietoja muihin aiemmin kerättyihin tietoihin, mukaan lukien yli sivustojen ja sovellusten kerättyihin tietoihin, mainosprofiilin muodostamiseksi tai muokkaamiseksi kohdennettua mainontaa varten.

Personoitujen mainosten valinta:
Personoitujen mainosten valitsemiseksi Suomen Yrittäjät ja kumppanit voivat valita personoituja mainoksia, jotka perustuvat käyttäjän mainosprofiiliin tai muihin käyttäjää koskeviin historiatietoihin, kuten aiempaan toimintaan, kiinnostuksen kohteisiin, sivustojen tai sovellusten selaushistoriaan, sijaintiin tai demografisiin tietoihin.

Personoidun sisältöprofiilin muodostaminen:
Personoidun sisältöprofiilin muodostamiseksi Suomen Yrittäjät ja kumppanit voivat kerätä käyttäjää koskevia tietoja, kuten tietoja käyttäjän toiminnasta, kiinnostuksen kohteista, sivustojen tai sovellusten selailuhistoriasta, demografisista tekijöistä tai sijainnista sisältöprofiilin luomiseksi tai muokkaamiseksi personoitua sisältöä varten ja yhdistää näitä tietoja muihin aiemmin kerättyihin tietoihin, mukaan lukien yli sivustojen ja sovellusten kerättyihin tietoihin, sisältöprofiilin muodostamiseksi tai muokkaamiseksi sisällön personointia varten.

Personoidun sisällön valinta:
Personoidun sisällön valitsemiseksi Suomen Yrittäjät ja kumppanit voivat valita personoitua sisältöä, joka perustuu sisältöprofiiliin tai muihin käyttäjää koskeviin historiatietoihin, kuten aiempaan toimintaan, kiinnostuksen kohteisiin, sivustojen tai sovellusten selailuhistoriaan, sijaintiin tai demografisiin tietoihin.

Mainonnan ja sen tehokkuuden mittaaminen:
Mainoksen tehokkuuden mittaamiseksi Suomen Yrittäjät ja kumppanit voivat mitata, näytettiinkö mainokset käyttäjälle ja miten, ja reagoiko käyttäjä niihin ja miten, laatia mainontaa ja sen vaikuttavuutta ja tehokkuutta koskevia raportteja, laatia raportteja mainontaan reagoineista käyttäjistä käyttämällä tietoja, jotka kerättiin käyttäjien reagoidessa kyseiseen mainontaan, laatia raportteja julkaisijoille heidän sivustoilla tai sovelluksissa esitetyistä mainoksista, mitata, näytetäänkö mainosta sopivan (brändille turvallisen) toimituksellisen kontekstin yhteydessä, määrittää prosentuaalinen osuus mainoksesta, joka on ollut mahdollista nähdä, ja tämän mahdollisuuden kesto sekä yhdistää näitä tietoja muihin aiemmin kerättyihin tietoihin, mukaan lukien yli sivustojen ja sovellusten kerättyihin tietoihin. Kumppanit eivät voi käyttää yleisöpaneeleista tai muista vastaavista saatuja tietoja mainonnan mittaustietoina ilman erillistä laillista perustetta markkinatutkimusten käyttämiselle käyttäjäymmärryksen luomiseksi.

Sisällön ja sen tehokkuuden mittaaminen:
Sisällön tehokkuuden mittaamiseksi kumppanit voivat mitata ja raportoida, kuinka sisältö näytettiin käyttäjälle, ja kuinka käyttäjä reagoi sisältöön, laatia raportteja käyttämällä suoraan mitattavissa olevia tai tiedossa olevia tietoja käyttäjistä, jotka reagoivat sisältöön. Kumppanit eivät voi mitata, näytettiinkö mainokset ja kuinka ne (natiivimainonta mukaan lukien) näytettiin käyttäjälle, ja reagoiko käyttäjä niihin ja miten käyttää yleisöpaneeleista tai muista vastaavista saatuja tietoja mainonnan mittaustietoina ilman erillistä laillista perustetta markkinatutkimusten käyttämiselle käyttäjäymmärryksen luomiseksi.

Markkinatutkimusten soveltaminen käyttäjäymmärryksen luomiseksi:
Käyttämällä markkinatutkimuksia käyttäjäymmärryksen luomiseksi Suomen Yrittäjät ja kumppanit voivat laatia yleisöpaneeleista tai muista vastaavista saatujen tietojen avulla mainostajille tai niiden edustajille koottuja raportteja mainosten tavoittamista yleisöistä, laatia yleisöpaneeleista tai muista vastaavista saatujen tietojen avulla julkaisijoille koottuja raportteja yleisöistä, joille julkaisijoiden sivustoilla ja sovelluksissa oleva sisältö ja/tai mainokset näytettiin tai jotka reagoivat tähän sisältöön ja/tai mainoksiin sekä yhdistää muita käyttäjää koskevia tietoja (offline-tiedot) verkkokäyttäytymistä koskeviin tietoihin (online-tiedot) markkinatutkimuksia varten käyttäjäymmärryksen luomiseksi, jos kumppanit ovat ilmoittaneet sovittavansa yhteen ja yhdistävänsä muita käyttäjiä koskevia tietoja verkkokäyttäytymistietoihin. Suomen Yrittäjät ja kumppanit eivät voi mitata sellaisten mainosten tehokkuutta, jotka näytettiin tietylle käyttäjälle tai joihin käyttäjä reagoi, ellei toimittajalla ole erillistä laillista perustetta mainonnan tehokkuuden mittaamiseen tai mitata, mitä sisältöä tietylle käyttäjälle näytettiin ja kuinka hän reagoi siihen, ellei toimittajalla ole erillistä laillista perustetta sisällön tehokkuuden mittaamiseen.

