16.2.2016 10:00
Nyhet

Ekonomin har passerat vågdalen — nya arbetsplatser kan väntas

SME-företagens syn på den närmaste framtidens konjunkturutveckling har utvecklats positivt. Ekonomin verkar ha passerat vågdalen. Företagen börjar till och med öka antalet anställda.

De förhoppningar som var synliga i höstens SME-barometer har förstärkts och blivit mer konkreta. Nu uppskattade 32 procent av SME-företagen att konjunkturerna blir bättre under de kommande 12 månaderna. 16 procent befarar att de alltjämt kommer att försämras. I den föregående barometern var antalet SME-företag som förväntade sig bättre konjunkturer fyra procentenheter lägre.

Dessa uppgifter framgår av SME-företagsbarometern, som Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet publicerade idag. Barometern besvarades av drygt 6000 företagare i olika delar av Finland. SME-barometern publiceras två gånger om året.

Företagen håller fast vid sin personal trots utmaningar

Trots den långa recessionen håller SME-företagen alltjämt fast vid sina anställda. Alla branscher tror åter ingen på att det till och med går att öka antalet anställda en aning.

— Det som skulle uppmuntra företag att sysselsätta är att regeringen modigt skulle utvidga möjlig-heterna till lokalt avtalande, dvs. avtalande på arbetsplatser genom en lagändring, vilket ingår i regeringsprogrammet, säger verkställande direktör Jussi Järventaus på Företagarna i Finland.

— Det som gör nuläget svårt är att bedömningarna om ökningen av produktionskostnader ligger på samma nivå som i mitten av förra decenniet, när ekonomin växte. Nu måste man anpassa sig till en likadan kostnadsökning även om efterfrågan och lönsamheten utvecklas mycket långsammare, säger Järventaus.

Det att ekonomin har börjat växa har lett till att andelen företag som har vidtagit anpassningsåtgärder eller planerar sådana har sjunkit. Nu är det en dryg tredjedel av företagen som anpassar eller planerar att anpassa sin verksamhet.

Investeringar låter ännu vänta på sig, men lönsamheten håller redan på att förbättras

SME-företagens förväntningar om investeringarnas utveckling under den närmaste framtiden förbätt-rades en aning från den föregående barometern. Trots detta är antalet företag som skär ner sina investeringar större än antalet företag som tänker öka investeringar. Sådana företag som är starkt tillväxtorienterade planerar dock att klart öka sina investeringar.

— SME-företagens lönsamhetsförväntningar har stigit samtidigt som förväntningarna om en snabbare ekonomisk tillväxt har ökat. Nivån är dock alltjämt blygsam jämfört med nivån under goda ekonomiska förhållanden, säger ekonom Petri Malinen på Företagarna i Finland.

Tillväxt genom internationalisering och förnyelse

Företagens tillväxt är viktigt inte bara med tanke på arbetsplatser men även för att uppnå bättre lönsamhet och ett bättre konkurrensläge. Tillväxtorienteringen har ökat något: nio procent av SME-företagen meddelar att de är starkt tillväxtorienterade och 36 procent att de planerar att växa i mån av möjlighet.

Så här genomfördes barometern

SME-barometern mäter de små och medelstora företagens åsikter om ändringarna i ekonomiska fak-torer som påverkar deras verksamhet två gånger per år.

Vid sidan av konjunkturläget undersöker barometern även strukturella faktorer som påverkar före-tagens verksamhetsomgivning, t.ex. SME-företagens tillväxtstrategi och finansiering samt hindren för sysselsättandet.

Taloustutkimus Oy genomförde SME-barometer för våren 2016 som en internet- och telefonenkät mellan december 2015 och januari 2016.

Frågorna bevarades av representanter för 6 004 finländska SME-företag. Urvalskällan har varit Sta-tistikcentralens branschklassificering, Taloustutkimus Oy:s temporära marknadsföringsregister samt Företagarna i Finlands medlemsregister. Urvalet har gjorts slumpmässigt genom tillämpning av vissa kvoter.

Kvoterna har varit företagens bransch (TOL 2010), storleksklass och läge. För kalkyleringen av resul-taten har materialet justerats. Syftet med detta är att materialet så bra som möjligt ska motsvara de finländska SME-företagens verkliga struktur.

» Barometern med de detaljerade graferna m.m. på finska.

Ytterligare information:
verkställande direktör Jussi Järventaus, Företagarna i Finland, tfn 050 336 0015, jussi.jarventaus@yrittajat.fi
ekonom Petri Malinen, Företagarna i Finland, tfn 050 434 5952, petri.malinen@yrittajat.fi