20.6.2012 08:04
Nyhet

Företagens upplåning på en god nivå

Antalet företag som sökt ny extern privat finansiering är något större än i genomsnitt under de senaste åren. Å andra sidan är antalet företag som sökt ny offentlig företagsfinansiering något mindre än i genomnitt under de senaste åren.

Uppgifterna framgår av den årliga enkätundersökningen om finansieringen i företag som genomförts 2012.

Stora skillnader mellan företagen i tillgången till finansiering

Mikroföretag med mindre än tio anställda kan ha till och med tredubbelt större finansieringsproblem än stora företag. Finansieringsproblemen för mikroföretag och små och medelstora företag är även i genomsnitt betydligt allvarligare än för stora företag.

Många mikroföretag och småföretag med finansieringsvårigheter fick ingen extern finansiering

Av mikroföretagen som tampats med finansieringsproblem fick nästan hälften ingen extern finansiering och detsamma gäller över 40 procetn av de små företagen. För äver 80 procent av dessa företag var den fortsatta verksamheten osäker eller så kunde affärsverksamheten fortsätta endast på ett sätt som väsentligt avvek från planerna.

Bredare räntemarginaler för stora företag

För de stora företagen har den förändrade finansiella ställningen återspeglats i första hand i form av bredare räntemarginaler (kreditränta minus referensränta) för nya lån. Över 60 procent av de stora företagen som sökt ny finansiering uppgav att marginalerna har blivit bredare.

Företagens finansiering stödjer sig i högre grad än tidigare på bankerna

Allt fler företag uppger att banken är deras viktigaste finansieringskälla. Förändringen är mest påtaglig bland de stora företagen. En mångsidig finansiell struktur för företagen är motiverad i en situation där Finlands ekonomiska tillväxtutsikter på lång sikt ser ut att bli svagare och betydelsen av andra finansieringskanaler kan öka till följd av strängare bankreglering.

Ibruktagandet av e-fakturan framskrider

Över hälften av de medelstora och stora företagen, en tredjedel av de små företagen och en femtedel av mikroföretagen har tagit i bruk e-fakturan. Ett stort antal företag kan ännu uppnå effektivitetsfördelar som användningen av e-fakturan medför.

Finansieringsenkäten är en omfattande översikt av företagens finansiella ställning. Undersökningen genomfördes i april 2012 och enkäten besvarades av 3 531 företag. Undersökningen genomfördes av Finlands Näringsliv EK, Finansbranschens Centralförbund, Finnvera Abp, Företagarna i Finland, Finlands Bank och Arbets- och näringsministeriet; enkäten genomfördes av IROResearch Oy. Rapporten kan läsas i Flash-version (rekommendation) på Finlands Banks websidor.

Rapporten finns också i pdf-form på de övriga parternas webbplatser (på finska):
www.suomenpankki.fi
www.ek.fi ->Julkaisut
www.fkl.fi/materiaalipankki/tutkimukset
www.finnvera.fi
www.tem.fi/raportit

Utöver de i rapporten framförda riksomfattande resultaten kommer resultaten per områdena för NTM-centralerna att publiceras i tjänsten Toimiala Online som administreras av Arbets- och näringsministeriet, www.toimialaonline.fi.

Ytterligare upplysningar
Ekonom Jukka Vauhkonen, Finlands Bank, jukka.vauhkonen@bof.fi, telefon 010 831 2111
Finansieringsexpert Tommi Toivola, EK, tommi.toivola@ek.fi, telefon 09 4202 3292