Försenade fakturor retar många företagare

Många företagare är uppretade när de inte får sina fakturor per post i tid. Räkningarna kommer alltmer sällan i god tid före förfallodagen. Fakturor har till och med försvunnit med den följden att påminnelseräk­ningar och inkassobrev skickats.

–  För företagare är det viktigt att man ges möjlighet att betala räkningar i tid. De fakturor som kommer fram till postlådan eller postluckan, kommer många gånger fram alltför nära eller till och med efter förfallodagen, säger Hippi Hovi, verkställande direktör för Kust-Österbottens Företagare.

Standardvillkoren för betalnings­tiden är 14 dagar. Om fakturan inte betalats innan förfallodagen, skickas en artig betalningspåminnelse. Nästa steg är en betalningsuppmaning och ofta överförs kravet redan i detta skede till en inkassobyrå. Efter att företagaren har fått betalnings­uppmaningen har hen tio dagar på sig att betala för att inte bli införd i kreditupplysningsregistret (Suomen Asiakastieto).

Slutsumman för den förfallna och obetalda fordran ökar hela tiden, eftersom företagaren måste ersätta faktureraren för skäliga kostnader för indrivningen och betala dröjsmålsränta på det försenade beloppet.

Dessutom syns det direkt via kreditupplysningsregistret om man fått en an­märkning. Upplys­ningar om företagens och personers betalnings­mönster ges för att bland annat minska riskerna för kreditförluster. Att bortförklara en för­senad betalning och skylla på pos­ten eller någon annan som delar ut den hjälper sällan företagaren.

Företagare vill av förståeliga skäl inte ha denna typ av anmärkningar, speciellt om anmärkningarna beror på försenad postgång, säger Hovi. Registeranmärkningarna kan försvåra framtida affärer.

Försenade fakturor ett hett diskussionsämne

Fakturor som anländer sent har ofta diskuterats bland företagare runtom i landet.  Det händer att fakturor anländer efter förfallodagen och inte når fram även på Kust-Österbottens Företagares område.

 –  Det har hänt att våra medlemmar ringt och frågat hur man skall agera om fakturorna inte kommit fram i tid. Vi brukar ge rådet att genast kontakta faktureraren och förhandla om en ny betalningstidtabell. Majo­riteten av våra medlemmar är väldigt noga med att betala fakturan senast på förfallo­dagen, säger Hovi

Att ta i bruk elektroniska faktu­ror skulle minska risken för försening­ar men många företagare föredrar ändå pappersfakturor fram­för nätfakturor och är be­roende av postens service och pålitlighet. Alla företagare har inte möjlighet att ta emot nätfakturor och PDF­-faktu­ror.

Kontakta Posten eller övriga operatör vid problem

Postens kom­munikationsavdelning uppmanar alla som har problem med postens utdelning att anmäla pro­blemet genast det upp­står. Då är det lätt­are kartlägga distributionsproblemen.

Posten påminner att det också finns andra företag som bedriver post­verksamhet. Förra året tog posten emot 190 000 felaktigt utdelade brev i retur, som inte var postens egna. Det var fråga om brev som sänts via någon av de övriga operatörerna.

Kontaktuppgifter till alla företag som delar ut post finns i Traficoms postverksamhetsregister.