Tuotekehitys:
Tuotekehitystä varten Suomen Yrittäjät ja kumppanit voivat käyttää tietoja parantaakseen olemassa olevia tuotteitaan uusilla ominaisuuksilla tai kehittääkseen uusia tuotteita ja luoda uusia matemaattisia malleja ja algoritmeja koneoppimisen avulla Suomen Yrittäjät ja kumppanit eivät voi toteuttaa tämän tarkoituksen perusteella muuta sellaista tietojenkäsittelyä, joka sallitaan jotain muuta tarkoitusta varten.

Tietoturva, väärinkäytösten ehkäisy ja virheiden korjaaminen:
Turvallisuuden varmistamiseksi, väärinkäytösten ehkäisyyn ja virheiden korjaamiseksi Suomen Yrittäjät ja kumppanit voivat varmistaa, että tietojen siirtäminen tapahtuu turvallisesti, havaita ja ehkäistä vahingollisia, petollisia, virheellisiä tai laittomia toimia sekä varmistaa järjestelmien ja prosessien asianmukaisen ja tehokkaan toiminnan, mukaan lukien järjestelmien ja sallittuihin tarkoituksiin käytettyjen prosessien suorituskyvyn valvominen ja tehostaminen. Suomen Yrittäjät ja kumppanit eivät voi suorittaa tämän tarkoituksen perusteella muuta tiedonkäsittelyä, joka sallitaan muun tarkoituksen perusteella. Huom. Tiedot, joita kerätään ja käytetään turvallisuuden varmistamiseksi, väärinkäytösten ehkäisyyn ja virheiden korjaamiseksi saattavat sisältää automaattisesti lähetettäviä, laitteen tunnistavia ominaisuuksia, tarkkoja sijaintitietoja, ja tietoa, jota saadaan skannaamalla aktiivisesti laitteen ominaisuuksia sen tunnistamista varten.

Mainonnan tai sisällön tekninen jakelu:
Tietojen teknistä jakelua varten ja teknisiin pyyntöihin vastaamiseksi Suomen Yrittäjät ja kumppanit voivat käyttää käyttäjän IP-osoitetta välittääkseen teknisesti mainoksen internetin kautta, siirtää käyttäjän mainostajan sivulle käyttäjän reagoidessa mainokseen, käyttää käyttäjän IP-osoitetta välittääkseen sisältöä internetin kautta, siirtää käyttäjän mainostajan sivulle käyttäjän reagoidessa sisältöön sekä käyttää laitteen tyyppiä ja ominaisuuksia koskevia tietoja mainosten tai sisällön tekniseen jakeluun, esim. oikean kokoisen mainoksen tai videotiedoston jakamiseksi laitteen tukemassa muodossa. Suomen Yrittäjät ja kumppanit eivät voi suorittaa tämän tarkoituksen perusteella muuta tiedonkäsittelyä, joka sallitaan muun tarkoituksen perusteella.

Toteuttaessaan edellä mainittuja tarkoituksia Suomen Yrittäjät ja kumppanit voivat hyödyntää seuraavia ominaisuuksia:

Muiden tietojesi yhdistäminen verkkokäyttäytymistäsi koskeviin tietoihin:
Suomen Yrittäjät ja kumppanit voivat yhdistää muita tietojasi (offline-tiedot) kerättyihin verkkokäyttäytymistä koskeviin tietoihin (online-tiedot) yhden tai useamman tarkoituksen tai erikoistarkoituksen tueksi.

Eri laitteiden yhdistäminen toisiinsa:
Suomen Yrittäjät ja kumppanit voivat suoraan määrittää, että kaksi tai useampi laitetta kuuluu samalle käyttäjälle tai kotitaloudelle, todennäköisyyden perusteella määrittää, että kaksi tai useampi laitetta kuuluu samalle käyttäjälle tai kotitaloudelle sekä aktiivisesti skannata laitteen ominaisuuksia todennäköisyyteen perustuvaa tunnistamista varten, jos käyttäjät ovat antaneet toimittajille luvan aktiivisesti skannata laitteen ominaisuuksia tunnistamista varten.

