Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

FöPL, reapriser, whistleblowing… – Dessa lagändringar träder i kraft 2023

I början av år 2023 träder flera lagändringar som berör företagare och företag i kraft. Vi har listat dessa här:

Lagen om pension för företagare

Storleken på företagarens pensionsavgift och nivån på den sociala tryggheten fastställs i enlighet med värdet på företagarens arbetsinsats. Då man fastställer arbetsinsatsen ska man beakta företagarens arbetstimmar och branschens lönenivå. Dessutom tas hänsyn till företagsverksamhetens omfattning och de uppgifter företagaren uppger.

Företagsverksamhetens ekonomiska nyckeltal är av betydelse vid bedömningen av värdet på företagarens arbetsinsats. Då värdet på en ny företagares arbetsinsats fastställs måste man beakta att företagsverksamhetens initialskede nödvändigtvis inte genererar något ekonomiskt resultat och betalningsförmåga, även om företagaren arbetar heltid i sitt företag.

Ändringarna i lagen om pension för företagare betonar helhetsbedömningen och medianlönens roll som en del av helheten. I den ingår också alla tillgängliga uppgifter om företagarens yrkesfärdighet och erfarenhet. Övrig kvalitet och omfattning på företagsverksamheten beaktas.

Företagaren kan även själv meddela dessa uppgifter och pensionsbolaget måste då beakta dem vid fastställandet av FöPL-inkomsten. Pensionsbolaget ska dessutom motivera sitt beslut, det förbättrar företagarens rättsskydd.

Förlängningen av övergångstiden från tre till sex år och begränsningen av maximihöjningen från 8000 euro till 4000 euro ger företagaren mer tid än tidigare att anpassa sig till förändringen.

Konsumentskyddslagen

Ändringar i telefon- och hemförsäljningsbestämmelsen

Vid telefonförsäljning som riktas till konsumenter tas ett förfarande med skriftlig bekräftelse i bruk. I fortsättningen ska ett skriftligt anbud ges till konsumenten efter försäljningssamtalet. Om konsumenten inte godkänner anbudet skriftligen efter försäljningssamtalet, är avtalet inte bindande för konsumenten.

Konsumentens ångerrätt utvidgas vid hemförsäljning. I fortsättningen har konsumenten även ångerrätt vid hemförsäljning till exempel då avtalet gäller måttbeställda varor. Om man vid hemförsäljningen dessutom försummat berätta om ångerrätten, så som lagen förutsätter, binder inte hemförsäljningsavtalet konsumenten.

Skyldighet att ange tidigare lägsta pris i reamarknadsföring

Vid reamarknadsföring av varor ska det lägsta priset till vilket varan marknadsförts under de 30 dagar som föregick prissänkningen framgå. Då en prissänkning å andra sidan ökar gradvis under en marknadsföringskampanj som pågått i högst 60 dagar utan avbrott, kan som lägsta pris anges det lägsta pris till vilket varan har marknadsförts under de 30 dagar som föregick den första prissänkningen. Skyldigheten att ange det lägsta priset gäller inte marknadsföring av livsmedel som förfars snabbt.

Säkerställande av konsumentrecensioner

I samband med konsumentrecensioner ska det i fortsättningen informeras om och hur företaget har säkerställt att de publicerade recensionerna kommer från konsumenter som faktiskt har använt eller köpt produkten.

Lagen om skydd för rapporterande personer, dvs. visselblåsarlagen

Lagen gäller skydd av personer som rapporterar om överträdelser. Lagen förutsätter att företag som sysselsätter minst 50 arbetstagare ska inrätta en intern rapporteringskanal för rapportering av överträdelser. Bestämmelserna om skydd av rapporterande personer gäller alla företag oberoende om deras arbetstagare rapporterar via en intern rapporteringskanal eller via en extern rapporteringskanal som upprätthålls av en myndighet.

Lagen föreskriver om skydd för rapporterande personer och hanteringen av rapporterna. Företag med under 250 arbetstagare som måste ta i bruk en intern rapporteringskanal omfattas av en övergångstid enligt vilken den interna rapporteringskanalen måste inrättas före den 17 december 2023. I större företag ska rapporteringskanalen tas i bruk inom tre månader från att lagen trätt i kraft.

