11.9.2018 09:40
Nyhet

Fortfarande behövs åtgärder för företagens tillväxt och digitalisering och för att undanröja flaskhalsar i finansieringen

De små och medelstora företagens (SMF-företagens) förväntningar på konjunkturutvecklingen inom den närmaste framtiden är fortsatt goda, trots att förväntningarna i sin helhet är en aning blygsammare jämfört med den förra barometern: 37 procent av SMF-företagen bedömer att konjunkturerna kommer att förbättras under de följande 12 månaderna och 10 procent tror att de kommer att försämras.

Detta framgår av den SMF-företagsbarometer som Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet låtit göra och vars resultat publicerades den 11 september 2018.

– Förväntningarna bland SMF-företagen är fortfarande mycket positiva. Antalet SMF-företag som bedömer att utsikterna är goda är många fler än de som bedömer att en försämring är i antågande. Även hela Finlands ekonomiska tillväxt är fortsatt mycket stark. Glaset är klart mer än halvfullt, säger näringsminister Mika Lintilä.

– Något som jag ser som mycket oroväckande i resultaten är att antalet starkt tillväxtorienterade företag har minskat. Det är uttryckligen tillväxtföretagen som skapar ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen. Det bör göras lättare att få finansiering för investeringar, och förfarandena för att ansöka om finansiering bör förenklas, fortsätter näringsministern.

– Både nuvarande och följande regering bör med hjälp av olika politikåtgärder försöka se till att glaset är åtminstone halvfullt även i fortsättningen, tillägger Lintilä.

De starkt tillväxtorienterade företagen investerar också mer än andra företag: 59 procent av dem planerar att de ska öka sina investeringar under det kommande året. Andelen har vuxit med 3 procent sedan i våras.

Användningen av extern finansiering har ökat en aning

– Jämfört med i början av året har användningen av extern finansiering ökat en aning. Över hälften av de som ansöker om finansiering behöver den för investeringar i maskiner, anläggningar eller byggnader. Tio procent av SMF-företagen uppgav att de inte har ansökt om finansiering under det gångna året, trots att de skulle ha behövt sådan. Siffran är stor i relation till att mindre än tre procent av de företag som hade ansökt om finansiering uppgav att de hade fått ett negativt finansieringsbeslut, säger Finnveras vd Pauli Heikkilä.

Företagsfinansieringens struktur förändras långsamt, och det är allmänt att se främst banker som finansieringskällor. Finansieringskällorna blir dock mångsidigare, och exempelvis möjligheterna till finansiering från Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) har tagits väl emot av företagen i Finland.

De lite större SMF-företagen är mer optimistiska än mikroföretagen inför den närmaste framtiden. Vid jämförelse av olika branscher kan man se att den största negativa förändringen har skett inom byggbranschen, medan förväntningarna inom handeln har sjunkit näst mest jämfört med resultaten från i våras. Konjunkturförväntningarna är högst inom industrin, medan förväntningarna inom servicebranscherna och byggbranschen är ungefär lika stora.

Förväntningar i fråga om omsättningens utveckling och lönsamheten har sjunkit sedan våren

Även SMF-företagens förväntningar i fråga om omsättningens utveckling och lönsamheten har sjunkit sedan den förra barometern. Förväntningarna på omsättningens utveckling är dock fortfarande klart positiva, och SMF-företagen förväntar sig fortsättningsvis att lönsamheten kommer att bli bättre.

Färre SMF-företag än tidigare tror att soliditeten kommer att bli bättre, men förväntningarna i fråga om soliditeten är dock fortfarande positiva. En majoritet av SMF-företagen tror att antalet anställda kommer att förbli oförändrat, medan 21 procent av dem tror att de kommer att kunna anställa mer personal.

– De små och medelstora företagens konjunkturförväntningar är inte längre på toppnivå, men konjunkturutsikterna var ändå fortsatt ganska goda, kommenterar Företagarna i Finlands chefsekonom Mika Kuismanen resultaten av barometern.

– Fortfarande förväntar sig SMF-företagen en positiv utveckling av soliditeten, men förväntningarna på en snabb förbättring av lönsamheten har gått ned under det senaste halvåret, tolkar chefsekonomen Kuismanen resultaten.

Sjunkande investeringsförväntningar dämpar den framtida tillväxtpotentialen

Trots den starka ekonomiska tillväxten har antalet starkt tillväxtorienterade företag överraskande börjat minska.

– I denna barometer är andelen starkt tillväxtorienterade SMF-företag nio procent, vilket är en procentenhet mindre än i våras. Även antalet tillväxtorienterade företag har minskat en aning, konstaterar Petri Malinen, ekonom vid Företagarna i Finland.

SMF-företagens bedömningar om utvecklingen i fråga om investeringar under den närmaste framtiden är blygsamt positiva. En mindre andel än tidigare väntar sig en ökning av investeringarna.

– Utvecklingen i fråga om investeringsförväntningarna tyder på att SMF-företagen inte väntar sig någon betydande ökning av efterfrågan i framtiden, säger Kuismanen.

Endast några procent utnyttjar digitaliseringens nyaste möjligheter

– Det är glädjande att 78 procent av SMF-företagen har en egen webbsida och att cirka hälften använder sig av sociala medier och molntjänster, konstaterar näringsminister Lintilä.

– Andelen SMF-företag som använder digitala plattformar, AI-tillämpningar, robotik, big data och sakernas internet är däremot bara några procent. Dessa har dock en direkt koppling till företagets produktivitet, lönsamhet och framgång i fortsättningen, påminner ministern.

Så genomfördes undersökningen

Två gånger per år genomför Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet en SMF-företagsbarometer, som beskriver de små och medelstora företagens ekonomiska verksamhetsmiljö. SMF-företagsbarometern hösten 2018 baserar sig på svar från 4 600 SMF-företag.

Den beskriver de finländska SMF-företagens uppfattningar om förändringar i den ekonomiska verksamhetsmiljön och om faktorer som inverkar på företagens affärsverksamhet och utvecklingsutsikter. I rapporten granskas SMF-företagens konjunkturförväntningar samt deras utveckling, tillväxt, förnyelse, investeringar och finansieringssituation.

Bekanta dig med SMF-företagsbarometern här

Ytterligare upplysningar:

  • Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 2250
  • Johanna Alatalo, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8084
  • Mika Kuismanen, chefsekonom, Företagarna i Finland, tfn 050 356 0705
  • Petri Malinen, ekonom, Företagarna i Finland, tfn 050 434 5952
  • Pauli Heikkilä, verkställande direktör, Finnvera Abp, tfn 029 460 2677