Dataskyddsförklaring för Företagarna i Finlands evenemangsregister

Den här dataskyddsbeskrivningen har ersatts av en ny i januari 2021. Du hittar Företagarna i Finlands aktuella dataskyddsbeskrivning här »

Dataskyddsförklaring för evenemangsregistret

1. Registeransvarig

Registret förs av den företagarförening som nämns i anmälningsanvisningarna:

 • Företagarna i Finland rf,
 • en distriktsorganisation inom Företagarna i Finland eller
 • en lokalförening inom Företagarna i Finland.

Kontaktuppgifterna till personen som ansvarar för evenemangsregistret finns i anmälningsinstruktionerna.

Sekundär kontaktinformation för registret:

Företagarna i Finland rf / Karri Ruuskanen
PB 191
00251 Helsingfors
karri.ruuskanen@yrittajat.fi
Företagarna i Finlands växel tel. 09 229 221

2. De registrerade

De som anmält sig till evenemanget

3. Registrets motivering och syfte

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är avtalsförhållandet mellan den registeransvarige och den registrerade som uppstår på grund av evenemanget. Behandlingsgrunden för uppfyllandet av avtalet samt för marknadsföringen baserar sig på den registeransvariges berättigade intresse, samt med avseende på marknadsföring, även den registrerades samtycke.

Personuppgifterna behandlas endast för bestämda ändamål, vilka är följande:

 • Att berätta om evenemanget 
 • Att fakturera för evenemanget
 • Att samla respons om evenemanget
 • Att marknadsföra liknande evenemang
 • Vi marknadsför medlemskap i företagarföreningen åt de företag som deltar i evenemanget.

4. Uppgifter som sparas i registret            

Evenemangsregistret innehåller uppgifter om företag och om företagens kontaktpersoner.

 • namn
 • kontaktuppgifter
 • faktureringsuppgifter
 • medlemskap i organisation

Om evenemanget kräver ber vi om

 • allergiuppgifter 
 • födelsedatum
 • titel

5. Den registrerades rättigheter

Du har följande rättigheter och om du vill utöva dem ska du skicka en begäran till den kontaktperson som nämns i anmälningsinstruktionerna.

Rätt att begära tillgång till och rättelse av personuppgifter

Du har rätt att granska de personuppgifter vi sparat om dig. Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter kan du be oss korrigera eller komplettera dem.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om du upplever att vi behandlat dina personuppgifter lagstridigt eller att vi inte har rätt att behandla någon av dina personuppgifter.

Rätt till radering

I samband med marknadsföring via e-post erbjuds det alltid en möjlighet att förbjuda marknadsföringen.

Om du upplever att behandlingen av vissa av dina personuppgifter inte är nödvändig med tanke på vår verksamhet har du rätt att be oss radera dessa uppgifter. Vi behandlar din begäran och raderar sedan dina uppgifter eller meddelar dig motivet till att uppgifterna inte kan raderas. Om du inte samtycker i vårt beslut har du rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen (instruktioner för klagomål). Du har också rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av de omtvistade uppgifterna tills saken är klar.

Rätt till klagomål

Du har rätt att framföra klagomål till dataombudsmannen om du upplever att vi i vår behandling av dina personuppgifter bryter mot gällande dataskyddslagstiftning (instruktioner för klagomål).

6. Lagenliga informationskällor

Uppgifterna insamlas av den registrerade i samband med  anmälningen till evenemanget.

7. Lagenligt utlämnande av uppgifter

Vi säljer inte och hyr inte ut uppgifter ur evenemangets medlemsregister till tredje parter. Vi utlämnar uppgifter till tredje parter endast i följande fall:

Vi kan utlämna uppgifter om användaren till tredje parter om användaren har gett sitt samtycke till det.

8. Behandlingens längd

Personuppgifterna sparas i evenemangsregistret så länge det behövs för behandlingens syfte.

9. Vem som behandlar personuppgifterna

 • Uppgifterna i evenemangsregistret behandlas av de personer i den arrangerande föreningen som ansvarar för evenemanget och anställda hos Sypoint Ab, som ägs av Företagarna i Finland, i enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd.
 • Personuppgifterna kan behandlas även av underleverantörer som t.ex. ett cateringföretag.
 • Tjänsteleverantörer som ansvarar för evenemangets fakturering, som revisionsbyråer, kan också behandla personuppgifterna.

Vi garanterar med avtal att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och även i övrigt korrekt.

Vid insamlandet av uppgifter för evenemangsregistret kan följande medel användas:

 • En evenemangsblankett på Yrittäjät.fi-sidan (Drupal)
 • Webropol
 • Lyyti
 • GoToWebinar
 • Shopify

10. Överföring av uppgifter till länder utanför EU

Vi väljer i huvudsak datasäkra servercentraler i Europa som lagringsplats för uppgifterna.

En del av de ovannämnda tjänsteleverantörerna kan säkerhetskopiera uppgifter utanför EU/EES i Förenta staterna. Uppgifterna säkerhetskopieras för att de ska vara trygga även om de primära servrarna inte skulle fungera.

Privacy Shield

Vi försäkrar oss om att våra tjänsteleverantörer är med i det s.k. Privacy Shield-programmet mellan EU och Förenta staterna, där syftet är att garantera säker behandling av europeiska uppgifter i Förenta staterna.

11. Kakor och följning av nätanvändningen

Vi kan samla uppgifter om användarens terminal med hjälp av kakor (“cookies”) och annan motsvarande teknik, till exempel webbläsarens datalager. En kaka är en liten textfil som webbläsaren sparar i användarens terminal. Kakorna innehåller ofta en namnlös individuell kod som gör att vi kan känna igen och räkna de terminaler som besökt vår webbplats.

En del av kakorna är nödvändiga för funktionen av webbplatsen. En del av dem används för att mäta besökarantalet, för att analysera användningen av webbplatsen, samt för att vi ska kunna utveckla vår tjänst. Cookies kan även användas för riktad kommunikation. Med hjälp av kakorna kan vi rikta information till olika kundgrupper som kan vara relevanta för dem.

Tredje parter kan för att föra statistik över besökarmängden på olika webbplatser placera kakor i användarens terminal när användaren besöker våra webbsidor. Med tredje parter avses aktörer utanför Företagarna i Finland, till exempel sådana som erbjuder mätnings- och uppföljningstjänster.

Vi ber om användarens samtycke till användningen av kakor för riktad kommunikation, kakor för besöksstatistik och analys, samt för kakor som är nödvändiga för funktionen av webbplatsen. Användaren kan när som helst återta sitt samtycke till användningen av kakor eller ändra sina kakinställningar.

Våra tjänster kan också innehålla länkar till andra webbplatser och tjänster, men vi ansvarar inte för integritetsskyddet eller innehållet på dessa utomstående webbplatser. Vi rekommenderar att du bekantar dig med dessa tjänsters integritetsskyddsvillkor.

12. Mobilapparnas integritetsskyddsvillkor

På våra mobilappar, som användaren kan skaffa till exempel via Apples App Store, Google Play eller Microsoft Store, tillämpas utöver denna dataskyddsförklaring även den aktuella tjänsteleverantörens villkor. Dessutom bör användaren godkänna appens egna användningsvillkor.