A see through piggy bank with money coins
4.12.2022 12:39
Nyhet

Företagarna: Utskottets förtydliganden till lagen om pension för företagare är välkomna

– Social- och hälsovårdsutskottets föreslagna ändringar i lagen om pension för företagare understöds. Förslaget bör godtas. Utskottet tog oron som Företagarna i Finland uttryckte i sitt utlåtande på allvar. Utskottet har gjort ett grundligt och noggrant arbete. Det påpekar att fastställandet av värdet på arbetsinsatsen är en helhetsbedömning där man utöver företagarens arbetstimmar och branschens lönenivå även ska beakta till exempel företagsverksamhetens omfattning och de uppgifter som företagaren själv lämnat, säger Företagarna i Finlands direktör Janne Makkula.

Storleken på företagarens pensionsavgift och nivån på den sociala tryggheten fastställs i enlighet med värdet på företagarens arbetsinsats. Vid fastställandet av arbetsinsatsen ska man utöver företagarens arbetstimmar och branschens lönenivå även bedöma exempelvis företagsverksamhetens omfattning och uppgifterna som företagaren uppgett, säger riksdagens social- och hälsovårdsutskott.

Propositionen har enligt Företagarna förbättrats i riksdagsberedningen och ändringarna överensstämmer med Företagarna i Finlands målsättningar.

– Redan i regeringens proposition framfördes att företagarens egen syn på arbetsinsatsens värde särskilt ska beaktas då det gäller nya företagare. Nu förtydligar utskottet detta ytterligare, säger Företagarna i Finlands chef för arbetsmarknadsfrågor Harri Hellstén.

Enligt regeringens proposition är också företagsverksamhetens ekonomiska nyckeltal av betydelse vid bedömningen av värdet på företagarens arbetsinsats. I det avseendet betonar utskottet att man vid fastställandet av värdet på en nystartande företagares arbetsinsats måste beakta att det inledande skedet nödvändigtvis inte genererar något ekonomiskt resultat och betalningsförmåga, även om företagaren arbetar heltid i sitt företag.

Den strikta tillämpningen av den nuvarande lagens bestämmelse om arbetsinkomst i pensionsbolagen har lett till att tröskeln att starta företagsverksamhet har höjts. Därför anser Företagarna att det är viktigt att propositionen godtas och att ändringarna träder i kraft.

Medianlönen är inte i centrum

Företagarna i Finland uttryckte i sitt utlåtande till utskottet en allvarlig oro för att regeringens formulering kan leda till ett enögt sökande efter och en tillämpning av en medianlön, även om det inte är syftet med förslaget och dess motiveringar.

– Utskottet föreslår förtydligande ändringar som betonar helhetsbedömningen och medianlönens roll som en del av helheten. Alla tillgängliga uppgifter om företagarens yrkesfärdighet, erfarenhet och övrig kvalitet och omfattning på företagsverksamheten ska beaktas, säger Hellstén.

– Dessa uppgifter kan företagaren givetvis även uppge själv och pensionsbolaget måste beakta uppgifterna vid fastställandet av FöPL-inkomsten. Pensionsbolaget ska dessutom motivera sitt beslut, det förbättrar företagarens rättsskydd, säger Hellstén.

– Förlängningen av övergångstiden från tre till sex år och begränsningen av maximihöjningen från 8000 till 4000 euro ger företagaren mer tid än tidigare att anpassa sig till förändringen. Det kan även öka förtroendet för framtiden. En välkommen ändring alltså, säger Hellstén.

Nödvändigt att genomföra den stora FöPL-reformen nästa period

Även om ändringarna som nu föreslås i lagen om pension för företagare är måttliga förbättrar de företagarnas situation då det gäller den nuvarande lagstiftningen. Företagarföreningen har föreslagit en mer omfattande utveckling av FöPL-systemet och önskat att nästa regering djärvt och öppet tar tag i reformen av lagstiftningen som är central för företagare.

Företagarnas mål får nu stöd av riksdagens social- och hälsovårdsutskott.

– Utskottet föreslår ett utlåtande från riksdagen om att regeringen mer omfattande utreder behovet av en reform av lagen om pension för företagare. Om riksdagen antar en sådan riktlinje måste regeringen beakta detta och vidta nödvändiga åtgärder. I detta arbete ska även våra förslag om att höja nedre gränsen för obligatorisk försäkring och öka företagarnas frihet granskas ordentligt, säger Makkula.

FAKTA

På vilket sätt ändrar social- och hälsovårdsutskottets betänkande regeringens proposition?

  1. Vid fastställandet av företagarens FöPL-inkomst ska, utöver företagarens arbetstimmar och branschens lönenivå, också ekonomiska nyckeltal och uppgifter som företagaren själv tillhandahåller beaktas. Det är fråga om en helhetsbedömning där alla tillgängliga uppgifter om företagarens yrkesfärdighet, erfarenhet och övrig kvalitet och omfattning på företagsverksamheten beaktas.
  2. Utskottet föreslår att paragrafen om fastställande av inkomsten ska ändras så att medianlönen inte längre betonas vid fastställandet av arbetsinsatsens värde. Paragrafen skulle ändras så att kravet på helhetsbedömning betonas ytterligare vid fastställandet av inkomsten, i vilken även företagsverksamhetens omfattning och uppgifterna som företagaren själv tillhandahållit spelar en viktig roll.
  3. Utskottet lyfter separat fram situationen för nystartande företagare. Vid fastställandet av värdet på nystartande företagares arbetsinsats ska man helt separat beakta att även om arbetsinsatsen är stor så genererar den nödvändigtvis inte ekonomiska resultat och betalningsförmåga i början. FöPL-inkomsten ska fastställas till en rimlig nivå.
  4. Om företagaren är försäkrad med en alldeles för låg inkomst i förhållande till nivån som lagen kräver (så kallad underförsäkring) föreslår utskottet, utgående från regeringens proposition, bättre övergångsbestämmelser för företagaren. Övergångstiden fördubblas från tre till sex år. I den första granskningen kan inkomsten höjas med högst 4000 euro (8000 euro i regeringens proposition). Det innebär att månadsavgiften kan höjas med högst 80 euro (160 euro i regeringens proposition). I den andra granskningen om tre år kan inkomsten höjas med högst 4000 euro (i regeringens proposition finns ingen sådan gräns alls).
  5. Utskottets betänkande innefattar ett klämförslag enligt vilket riksdagen förutsätter att regeringen mer omfattande utreder reformbehovet av FöPL-försäkringen.

Ändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 januari 2023.

Tilläggsuppgifter:

Chef för arbetsmarknadsfrågor Harri Hellstén, Företagarna i Finland, tel. 050 502 0111, harri.hellsten@yrittajat.fi

Direktör Janne Makkula, Företagarna i Finland, tel. 040 581 2472, janne.makkula@yrittajat.fi