14.9.2022 09:08
Nyhet

Företagarna: Många företag i svårigheter då offentligt ägda bolag tar över marknaden 

Företagarna i Finland är väldigt orolig för de offentligt ägda bolagens kraftiga tillväxt. Många kommuner, välfärdsområden och staten har beslutat kringgå upphandlingslagen genom köp från sina egna bolag. Företagarna i Finland tar upp detta på Kommunmarknaden som inleds idag. 

– Det råder en vild marknad för offentliga bolag, en marknad som ingen tycks stoppa. Myndigheterna måste granska om offentliga aktörer verkligen får fiffla med upphandlingslagen så här. Det rör till marknaden och försvagar företagens möjlighet att utvecklas och växa. Samtidigt minskar uppkomsten av nya företag och innovationer, säger Företagarna i Finlands sakkunnige inom näringspolitik Henrik Wickström

Välfärdsområdenas ekonomi är på väg in i en allvarlig kris enligt Företagarna i Finlands direktör Harri Jaskari. Budgeterna håller inte och ekonomiska indikatorer för tjänsternas kostnader och kvalitet saknas på enhetsnivå.  

– Om den nuvarande regeringen ger välfärdsområdena ytterligare 1,5 miljarder euro, som de kräver, ska pengarna åtföljas av ett krav på transparens med kostnader och kvalitet på enhetsnivå (till exempel hemvård, effektiverat serviceboende, ögonhälsa etc.) på ett sätt jämförbart med den privata sektorn, kräver Jaskari. 

Företagarna i Finlands åtgärdspaket

 Företagarna i Finland presenterar 14 åtgärder som kan bryta utvecklingen i fråga. Åtgärdspaketet har överlämnats för kännedom till alla riksdagsledamöter.

 – Målet ska vara att vi stärker, inte inskränker, företagens verksamhetsförutsättningar. Tjänster och produkter ska köpas öppet på marknaden, inte av egna bolag genom att undvika konkurrensutsättningar. Det är inte rätt att den offentliga sektorn tillhandahåller alla stödtjänster från städtjänster till matservice. Riksdagen, regeringen och myndigheterna måste sätta stopp för kringgåendet av upphandlingslagen, säger Wickström.
 
Enligt honom borde åtminstone Sarastia-fallet i Helsingfors ha öppnat tjänstemännens och beslutsfattarnas ögon för de risker som döljer sig i stora offentliga bolag.
 
– Löneutbetalningssvårigheterna i Helsingfors är verkligen tråkiga med tanke på personalen. Samtidigt visar fallet hur lättvindigt offentliga aktörer är beredda att lägga ut viktig verksamhet på entreprenad till offentliga bolag utan rättvis konkurrensutsättning. Det här är en stor risk både då det gäller tjänsternas kvalitet och skattebetalarna. 

– I Företagarna i Finlands Kommunbarometer, som publicerades i maj, angav företagarna att det fanns mest utrymme för förbättring i kommunernas upphandlingspolitik. Utvecklingen hade gått i sämre riktning från den förra Kommunbarometern. Detta visar att upphandlingarna för närvarande är en verklig stötesten för livskraften, säger Wickström.

Bekanta dig med Företagarna i Finlands upphandlingsguide ”Suomen Yrittäjien hankintaopas kuntapäättäjälle” (på finska), här
 
Du kan bekanta dig med Kommunbarometerns resultat här. Här finns också region- och kommunspecifika resultat.  

Företagarna i Finlands föreslagna åtgärder:  

 • Uppdelningen av upphandlingarna görs mer bindande. T.ex. i upphandlingen av avfallshantering är uppdelningen av upphandlingarna redan förpliktande. 
 • Upphandlingslagen förenklas. I nuläget vill man foga olika viktiga poster, relaterade till bl.a. ansvarsfullhet, till upphandlingslagen, men de hör inte till den. Enligt Företagarna ska dessa frågor hellre styras med hjälp av speciallagstiftning. 
 • Marknadsdialogen blir en en obligatorisk process i samband med upphandling. 
 • Den kommande regeringen och riksdagen ska kräva att varje välfärdsområde granskar sina egna inhouse-lösningar under den här mandatperioden. 
 • Vi behöver en striktare lagstiftning gällande bedömningen av inhouse-bolagens verksamhet. För närvarande behöver bolagen inte iaktta samma offentlighetsprincip i alla avseenden. 
 • Arbets- och näringsministeriet ska tillsätta en opartisk arbetsgrupp för att utreda vilka effekter det ökade antalet offentligt ägda bolag har för Finlands ekonomi. 
 • Den offentliga sektorn behöver en tydligare definition på vad som är ”nödvändig bestämmanderätt” i inhouse-bolag. Formellt ägarskap ska inte vara tillräckligt för bestämmanderätt. 
 • Vi kräver att KKV, med lägre tröskel, granskar kommunernas och välfärdsområdenas inhouse-lösningar. 
 • Brådska och otillräckliga resurser får inte utgöra en grund för inhouse-lösningar. Vi kräver att det alltid före en inhouse-lösning görs en konsekvensbedömning för företag. Bedömningen ska bifogas till beslutet. 
 • Finland måste satsa på att stärka upphandlingskompetensen genom att utöka antalet utbildningsplatser. 
 • Vi begränsar kommunernas verksamhetsområde och de offentligt ägda aktörernas möjlighet att agera på marknaden. 
 • Vi begränsar splittringen av ägarunderlaget i kommunala bolag som är verksamma med ensamrätt. Vi inför en minimi ägargräns på fem procent för att fastställa när upphandlingsenheten får bestämmanderätt i bolaget. Genom denna minimi ägargräns förbättrar vi de kommunala bolagens ägarstyrning och förhindrar spridning på konkurrensutsatta marknader. 
 • Bokslutsuppgifter från kommunsektorns bokslutsmaterial ska vara öppet tillgängliga på samma sätt från enheter anknutna till kommunerna som från affärsverk. 
 • Konkurrensmyndighetens befogenhet ska utvidgas till att omfatta företag som ägs gemensamt av den offentliga och privata sektorn.