Företagarnas Livskraftsbarometer: Nyland på första plats, Birkaland andra

Nyland har den största livskraften av alla landskap i Finland. Det framkommer i Företagarna i Finlands första Livskraftsbarometer som samlade 4830 svar. Speciellt Nylands goda tillgänglighet lyftes fram bland deltagarna i enkäten. Den näst största livskraften har Birkaland medan Österbotten rankades som trea.

Under perioden 1 mars till 17 april frågade Taloustutkimus företagarna hur väl landskapen lyckats främja företagsamheten. Barometern är indelad i tre kategorier: livskraft, nätverksarbete och ledning och beslutsfattande. Företagarnas nya barometer kommer att genomföras vartannat år, turvis med Företagarnas Kommunbarometer som mäter kommunernas företagarvänlighet.

– Landskapets livskraft utgörs av många olika faktorer som vi alla tillsammans kan påverka. Det är viktigt för alla invånare, eftersom företagens framgång möjliggör en sund offentlig ekonomi, en rimlig beskattning och kvalitativa tjänster, säger Mikael Pentikäinen, vd för Företagarna i Finland.

– Vi vill satsa på samarbetet mellan kommuner, landskap, företag, läroanstalter och övriga aktörer. Därför genomförde vi denna enkät. Utgångspunkten för ett livskraftigt landskap är ett positivt klimat för beslutsfattande som berör företag. Det håller 43 procent av företagarna med om.

Tillgängligheten kan vara bra även utanför Södra Finland

Tillgängligheten är bäst i Nyland och näst bäst i Norra Österbotten, enligt företagarna som deltog i barometern. Österbotten placerar sig på tredje och Lappland på fjärde plats. Resultat visar att tillgängligheten kan vara bra även utanför Södra Finland.

Vikten av ett bra läge och goda förbindelser ökar i takt med företagens storlek. Branschen har också betydelse. Företagarna inom turistbranschen i Lappland upplever till exempel att de har det bästa läget, säger Pentikäinen.

Undersökningen visade än en gång att tjänster för företag uppfattas som en närservice av företagare. Varje företag behöver i något skede av sin livscykel hjälp, råd, skolning och finansiering.

  – Närmare 60 procent av företagarna som svarade på enkäten hade använt någon av de offentliga företagstjänsterna som står till buds. Detta pekar på att företagstjänsterna upplevs som viktiga oberoende av vem som producerar dem, säger Tanja Matikainen, chef för kommun- och näringslivsärenden på Företagarna i Finland.

Landskapens beslutsfattande är otydligt

Livskraftsbarometern visar att nästan hälften (45 %) av alla företagare som svarade inte vet vad landskapsförbunden fattar beslut om. Företagarna i Finland uppfattar detta som ett bekymmer.

– Vi uppmanar landskapen att satsa på en tydligare kommunikation. Endast 32 procent av företagarna uppfattade landskapens beslutsfattande som någorlunda synlig.

– Ungefär en av fem företagare upplevde att landskapens livskraft diskuteras tillräckligt mellan landskapets olika aktörer. Landskapets politiska beslutsfattare och tjänstemän borde föra en mera öppen och proaktiv diskussion om livskraften. Företagarorganisationen deltar gärna i denna diskussion, säger Matikainen.

Åtta tips för att förbättra samarbetet i landskapet

1.  Landskapet gör en gemensam strategi, en vägkarta för framtiden, tillsammans med företagarna och andra intressentgrupper.

2.  Landskapet ska tillsammans med intressentgrupperna skapa en tydlig struktur för ledarskap för att stöda samarbetet och komma överens om vem som tar ansvar för förberedningsarbetet.

3.  Företagstjänsterna uppfattas som en närservice av företagaren. Säkerställ tjänsterna i hela landskapet också för egen- och småföretagarna.

4.  Nätverken för samman företagare. Landskapet ordnar tillsammans med intressentgrupperna tillställningar i landskapet där olika företag och företagare kan bilda nätverk.

5.  Landskapet samlar kommunerna och företagen till olika livskraftsprojekt och hjälper dem med EU-finansiering.

6.  Landskapet samarbetar med Business Finland för att få bättre fart på export och forskning.

7.  Konsekvensbedömning för företag ska ingå i allt offentligt beslutsfattande.

8.  Landskapet skapar tillsammans med intressentgrupperna en positiv bild av landskapet för att locka företag att etablera sin verksamhet på området.