31.3.2022 20:53
Nyhet

Kostnadsstödets självrisk sjunker från 30 procent till 25 procent

Kostnadsstödets sjätte ansökningsomgång startar den 26.4. klockan 9.00. och ansökan skall vara i Statskontoret senast den 31.5.2022 klockan 16.15.

Stödperioden i den sjätte omgången av kostnadsstödet är 1 december 2021–28 februari 2022 och referensperiodens månader är från 2019, för nya företag från november 2021. Detta betyder att också företag som grundats senare omfattas av stödet, om de har haft verksamhet sedan den 1 november 2021.

Kostnadsstödet är avsett för företag som på grund av coronapandemin har förlorat över 25 procent i omsättning jämfört med referensperioden och som därför har det svårt att klara sina svåranpassade kostnader och lönekostnader.

Den sjätte perioden av kostnadsstöd  är i första hand avsedd för företag inom turist- och restaurangbranschen och evenemangsbranschen som har drabbats av begränsningsåtgärder. Kostnadsstöd kan också sökas av ett företag vars verksamhet eller där en betydande del av kundkretsen berörs av begränsningar.

Svåranpassade kostnader

Med svåranpassade kostnader avses sådana kostnader som företaget behöver sörja för även om företaget inte har någon försäljning alls och det inte är möjligt att anpassa kostnaderna till nedgången i verksamheten.

Exempel på oflexibla kostnader är lokalhyra och skötselvederlag, El, vatten och gas, avfallshantering, lagerhyra, telefonabonnemang, datakommunikation, hyra för maskiner, utrustning och programvara (även leasing-avgifter) och städning.

Kostnaderna kan även bestå av slutgiltiga förskottsbetalningar som företaget betalat. Till oflexibla kostnader räknas inte material- och förnödenhetskostnader, nya investeringar eller lönekostnader som går att anpassa.

Kostnader för nödvändig, hyrd arbetskraft kan även ersättas. Till den här typen av kostnader hör till exempel kostnader som är nödvändiga för att upprätthålla affärsverksamheten eller affärsverksamhetsberedskapen. Samma gäller även för kostnader som uppstått för nödvändig underhåll av egendom som använts i affärsverksamheten.

Kostnaderna ska höra till stödperioden 1.12.2021 – 28.2.2022.

Lönekostnader

Till lönekostnaderna räknas lönerna som Statskontoret plockat direkt från inkomstregistret.  Utöver det godkänns arbetsgivarens lönebikostnader enligt given procentandel av lönekostnaderna. Arbetsgivarens lönebikostnader är till exempel lön för semester och sjukdomstid samt semesterpenning och kostnader för social trygghet och företagshälsovård.

När det gäller enskilda näringsidkare och ansvariga bolagsmän i personbolag godkänns som lönekostnader den arbetsinkomst som fastställts för företagarens pensionsförsäkring. Dessutom godkänns FöPL-försäkringsavgifter och sjukförsäkringsavgifter enligt företagets anmälan.

För företagare i aktiebolag kan löner och lönebikostnader endast godkännas enligt uppgifter från inkomstregistret. Separata FöPL-avgifter godtas med andra ord inte som kostnad i kostnadsstödsansökningen.

Hinder för beviljande av kostnadsstöd

Enligt lagen beviljas inte stöd i följande situationer:

  • Företaget har kostnader för mindre än 2000 euro under stödperioden
  • Företagets omsättning för pandemiperioden har inte minskat med över 25 % jämfört med normalperiodens omsättning
  • Företaget är en kredit- eller finansieringsanläggning eller företagets huvudsakliga bransch hör till primärproduktion, fiskerinäringen eller vattenbruksnäringen. Kostnadsstöd tillämpas inte på dessa branscher
  • Företaget är inte infört i förskottsuppbördsregistret
  • Företaget har försummat deklarationsskyldigheten gällande beskattningen
  • Företaget har uppgifter om skatteskulder i skatteskuldsregistret
  • Utsökningsverket driver in obetalda skatter av företaget
  • Företaget har försatts i konkurs eller det har ett ärende under beredning i domstol gällande konkursförfarande
  • Företaget var i svårigheter  innan coronapandemin (31.12.2019)

Undantag: Det här gäller dock inte små- och mikroföretag som har varit i svårigheter före 1.1.2020. Till dem kan stöd beviljas ifall företaget i samband med ansökan inte har ställts i konkurs eller varit i saneringsförfarande och företaget inte har beviljats undsättningsstöd eller omstruktureringsstöd.

Hur mycket kan man få i stöd?

Enligt lagen kan kostnadsstöd betalas för 2 000 – 1 000 000 euro.

Företaget kan ansöka om kostnadsstöd fast det redan skulle ha fått andra direkta stöd för att lindra verkningarna och följderna av coronapandemin.

Redan beviljade stöd beaktas i kostndadsstödsbeloppet genom att den sammanlagda summan för de stöd som ingår i Europeiska kommissionens tillfälliga ramstödprogram för statligt understöd inte får överstiga 2,3 miljoner euro.