Close-up Of A Piggybank On Euro Banknotes With Eyeglasses

Granskningen av FöPL-inkomsterna inleds snart på allvar – Tänk på detta

Den omfattande granskningsprocessen av FöPL-inkomsten enligt den förnyade FöPL-lagen inleds i september-oktober.

Yrittajat.fi frågade Arbetspensionsbolaget Elo hur granskningsprocessen som berör inkomsterna går. Bolagets kommunikationsavdelning berättar att cirka 2 000 företagare kontaktades före semestrarna och att inkomsterna kommer att granskas med full kraft i september-oktober.

– Hittills är responsen rätt liten, men den ger en fingervisning om att vår process fungerar bra på alla sätt, säger Päivi Sikkilä från Elos försäkringstjänst.

Enligt Sikkilä funderar företagarna på kriterierna för fastställandet av inkomsten och på vilken nivå inkomsten ska fastställas.

Elo kontaktar sina kunder via e-post och brev.Företagaren har sedan möjlighet att reagera på förslaget inom två veckor.

Företagarens synpunkt beaktas

Företagarna i Finlands chef för arbetsmarknadsfrågor Harri Hellstén påminner om kriterierna för fastställandet av FöPL-inkomsten.

– Inkomsten ska motsvara värdet på företagarens arbetsinsats som mäts i förhållande till den lön som betalas till en lika kvalificerad utomstående för samma arbete. Om inkomsten har varit på den nivå lagen kräver före lagen ändrades medför granskningen ingen ändring om arbetsinsatsen eller dess värde inte har ändrats.

Som verktyg vid granskningarna använder sig pensionsbolagen av en tjänst för beräkning av inkomstrekommendationer som utarbetats internt inom branschen. Kalkylatorn i fråga är endast ett hjälpmedel med vilket pensionsbolaget uppskattar FöPL-inkomsten utgående från branschens genomsnittliga omsättnings- och löneuppgifter.

– Kalkylatorns resultat utgör inte FöPL-inkomsten enligt lagen om pension för företagare, men det ger en utgångspunkt för diskussion. Dessutom ska pensionsbolaget då det fastställer FöPL-inkomsten även beakta alla faktorer som beskriver företagarens arbetsinsats och dess värde, säger Hellstén från Företagarna.

Så här mycket får inkomsten höjas

Företagaren ska noggrant gå igenom inkomsten som pensionsbolaget granskat. Om värdet på företagarens arbetsinsats enligt företagaren inte motsvarar resultatet efter höjningen kan företagaren framföra sina egna synpunkter på arbetsinsatsens värde, stödande faktorer och företagsverksamhetens nyckeltal. Pensionsbolagets slutliga beslut ska beakta all utredning om värdet på företagarens arbetsinsats och bedöma dess betydelse för fastställandet av inkomsten.

Efter att pensionsbolaget kontaktat företagaren med det nya FöPL-förslaget har företagaren två veckor på sig att reagera på det.

Om företagaren inte reagerar kan pensionsbolaget fastställa FöPL-inkomsten enligt det nya förslaget för företagaren. Det träder i kraft från början av den andra månaden efter att inkomstförslaget skickats.

FöPL-inkomsten kan höjas med högst 4 000 euro under första och andra granskningsomgången. Det här är det högsta beloppet som pensionsbolaget kan höja inkomsten utan företagarens samtycke, om det inte finns skäl för att inte höja inkomsten.

En höjning av FöPL-inkomsten med 4 000 euro innebär en höjning av försäkringens månadsavgift med cirka 80 euro.

FöPL-försäkringen utgör inte bara grunden för företagarens pensionsskydd utan också för all annan social trygghet för företagaren.