2.11.2021 16:13
Nyhet

Finländarna har nyktrat till under distansarbetet och samtidigt förbättrat sömnen: Enkäten avslöjar fördelarna, men alla delar inte dessa

Distansarbetstrenden har varit en positiv erfarenhet på många sätt för personer som utför expertarbete, men det finns också undantag.

Arbetshälsoinstitutets enkät för projektet ”Distansarbete och arbetsförmåga” avslöjar att många finländares välbefinnande har ökat betydligt då distansarbetet blev en del av vardagen. Svaren visar att finländarnas sömn förbättrats och alkoholkonsumtionen minskat. I enkäten utvärderades förändringarna i det egna hälsobeteendet av 750 experter från sex olika organisationer.

Nästan alla som utför expertarbete sov bättre eller lika bra efter att ha övergått till distansarbete. Bland de som svarade på Arbetshälsoinstitutets enkät bedömde 42 procent att deras sömn hade blivit bättre under distansarbetet. Kvinnorna upplevde oftare än männen att sömnen hade förbättrats. Över hälften upplevde att sömnen var oförändrad.

– Distansarbetet kan göra morgnarna mer flexibla och lugnare. När man arbetar hemifrån behöver man inte lägga tid på arbetsresor, man har kunnat sova längre och enligt sin egen naturliga dygnsrytm, säger forskningsprofessor Jaana Laitinen från Arbetshälsoinstitutet.

– Även pauser under arbetsdagen och återhämtningen från arbetet inverkar på sömnkvaliteten. Det är bra att fästa särskild uppmärksamhet vid detta när man arbetar på distans, säger Jaana Laitinen.

Mindre alkohol

Enligt enkätresultatet förblev respondenternas alkoholkonsumtion oförändrad eller minskade då distansarbetet inleddes. Ungefär en femtedel av alla som svarade på enkäten, 21 procent, bedömde att deras alkoholkonsumtion minskade under distansarbetet. Bland personer under 50 år minskade ännu fler sin alkoholkonsumtion, ungefär var fjärde. Bland alla som svarade ansåg tre av fyra att alkoholkonsumtionen var oförändrad.

– Det är bra att alkoholkonsumtionen har minskat under distansarbetet eftersom även en liten mängd alkohol försämrar sömnkvaliteten och återhämtningen från påfrestningarna dagen innan. Vid minskad alkoholkonsumtion lägger många själva märke till att de orkar bättre, säger specialforskare Leena Kaila-Kangas från Arbetshälsoinstitutet.

Hon anser att enkätresultatet är intressant eftersom trenden med distansarbete som coronapandemin medförde visar sig stärka den megatrend inom hälsa och välbefinnande som pågått länge redan.

– Människorna är alltmer intresserade av sitt eget välbefinnande och de val som stöder det. Under distansarbetet har man kanske övervägt sina val på nytt, såsom alkoholkonsumtionen och situationer relaterade till alkoholkonsumtionen, säger ansvarschef Marja Aho från Alko i Arbetshälsoinstitutets meddelande. Alko är en av samarbetspartnerna i projektet ”Distansarbete och arbetsförmåga” tillsammans med Elo, Ilmarinen, Keva och Varma. Alko var också en av organisationerna som deltog i enkäten.

Kostvanorna förbättrades hos en del

Övergången till distansarbete hade enligt enkäten både positiva och negativa effekter på motionen och kosten. Närmare 60 procent av alla som svarade på enkäten bedömde att deras kost var oförändrad. 24 procent ansåg att deras kostvanor hade förbättrats och 18 procent att de försämrats.

33 procent av alla som svarade hade ökat på motionerandet och 25 procent hade minskat. 40 procent bedömde att mängden motion var oförändrad.

Samtidigt har situationen förvärrats för en del av de som svarade.

– Resultatet visar att arbetet på arbetsplatsen hjälper dessa människor att bättre ta hand om sig själva och stöda hälsosamma vanor. Man äter tillsammans med kollegorna i personalmatsalen och motion på vägen till och från arbetet är en del av de vardagliga rutinerna, säger Jaana Laitinen.

Yngre företagare föredrar multilokalt arbete

I september berättade vi om Företagargallupen vars resultat visade på minskad iver för distansarbete i företagen. I mars svarade 37 procent av företagen att de kommer att öka det multilokala arbetet permanent. I den nya enkäten är andelen 32 procent.

Företagargallupen visade också att en allt mindre del av personalen fortsätter arbeta på distans. I mars berättade var fjärde företag att hela personalen fortsätter arbeta på distans. Nu är andelen var femte. Ju större företag desto mer kommer det multilokala arbetet att utvidgas. De regionala skillnaderna är också stora. Enligt gallupen kommer företag som är verksamma i huvudstadsregionen att utföra klart mer multilokalt arbete än på andra håll i Finland. Yngre företagare utökar multilokalt arbete i större utsträckning än äldre.

Bild: Getty Images

toimitus(at)yrittajat.fi