Företagarna: Arbetslivsreformerna bör lämnas till riksdagen genast i början av regeringsperioden

Regeringsprogrammet främjar lokala avtal, underlättar tidsbundna avtal och uppsägningar av personliga skäl, ingriper i olagliga strejker och reformerar den sociala tryggheten.

– Man har förstått företagens och arbetslivets behov. Oorganiserade arbetsgivare och arbetstagare har länge diskriminerats i arbetslagstiftningen. Nu kommer förändringen som Företagarna länge har drivit på, säger direktör Janne Makkula från Företagarna i Finland.

– Programmets betoning ligger starkt på att underlätta sysselsättningen. Det tar sin tid innan besluten leder till bättre sysselsättning. Därför måste reformerna lämnas till riksdagen genast i början av regeringsperioden. Det behövs ingen omfattande och långvarig trepartsberedning.

Även om kollektivavtal har möjliggjort lokala avtal har avtalsförbuden enligt lagen hittills lämnat företag som inte anslutit sig till fackförbund utanför denna flexibilitet.

– Dessutom har avtalsmöjligheterna ofta varit bakom ett så kallat förtroendemannalås vilket gjort att endast arbetstagare som hör till facket har kunnat vara parter i avtal, säger Makkula.

Enligt regeringsprogrammet slopas lokala avtalsförbud för oorganiserade företag som följer allmänt bindande kollektivavtal i arbetslagstiftningen. En förtroendeman, ett förtroendeombud, annan representant vald av personalen eller hela personalen kan vara avtalspart, dvs. det så kallade ”förtroendemannalåset” slopas.

– Vi har länge talat för jämlikhet och krävt att avtalsförbuden ska slopas. Skrivningen är väldigt välkommen och viktig, säger Makkula.

Samarbetslagens tillämpningsgräns höjs avsevärt

I fortsättningen ska samarbetsförhandlingar föras i företag med minst 50 arbetstagare. Nu är gränsen 20 arbetstagare. Minimitiderna för omställningsförhandlingar halveras.

– Byråkratin minskar då små företag befrias från samarbetslagens skyldigheter. Små företag har bevisligen bra arbetsförhållanden, förtroende och informationsflöde. Ett gott samarbete är väldigt viktigt men samarbetet ska inte detaljerat regleras genom lagstiftning, säger Makkula.

“Stora steg mot de konkurrerande länderna”

Finland tar betydande steg mot de viktigaste konkurrerande länderna i arbetslagstiftningen.

– I till exempel Tyskland underlättades i tiderna uppsägning av personliga skäl. Användningen av tidsbundna avtal gjordes flexiblare och möjligheterna till lokala avtal ökade betydligt. Reformerna hade stor inverkan på utvecklingen av sysselsättningen i Tyskland. Vi går inte lika långt i Finland men vi vidtar ändå åtgärder som tidigare inte kunnat genomföras i Finland. Vi är väldigt nöjda över detta, säger Makkula.