19.6.2024 16:40
Nyhet

Momsen höjs i höst – dessa faktorer avgör om du ska använda den nya eller gamla skattesatsen

Skatteförvaltningen har informerat om riktlinjerna för hur man ska tillämpa momssatsen när höjningen träder i kraft i höst.

Den allmänna mervärdesskattesatsen höjs från 24 % till 25,5 % från början av september 2024. Den nya momssatsen kommer att tillämpas på varor och tjänster som för närvarande beskattas med 24%.

– Enligt regeringsprogrammet kommer de reformer som påverkar företagen att genomföras med tillräckligt långa övergångsperioder för att ge företag tid att anpassa sig. I ljuset av skrivelsen är brådskan med att genomföra momshöjningen förvirrande, säger Jukka-Pekka Hellman, skatteexpert på Företagarna i Finland. 

– För många företagare innebär den snäva tidtabellen en orimlig ansträngning. Särskilt för småföretagare och enskilda näringsidkare är det synd att regeringen inte gav ens en månad tilläggstid. För många företagare kommer början av september tyvärr att komma väldigt snabbt, fortsätter Hellman.

Sommaren är förstörd för många företagare

Företagarna i Finland är besvikna över riksdagens finansutskotts betänkande, där det föreslås att momshöjningen ska träda i kraft redan i början av september.

–  Det känns som en våt trasa i ansiktet. Vi hade förväntat oss minst en månad tilläggstid för anpassning. För många företagare är sommaren förstörd. Det här är svårt att förstå, säger Laura Kurki, skatteexpert på Företagarna i Finland.

Momshöjningen kommer att kräva att företagen vidtar en rad åtgärder. 

– Det är direkt häpnadsväckande att finansutskottet inte tagit till sig företagens oro för vad en alltför snäv tidtabell medför. Detta drabbar de minsta företagen särskilt hårt, särskilt de cirka 70 000 som deklarerar per kvartal. En månads senareläggning skulle ha haft en liten fiskal effekt, fortsätter Kurki. 

Skatteförvaltningens riktlinjer för hur man ska tillämpa momssatsen när höjningen träder i kraft i höst

Skatteverket har nu tagit fram riktlinjer som ska följas då lagen om momshöjning träder i kraft i början av september.

I denna artikel finns bland annat exempel på vilken momssats som gäller när höjningen träder i kraft i början av september.

Leveranstidpunkten för varan avgör vilken skattesats som ska tillämpas

Momsen på försäljningen av varor riktas i allmänhet till den skatteperiod under vilken varan har levererats eller överlåtits till köparen.

Om varan överlåts till köparen senast den 31 augusti 2024 är den tillämpade skattesatsen 24 procent även om köparen betalar varan senare i september.

Exempel: Kunden beställer en ny bil i augusti 2024. Bilen överlåts till kunden i september 2024 och hen betalar bilen i samband med överlåtelsen. På försäljningen av bilen tillämpas en skattesats på 25,5 procent. Det har ingen betydelse när bilen har beställts, köpekontraktet undertecknats eller bilen registrerats. Skattesatsen bestäms enligt leveranstidpunkten för bilen.

Exempel: En säljare skickar reservdelar till en köpare den 31 augusti 2024. Varorna anländer till köparens lager den 1 september 2024. Om säljaren enligt avtalet ansvarar för transporten har köparen mottagit varorna den 1 september 2024 och den tillämpade skattesatsen är 25,5 procent. Om köparen ansvarar för transporten, anses varorna ha blivit levererade när transporten börjar den 31 augusti 2024. Då tillämpas skattesatsen 24 procent på försäljningen.

Vid förskottsbetalning är betalningsdatumet avgörande

Mottagaren av förskottsbetalningen deklarerar och betalar momsen för den skatteperiod under vilken förskottsbetalningen har betalats. Om säljaren har fått förskottsbetalningen innan lagändringen har trätt i kraft är den tillämpade skattesatsen 24 procent.

Exempel: Kunden beställer en ny bil i augusti 2024. Bilen överlåts till kunden i september 2024. Hen betalar en del av köpesumman genom att överlåta sin gamla bil till säljaren i augusti 2024. Eftersom den gamla bilen har överlåtits till säljaren före den 1 september 2024 tillämpas 24 procent i skattesats på förskottsbetalningen.

Vid avbetalningsköp är det leveransen av varorna som är avgörande

Det är fråga om avbetalningsköp när en vara betalas i flera delar. Vid avbetalningsköp uppstår skyldigheten att betala moms när varan överlåts till köparen.

Exempel: En hushållsmaskinsaffär säljer en tvättmaskin med ett avtal om avbetalning. Köparen får tvättmaskinen i augusti 2024. Kunden betalar tvättmaskinen i flera delar efter överlåtelsen. Skattesatsen 24 procent tillämpas på hela köpesumman.

Skattesatsen bestäms enligt den tidpunkt då tjänsten utförs

Momsen på försäljningen av en tjänst riktas till den skatteperiod under vilken tjänsten har utförts. Om tjänsten inte har slutförts när skattesatsen ändras ska den gällande skattesatsen vid slutförandetidpunkten tillämpas. Tjänsten är utförd när den är tillgänglig för kunden.

Exempel: En privatperson köper fönstertvätt till sitt hem av ett städtjänstföretag. Fönstren tvättas den 30 augusti 2024. Företaget skickar fakturan till kunden i början av september och kunden betalar den på förfallodagen i september. På försäljningen av tjänsten tillämpas skattesatsen 24 procent.

