16.12.2020 11:33
Nyhet

Så här jobbade Företagarna i Finland för företagarnas bästa under år 2020

År 2020 går till historien som ett tufft år. Coronakrisen hade stor effekt också på det påverkningsarbete Företagarna i Finland gör: man lyssnade på oss när vi gav förslag på hur man kan stötta företagen.

Företagarna i Finland har till uppgift att informera beslutsfattarna om de förnyelser som bör – eller inte bör – göras för att företagen ska kunna verka så bra som möjligt. Under coronaåret 2020 framhävdes betydelsen av Företagarnas påverkan.

Så här påverkade vi för att företagen skulle klara sig genom coronakrisen

Direkt stöd till egenföretagare och arbetsgivarföretagare

Företagarna krävde ett direkt stöd till egenföretagare. Förslaget anammades: kommunerna delade ut stöd under sommaren och början av hösten. Företagarna i Finland kräver nu att stödet till egenföretagare blir möjligt att söka igen. Näringsminister Mika Lintilä har sagt att beredningen av stöd till egenföretagare fortsätter.

Företagarna föreslog även snabba förnyelser för att trygga finansieringen för sysselsättande företag och för att bevara arbetsplatser. Regeringen lyssnade även på dessa förslag. Företagarna erbjöds utvecklingsstöd från NTM-centralerna (stödet var riktat till företag som sysselsätter 1–5 personer) och från Business Finland (stöd till små och medelstora företag som sysselsätter 6 eller fler personer).

Dessutom har vi från krisens början krävt ett allmänt stöd till de företag vars verksamhet blir lidande av coronakrisen. Under sommaren kunde företag söka om kostnadsstöd. Vi kräver att kostnadsstödet blir möjligt att söka igen och att kriterierna för beviljandet av detta ändras utgående från den respons vi har fått från företagarna. Ansökningstiden för det förnyade kostnadsstödet inleds ännu före utgången av år 2020.

Tillgången till finansiering tryggades

På grund av företagens svåra kassaläge krävde vi att tillgången till finansiering skulle tryggas. Beslutsfattarna tog hänsyn till Företagarnas oro och Finnvera höjde maximigarantin från 80 till 90 procent. Dessutom sänkte Finnvera prissättningen av sina garantier för kapitalfinansiering under coronatiden retroaktivt från början av mars och förenklade den.

På vår oro över bankernas finansieringsförmåga svarade man genom att Finansinspektionens styrelse beslutade sänka kapitalkraven för de finländska kreditinstituten. Detta ökade bankernas lånegivningskapacitet med 52 miljarder euro.

Flexibilitet vad gäller betalningar

Vi har krävt flexibilitet för betalning av skatter. Skatteförvaltningen har då gjort flera olika eftergifter. Till exempel har företagare kunnat ansöka om återbetalning av mervärdesskatter med förfallodag i januari, februari och mars 2020. Detta som ett betalningsarrangemang och lån fram till slutet av sommaren.

Vi har även krävt att dröjsmålsräntan för skatter i det förenklade betalningsarrangemanget ska sänkas, vilket också skedde. För de förenklade betalningsarrangemangen tillämpades en dröjsmålsränta på 2,5 procent i stället för den normala räntan på 7 procent.

Vi samarbetar även i övrigt med Skatteförvaltningen. Utöver att göra betalningsarrangemangen enklare påverkade vi även att företagen fick tilläggstid för att lämna in skattedeklarationen under den mest kritiska coronatiden.

Vi vädjade även till hyresvärdarna att de om möjligt skulle ge hyreslättnader. Många företagare fick hyreslättnad.

Flexibilitet på arbetsplatserna

För att underlätta arbetsgivarföretagarnas situation har vi krävt ändringar i arbetslagstiftningen. Detta hade effekt: bland annat förkortades tiden för förhandlingar om samverkan och meddelande om permittering. Rätten att permittera utvidgades till att gälla även tidsbundna arbetsavtal. Dessa tidsbundna ändringar gäller till slutet av år 2020.