Automaattisesti lähetettävien laitetietojen käyttö laitteiden tunnistamisessa:
Suomen Yrittäjät ja kumppanit voivat luoda tunnistimen perustuen dataan, jota laite lähettää automaattisesti, kuten IP-osoite tai selaimen tiedot (user-agent) sekä käyttää tunnistetta udelleen tunnistaakseen laitteen. Suomen Yrittäjät ja kumppanit eivät voi luoda käyttäjästä tunnisteen käyttäen tietoja, joita on kerätty skannaamalla aktiivisesti tiettyjä laitteen ominaisuuksia, kuten asennettuja fontteja ja näytön resoluutiota, ellei käyttäjä ole erikseen antanut lupaa laitteen ominaisuuksien aktiiviseen skannaamiseen tunnistamista varten tai käyttää tunnistetta uudelleen tunnistaakseen laitteen.

Välttämättömät evästeet ovat käytössä aina. Muut, ns. ei-välttämättömät evästeet, asetetaan suostumuksellasi. Evästesuostumusten hallintatyökalussa informoiduin tavoin osa kumppaneistamme käsittelee evästeillä kerättyjä tietoja suostumuksesi ohella tai sijaan oikeutettuun etuun perustuen.

Eväste voidaan tallentaa laitteellesi pysyvästi tai palvelun käytön ajaksi:

 • Väliaikainen istuntokohtainen eväste tallennetaan käyttämällesi päätelaitteelle vain siksi aikaa, kun käytät verkkosivua. Eväste poistetaan istunnon päättyessä tai kun selain suljetaan.
 • Pysyvät evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka lähetetään ja tallennetaan tietokoneellesi määrätyksi ajaksi. Niitä ei poisteta, kun suljet selaimen. Pysyviä evästeitä käytetään silloin, kun halutaan tallentaa tunnisteita ja tietoa useamman kuin yhden selausistunnon ajan.

Sinulla on useita mah­dol­li­suuk­sia vai­kut­taa eväs­tei­den käyt­töön. Huo­maat­han kui­ten­kin, että useissa tapauk­sissa eväs­tei­den käy­tön rajoit­ta­mi­nen hei­ken­tää verk­ko­pal­ve­lui­demme laa­tua ja voi estää joi­den­kin omi­nai­suuk­sien, kuten kirjautumisen tai ostoskoritoiminnallisuuden, käy­tön. Eväs­tei­den käy­tön rajoit­ta­mi­nen ei myös­kään vai­kuta sivus­toilla ole­van mai­non­nan tai mark­ki­noin­nin mää­rään.

Alla kuvattu tar­kem­min vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sia:

Sivustokohtaiset evästeasetukset:
Voit evästeasetusten avulla antaa evästeisiin suostumuksen, olla antamatta suostumusta, peruuttaa antamasi suostumuksen tai vastustaa tiettyä oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä. Valinnat ovat selainkohtaiset. Evästesuostumusten hallintatyökalun löydät sivuston alanavigaatiosta ”Evästeasetukset” -linkin kautta.

Evästeiden estäminen:
Voit vaikuttaa evästeiden käsittelyyn käyttämäsi selaimen asetusten kautta. Evästeasetukset ovat selainkohtaisia, joten muutosten vaikutukset eivät rajoitu Suomen Yrittäjien verkkopalveluihin, ja halutut valinnat tulee tehdä erikseen jokaisella selaimella ja laitteella. Evästeiden estäminen vaikuttaa palveluidemme toimintaan, esimerkiksi et voi evästeiden estämisen jälkeen kirjautua sisään palveluihimme.

Evästeiden ja mobiilitunnisteen tyhjentäminen:
Voit tyhjentää evästeet tai selaimen paikallisen tietovaraston selaimen asetuksista taikka nollata mobiilitunnisteen laitteen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet tai mobiilitunnisteen voit vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta sinusta muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta tiedon keruuta, vaan nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin. Evästeiden tyhjentäminen ei vaikeuta palveluidemme käyttöä, mutta näkemäsi mainonta ei välttämättä ole sinua todennäköisesti kiinnostavaa.

Nämä evästekäytännöt koskevat seuraavia verkkosivustoja:

Evästesuostumusten hallintatyökalussa tekemäsi valinnat ovat sivustokohtaisia. Jos tyhjennät evästeet, sinun tulee tehdä haluamasi valinnat uudelleen.

Varaamme oikeu­den päi­vit­tää näitä evästekäytäntöjä esi­mer­kiksi pal­ve­lui­den kehi­tyk­sen taikka lain­sää­dän­nön tai viranomaissuositusten muuttumisen vuoksi. Evästekäytäntöjen muu­tok­sista tie­do­te­taan pal­ve­luis­samme.

***

Nämä evästekäytännöt julkaistiin 20.01.2021, kun Suomen Yrittäjien sivustoilla otettiin käyttöön uusi evästesuostumusten hallintatyökalu. Tässä yhteydessä evästeitä koskevaa informaatiota tarkennettiin, kuten lisättiin esimerkkejä siitä, millaisia kumppaneita käytetään ja mihin tarkoituksiin evästeitä ja niillä kerättyjä henkilötietoja käytetään.

Aiempaan versioon voit tutustua täällä: