Företagarna i Finland: Stöd även till SMF-företag i elkrisen – ”Många i en svår situation”

Under hösten har Företagarna föreslagit regeringen att energistöden till företag skulle kunna delas ut av Statskontoret på samma sätt som kostnadsstödet under coronatiden. Stödet ska byggas upp så att det uppmuntrar till energibesparingar.

– Många små och medelstora företag befinner sig fortfarande i en lika svår situation som hushållen vars elräkningar har stigit och hotar stiga ytterligare under vintermånaderna. Många företag har inte skyddat sina elavtal, säger ordförande Petri Salminen från Företagarna i Finland.

Situationen på elmarknaden är för närvarande väldigt svår och man befarar att den försvåras under köldmånaderna i början av vintern. Elräkningen för hushåll och företag som särskilt förlitar sig på börsel hotar bli orimligt hög.

– Det är klart att även företag ska stödas på något sätt eftersom det här också en fråga om konkurrenskraft då även andra länder stöder företag är, säger Salminen.

Stödet ska riktas till dem som verkligen behöver det. Detta är viktigt för den nuvarande offentliga ekonomin.

– Den här stödmodellen ska tas i bruk samtidigt som elstödet till hushållen, säger Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen.

Regeringen lovade en engångsersättning till hushållen före jul. Pentikäinen hoppas att regeringen inte förbiser företagens svåra situation. Om företagen hamnar i en riktigt svår situation märks det snabbt i form av permissioner och uppsägningar samt neddragning av produktion och tjänster. Dessa påverkar även många hushåll.

– Det är bra att förlängningen av betalningstider som finns på regeringens lista även gäller företag.

Företagarna föreslår stödmodell

Företagarföreningen har föreslagit en energistödmodell för företag till regeringen, modellen är oberoende av bransch och uppmuntrar till energibesparingar.

I Företagarnas energistödmodell stöds företag vars elräkning har stigit avsevärt med avseende på jämförelseperioden som kan vara början av vintern 2021. Stödet ansöks från Statskontoret.

Även ett elpristak har framförts offentligt.

– Det finns en stor risk att man skapar en elstödmodell som minskar utbudet av och ökar efterfrågan på el. Om så är fallet förvärras bara problemen, säger Pentikäinen.

Finländska företag vill delta i återuppbyggnaden

Fyra procent av företagen säger att de vill delta i återuppbyggnaden av Ukraina. Detta innebär drygt 10 000 företag.

– Många vill vara med i återuppbyggnaden av Ukraina. Det är viktigt att förbereda sig omsorgsfullt och informera företagen, säger Pentikäinen.

Även om kriget pågår måste man vara redo för återuppbyggnaden då den ska inledas.

– Finland kan i stor omfattning delta i återuppbyggnaden. Vi kan bl.a. bygga elementhus som långt kan färdigställas i Finland och monteras i Ukraina.

Inom industrin finns den största viljan att delta i återuppbyggnaden av Ukraina (14 %).

Det ökade energipriset syns mest inom industrin

43 procent av de små och medelstora företagen säger att deras energipris har ökat i den senaste Företagargallupen. Energipriset har stigit i 72 procent av industriföretagen och i 61 procent av företagen inom byggbranschen. Var tionde industriföretag säger att de varit tvungna att säga upp eller permittera personal. Var tredje företag säger att den allmänna osäkerheten till följd av kriget minskar beställningarna.

Krigets konsekvenser är mest omfattande i företag som sysselsätter över tio personer. Logistiksvårigheterna är mest omfattande inom handeln där var femte (21 %) säger att logistiken försvårats. 64 procent av byggföretagen säger att råvarupriset har höjts.

Företagargallupen genomfördes av Kantar på uppdrag av Företagarna i Finland. Datainsamlingen skedde 22.11–30.11.2022. På undersökningen svarade 1 027 representanter för små- och medelstora företag. Konfidensintervallet är +- 3,1 procentenheter för det totala resultatet.

Bekanta dig närmare med resultatet här (på finska).