Exempel: Ett transportföretag säljer en varutransportstjänst från Helsingfors till Paris till en konsument. Transporten börjar i augusti 2024 och slutar i september 2024. Tjänsten är utförd när transporten har slutat. På försäljningen av varutransporttjänsten tillämpas skattesatsen 25,5 procent.

Förskottsbetalning

Mottagaren av förskottsbetalningen deklarerar och betalar momsen för den skatteperiod under vilken förskottsbetalningen har betalats. Om säljaren har fått förskottsbetalningen innan lagändringen har trätt i kraft är den tillämpade skattesatsen 24 procent.

Fortgående försäljning av varor och tjänster

I fråga om försäljning av varor och tjänster av kontinuerlig karaktär är vederlaget tidsbaserat. Till exempel uthyrningstjänster är tjänster av kontinuerlig karaktär.

Varor eller tjänster sålda som kontinuerliga prestationer anses vara levererade eller utförda vid utgången av varje redovisningsperiod. Exempelvis om uthyrningsperioden är 1.6.2024–31.5.2025 anses tjänsten vara utförd den 31 maj 2025. Den skattesats som ska tillämpas på tjänsteförsäljningen är då 25,5 procent för hela perioden. Om hyresgästen betalar hyran för hela betalningsperioden till säljaren före den 1 september 2024 tillämpas skattesatsen 24 procent på försäljningen.

Om hyran tas ut månatligen är redovisningsperioden en månad och skattesatsen bestäms enligt tidpunkten för utgången av redovisningsperioden. Då tillämpas exempelvis på hyran för augusti 2024 skattesatsen 24 procent och på hyran för september 2024 skattesatsen 25,5 procent.

Försäljningar av engångskaraktär som betalas i flera delar, såsom avbetalningsköp eller byggnadsentreprenader, är inte av kontinuerlig karaktär.

Deklaration av moms från och med den 1 september 2024

I momsdeklarationen finns endast en punkt för försäljningar som omfattas av den allmänna skattesatsen.

Deklaration i MinSkatt

När deklarationsperioden för moms är en månad visas punkten ”Skatt på inhemsk försäljning enligt skattesatserna: skatt 25,5 % ” i momsdeklarationen i MinSkatt från och med den 1 september 2024.

När momsperioden är ett kvartal, kalenderår eller renskötselår, träder ändringen av skattesatsen i kraft mitt under den förlängda skatteperioden. För dem som deklarerar kvartalsvis i MinSkatt visas i momsdeklarationen för skatteperiod 3/2024, det vill säga för juli–september, punkten Skatt på inhemsk försäljning enligt skattesatserna: skatt 25,5 %. För dem som deklarerar en gång per år visas i momsdeklarationen för kalenderåret 2024 punkten Skatt på inhemsk försäljning enligt skattesatserna: skatt 25,5 %. I punkterna deklareras också skatterna på de försäljningar som omfattas av 24 procent i skatt och som riktas till skatteperioderna i fråga.

Deklaration via andra elektroniska kanaler eller på pappersblanketter

Skatten enligt den allmänna skattesatsen deklareras på motsvarande sätt också via andra elektroniska kanaler (ilmoitin.fi och API-gränssnittet), alltså skatten deklareras i samma fält som tidigare även om skattesatsen ändras.

En ny version av pappersblanketten kommer den 1 januari 2025. Fram till utgången av 2024 används den nuvarande blanketten och både försäljningar som omfattas 24 och 25,5 procent i skatt deklareras i den nuvarande punkten (Inhemsk försäljning 24 %).

Periodisering i momsdeklarationer

Observera att skyldigheten att betala moms inte bestämmer för vilken skatteperiod momsen ska deklareras. Du kan utgående från periodiseringsbestämmelserna behöva deklarera försäljningen enligt 24 procent exempelvis för september eller enligt 25,5 procent för augusti.

Exempel: Ett företags skatteperiod är en månad och företaget tillämpar momsredovisning enligt kontantprincipen. Med kontantprincip avses att företaget riktar momsen på försäljningen och den avdragbara momsen för inköpen till den månad då det får inbetalningen för försäljningen eller när det själv betalar den inköpta varan eller tjänsten.

Företaget levererar varan till kunden den 30 augusti 2024 och får inbetalningen den 1 september 2024. Skattesatsen som tillämpas på försäljningen av varan är 24 procent. Företaget deklarerar momsen på försäljningen enligt betalningstidpunkten, alltså i momsdeklarationen för september. Företaget deklarerar skatten till exempel i MinSkatt i punkten ”Skatt på inhemsk försäljning enligt skattesatserna: skatt 25,5 %”.

Exempel: Skatteperioden för ett företag är en månad och företaget tillämpar faktureringsprincipen under räkenskapsperioden. Med faktureringsprincip avses att företaget riktar försäljningen till den skatteperiod under vilken köparen har fakturerats för den levererade varan eller utförda tjänsten.

Företaget skickar en faktura på varan daterad den 30 augusti 2024 och levererar varan till kunden den 1 september 2024. Kunden betalar fakturan i september på förfallodagen. Den tillämpade skattesatsen på försäljningen av varan är 25,5 procent. Företaget deklarerar försäljningen enligt datumet på fakturan i momsdeklarationen för augusti. Företaget deklarerar skatten till exempel i MinSkatt i punkten ”Skatt på inhemsk försäljning enligt skattesatserna: skatt 24 %”.

Skatteverkets servicenummer

Skatteförvaltningens servicenummer för momsärenden är 029 497 008.

Samma nummer är tillgängligt för kunder i alla typer av företag (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och kommanditbolag).