Företagargallup: Många företagare saknar incitament för att utveckla sina företag – ”Budskapet tydligt: vi har en enorm mängd arbete kvar.”

Upp till 70% av de tillfrågade i Företagarna i Finlands senaste företagargallup anser att företagarna i vårt land inte har tillräckligt med incitament för att utveckla sina företag. Endast 14% av företagarna tycker det finns tillräckligt med stimulansåtgärder.

– Budskapet är tydligt. Vi har en hel del arbete kvar med att ge företagarna fler incitament för att få sina företag att växa. Att öka stimulansåtgärderna för tillväxt är viktigt eftersom ett växande företag skapar arbetstillfällen och investeringar. Vi måste komma ihåg att Finlands tillväxt kommer från de finländska företagen, säger Petri Salminen, ordförande för Företagarna i Finland.

– Det finns ingen enskild insats för att få igång tillväxten. Det krävs förändring på flera områden för att Finland ska bli attraktivt för företagsinvesteringar och tillväxt. Finland måste öka sin dragningskraft för företagarnas risktagande och ägande och för företagsinvesteringar och sysselsättning, fortsätter Salminen.

Mellan den 3 och 15 april svarade 1 076 representanter för mikroföretag och små och medelstora företag på Företagargallupen. Av de svarande var 44% enskilda näringsidkare.

Antalet företag som söker tillväxt minskar

Enligt SME Scoreboard har andelen tillväxtorienterade företag minskat så tydligt de senaste åren att det kan ses som en trend. Drygt en tredjedel av de små och medelstora företagen är nu tillväxtorienterade, jämfört med år 2016, då cirka hälften av dem sökte tillväxt.

Enligt Entrepreneur Gallup från april behövs fler tillväxtincitament i större utsträckning inom den tillverkande industrin (79%) och i företag med 5-9 anställda (79%).

De som är mest nöjda med tillväxtincitamenten finns inom byggbranschen (21%) och bland företagare i huvudstadsregionen (21%).

Företagarna menar att det finns många sätt att stärka incitamenten för att växa. De mest populära är:

  • stifta lagar som gör det lättare att anställa (57%)
  • värdesätt entreprenörskap (57%)
  • öka antalet lokala avtal (50%)
  • förbättra arbetskraftens kvalitet (31%)
  • lindra företagsbeskattningen (30%).

Andra faktorer är tillgång till arbetskraft (29%), företagsfinansiering (29%), skatt på utdelning (28%), att acceptera misslyckanden (27%) och att göra det lättare att börja om på nytt (21%).

För företag som har fler än tio anställda nämns särskilt reglering för att underlätta anställning (73%) och lokala avtal (65%). 

– Undersökningen visar att regeringen är på rätt väg när det gäller att göra det lättare att få jobb genom regellättnader i visstidsanställningar, uppsägningar på personliga grunder och den första obetalda sjukdagen, säger Salminen.

– Att öka antalet lokala avtal är också mycket viktigt för företagare – särskilt arbetsgivare – för att skapa incitament för tillväxt. Även här gör regeringen rätt, även om rätten att teckna avtal på olika sätt kvarstår för framtida regeringar.

–  Det är upp till var och en av oss att höja entreprenörskapets profil. Det har skett stor utveckling, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar, fortsätter Salminen.

Utdelningsbeskattning bör uppmuntra till risktagande

Inom tillverkningsindustrin är utdelnings- och företagsbeskattning, tillgång till arbetskraft och finansieringsfrågor mer framträdande än i andra sektorer. Utdelningsbeskattning är betydligt viktigare som incitament för tillväxt för manliga företagare (35%) än för kvinnliga företagare (17%).

–  Beskattningen spelar också roll för tillväxten. Bolagsskatten måste vara konkurrenskraftig och utdelningsbeskattningen måste uppmuntra till entreprenörskap och risktagande. Båda blir viktigare ju större företaget är, eftersom det oftast finns större kapacitet att generera vinster och ge utdelningar, säger Salminen.

Regionalt sett är de finansiella frågorna mer framträdande i östra Finland och utdelningsbeskattningen i huvudstadsregionen.

Bland unga företagare ligger tonvikten mer på att acceptera misslyckanden (40%) och att göra en nystart lättare (35%).

Företagargallupen genomfördes av Verian på uppdrag av Företagarna i Finland.