Ändring av lönegarantilagen

Enligt ändringen kan fordringar som baserar sig på tredskodom och av domstol fastställd förlikning betalas ut enligt lönegarantin. Vid allvarligt arbetsrelaterat utnyttjande är dessutom tidsfristen för att ansöka om lönegaranti längre än vanligt. Även lönegarantimyndighetens rätt att få och lämna ut uppgifter och arbetsgivarens skyldighet att medverka utvidgas.

Omställningsskydd för personer över 55 år

Som en del av regeringens paket för att främja sysselsättningen av personer som fyllt 55 år ska tilläggsdagarna gradvis slopas. Även omställningsskyddet i arbetsavtalslagen utvidgas för arbetstagare över 55 år som blivit uppsagda av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker. Också rätten för personer över 55 år att be om att arbeta deltid istället för heltid tryggas.

Beskattning

Forsknings- och utvecklingsverksamhetens skatteincitament för företag

Företag som idkar näringsverksamhet eller jordbruk får tilläggsavdrag för löneutgifter och utgifter för köpta tjänster som hänför sig till den forsknings- och utvecklingsverksamhet som avses i lagen. Målet är att öka FoU-verksamheten i företag som hittills inte haft sådan verksamhet eller där den varit begränsad. Det allmänna tilläggsavdraget tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2023 och i fråga om extra tilläggsavdrag första gången vid beskattningen för skatteåret 2024.

Elavdrag för höga elenergikostnader

Det belopp som betalats för sådan elenergi som under tiden den 1 januari 2023–30 april 2023 förbrukats på elförbrukningsplatsen för en skattskyldigs stadigvarande bostad berättigar till hushållsavdrag till den del det betalda beloppet överstiger 2 000 euro och är högst 6 000 euro. Avdraget är 60 procent av det belopp som den skatteskyldige betalat av de kostnader som berättigar till avdrag.

Höjningen av maximibeloppet för resekostnadsavdrag och kilometerspecifika avdrag förlängs

Giltighetstiden för det maximibelopp för resekostnadsavdraget som temporärt varit i kraft 2022 och höjningen av det kilometerspecifika avdrag som beviljas på grund av användning av egen bil förlängs till 2023. Maximibeloppet för det avdrag som beviljas på basis av kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen är 8 400 euro. Det kilometerspecifika avdraget är 0,30 euro per kilometer om avdraget beviljas för användningskostnader för egen bil. För användning av bruksförmånsbil är det beviljade avdraget 0,24 euro per kilometer.

Självrisken för resekostnader mellan bostaden och arbetsplatsen för en person som varit familjeledig sänks

Självrisken för resekostnadsavdrag mellan bostaden och arbetsplatsen sänks om den skatteskyldige får moderskapspenning, särskild moderskapspenning, faderskapspenning, graviditetspenning, särskild graviditetspenning, föräldrapenning eller partiell föräldrapenning.

Arbetsinkomstavdraget höjs på basis av ålder

Arbetsinkomstavdragets maximibelopp höjs i tre steg för personer som fyllt 60, 62 och 65 år. Det görs både för att förlänga arbetskarriären och för att uppmuntra redan pensionerade personer att övergå till tillfälligt arbete eller deltidsarbete.

Förtäckt dividend skattepliktig inkomst i sin helhet

Skatteplikten för förtäckt dividend ökar från 75 procent till 100 procent.

Två skattesatsändringar i momsen

Mervärdesskattesatsen för el sänks och inrikes persontransporter befrias temporärt från mervärdesskatt.
För att lindra effekterna av de stigande elpriserna och inflationen sänks mervärdesskattesatsen på försäljning av el från 24 procent till tio procent. Den sänkta skattesatsen tillämpas på elförsäljning från den 1 december 2022–30 april 2023.

Inrikes persontransporter på vilka en skattesats på 10 procent har tillämpats befrias dessutom från mervärdesskatt. Befrielsen är kopplad till rätten att dra av den skatt som ingår i anskaffningar. Ändringen tillämpas på persontransporttjänster som utförs i Finland under perioden 1 januari 2023–30 april 2023.