31.1.2022 23:02
Nyhet

Kommunbarometern är öppen: Nu mäter vi företagarvänlighet i företagarnas hemkommuner

Företagarna i Finland mäter kommunernas framgång i främjande av företagande. Organisationen kartlägger företagarnas åsikter om sin hemkommuns företagarvänlighet, dess framgångar och utvecklingsbehov.

Företagarna i Finland mäter framgång i kommuners näringspolitik vartannat år.  

Nu kommer rapporteringen av resultaten att förnyas och möjligheterna till jämförelse att förbättras. I framtiden kan vem som helst öppet jämföra de valda kommunernas resultat med varandra på nätet, varje fråga för sig. På så sätt kan användaren rangordna de kommuner som har lyckats bäst, till exempel i frågor som rör offentliga upphandlingar. 

Hela 10 400 företagare från olika delar av landet svarade på enkäten år 2020. Då fick Seinäjoki, Kärsämäki och Lundo de bästa resultaten i sina kommuners storleksklass. 

Varför frågar Företagarna i Finland dessa saker?

– Vi behöver information från undersökningar för att företagarorganisationen ska kunna påverka lokalt, regionalt och nationellt. Så bäddar vi för att förutsättningarna för företagande i kommunerna ska vara bästa möjliga, säger chefen för kommun- och näringsfrågor Tanja Matikainen från Företagarna i Finland. 

Resultaten av undersökningen är ett viktigt verktyg för utveckling av samarbetet mellan företagare och kommuner och för att komma överens om de konkreta reformåtgärderna.

Varför är denna enkät viktig? 

  • Företagaren får ge respons och utvärdera den egna kommuns verksamhet: Vad fungerar och vad behöver förbättras? 
  • Kommuner får viktig respons från företagare om sin verksamhet, till exempel om betydelsen av kommunens offentliga upphandlingar för företagare.  
  • Företagarföreningar får viktig information om vilka frågor i kommunen de måste påverka för sina medlemmars bästa. 
  • Kommuner och bolag som betjänar företagare får viktig respons från företagare om de företagstjänster de tillhandahåller: Förbättrar företagstjänsterna företagarens vardag och är tjänsterna tillgängliga med låg tröskel? Kommer de offentliga upphandlingarna att genomföras genom att beakta de små och medelstora företagen? 

Resultaten av enkäten kommer att publiceras på Kommunledningens seminarium onsdagen den 18 maj 2022 i Vasa. 

Resultaten av enkätundersökningen kommer att skickas till kommuner och företagarföreningar. 

För att resultaten verkligen ska återspegla företagarnas åsikter är det viktigt att varje medlemsföretagare berättar om sina egna åsikter. Svarstiden på enkäten är 1.2–31.3.2022. Enkäten kan besvaras på finska, svenska och engelska.

Företagare, kom ihåg att svara på enkäten! Klicka på denna länk. 

Enkäten genomförs av Iro Research Oy och den skickas direkt till de medlemmars e-postadresser som har beviljat forskningstillståndet.