Erasmus-projekt för kvinnligt företagande

Upskilling pathways for REsiliency in the post-Covid era for FEMale Entrepreneurs – ett långt projektnamn med en kraftig förkortning: RE-FEM. Det är ett kvinnligt företagsinriktat projekt som delfinansieras av EU:s ERASMUS+ program. Projektägare är forskningsinstitutet HÉTFA i ungerska Budapest. I projektet deltar sju europeiska länder. Finland är det enda nordiska land som är med. Som finländsk partner och genomförare i projektet fungerar mikroföretaget BRAND-SOFI i samarbete med olika finländska medhjälpare.

I utmanande tider är det viktigt att stärka det kvinnliga företagandet på Europanivå. RE-FEM vill därför tillföra nya insikter som bidrar till effektiv entreprenöriell utveckling för kvinnor. Det sker genom forskning och skapande av behovsbaserat utbildningsmaterial, e-lärandemoduler, policyrekommendationer och etablering av en internationell nätverksgrupp. RE-FEM-nätverket har också ett tiotal kvinnliga ambassadörer, där Finland representeras av serieentreprenören Katja Rajala, ordförande för företagarkvinnorna i Finland.

I projektet har forskare gjort en webbenkät med kvinnliga entreprenörer och intervjuer med företagare och experter. Undersökningen fokuserade på de utmaningar och svårigheter som entreprenörerna mött i kristider (covid, energikrisen) och på deras strategier för att mildra eller övervinna dessa utmaningar, omorientera och anpassa sin verksamhet. Över 600 entreprenörer besvarade enkäten. De finländska respondenterna var hela 139 till antalet.

De utmaningar COVID-19 medförde visade hur viktigt det är för kvinnliga företagare att vara flexibla och motståndskraftiga. Att förbättra sina digitala färdigheter och kunna tillämpa effektiva krishanteringsmöjligheter är också betydelsefullt.

Experter som intervjuades i rapporten framhöll att det bör finnas policy- och stödprogram som riktar sig specifikt till kvinnliga entreprenörer, inte bara under kriser utan konsekvent. Detta för att stötta förtagare i de specifika utmaningar kvinnliga entreprenörer står inför i näringslivet.

Forskningsrapporten fungerar som underlag för utarbetandet av ett skräddarsytt utbildningsmaterial för kvinnliga entreprenörer. RE-FEM vill också stötta utbildare och mentorer inom företagsstöd och entreprenörskap. Utbildningsmaterialet kommer att testas på utbildare och företagare innan det slutligen kommer att finnas tillgängligt på nätet för alla intresserade.

Ann-Sofi Backgren är RE-FEM:s finländska partner genom sitt företag BRAND-SOFI. Hon är en erfaren utvecklare, projektledare, världsarvsambassadör, föreläsare och PR-inspiratör som deltar i många internationella projekt, ofta med fokus på kvinnliga nätverk, jämställdhet och landsbygdsutveckling.

RE-FEM:s forskningsrapport med sammandrag på svenska och finska finns på refem.eu/results. För den som vill veta mera om RE-FEM-projektet går det bra att kontakta Ann-Sofi Backgren på telefon 050-5222642 eller e-post ann-sofi@brand-sofi.fi. RE-FEM-projektet har finansiering för tre år och är nu inne på sitt andra år.