Hjälp till de svårast utsatta företagarna

Företagarna har även krävt att företagare ska vara berättigade till arbetsmarknadsstöd utan att tvingas upphöra med affärsverksamheten. Denna tidsbundna lagändring gällde först till årets slut. Vi krävde en fortsättning. Nu gäller den fram till slutet av mars 2021.

Vi krävde och lyckades även få tidsbundna ändringar av konkurslagen, för att livsdugliga företag inte skulle gå i konkurs på grund av coronakrisen. Dessa ändringar är fortsättningsvis i kraft.

Indrivningsåtgärderna begränsades för att företagen inte skulle vara tvungna att upphöra med affärsverksamheten till följd av oskäliga indrivningsåtgärder. På grund av coronasituationen får företagaren eller företaget lättnader vad gäller indrivningsavgifter, vilket i sin tur hjälper dem klara krisen. Vi krävde även dessa lättnader.

Dessutom kommer man på justitieministeriet att, enligt våra krav, bland annat göra betalningstiderna mellan företag mera rimliga och genomföra en ändring vad gäller den tid betalningsstörningar sparas. De ändringar som har gjorts till följd av coronakrisen är tidsbundna.

Praktisk hjälp till företagare för att klara coronakrisen

När krisen slog till behövde företagarna hjälp nästan dygnet runt. Vi utarbetade snabbt sidan Coranainformation för företagare på Företagarna i Finlands webbplats. Där samlar vi fortsättningsvis information om corona och företagandet.

Telefonrådgivningen till företagare effektiviserades och vi kunde ge bra service åt företagare, även då antalet samtal tredubblades.

Företagarorganisationens anställda och förtroendevalda förmedlade information och svarade på företagarnas frågor via sina egna kanaler på de sociala medierna. Dessutom startade vi gruppen Yrittäjät #ostapieneltä på Facebook – enbart för teman med koppling till coronakrisen.

Vi ordnade många populära informationsinslag på nätet, där vi gav råd till företagen om hur de till exempel kunde ansöka om coronastöd.

På Företagarna i Finlands initiativ erbjöds företagarna även regional coronahjälp. Den tillhandahölls av en företagsrådgivargrupp organiserad av Företagarna i Finland, Finlands Nyföretagarcentraler, Suomen elinkeino ja kehitysyhtiöt SEKES och Kommunförbundet.

Genom reklamkampanjen Auta pientä, som fick stor synlighet i medierna, uppmanade vi konsumenterna att sköta sina ärenden hos företagen. Kampanjen förnyades inför julsäsongen.

Vi påverkade även kommunerna. Tillsammans med Kommunförbundet gav vi kommunerna två olika rekommendationer om hur de kan hjälpa företagen klara sig och även kunna erbjuda sina tjänster och arbetsplatser till invånarna i framtiden.

Företagarna föreslog att landskapen ska utarbeta överlevnadsplaner för att företag och regioner ska kunna återhämta sig från coronakrisen. Landskapen antog förslaget och upprättade planer för att återställa företagens verksamhetsförutsättningar. Senare har arbets- och näringsministeriet beviljat nästan 100 miljoner i regionutvecklingsstöd bland annat för verkställandet av dessa planer.

Företagare fick även information genom att följa medier som gjorde ett flertal intervjuer med andra företagare och Företagarna i Finlands experter om teman som berörde corona.

Även annat än corona: förbättringar i företagarnas vardag med hjälp av lagstiftning

Mervärdesskattens undre gräns höjs

Mervärdesskattens undre gräns höjs från 10 000 till 15 000 euro från början av 2021. Det har varit Företagarna i Finlands mål att gränsen ska höjas. Detta hjälper nya och mycket små företag.

Skatteincitament för att engagera personalen

Onoterade aktiebolag får göra en tilldelning av aktier till sina anställda. Den utgör inte beskattningsbar inkomst för de anställda, i de fall värdet inte understiger det matematiska värde som grundar sig på bolagets nettoförmögenhet och som har beräknats för en aktie i bolaget. Ändringen träder i kraft i början av år 2021. Ändringen hjälper onoterade företag att engagera de anställda i företagets tillväxt: de anställda får en förmån när företagets värde ökar.

Förvandling av böter till fängelse återinförs i strafflagen

Butiksstölder och snatterier riktade mot handeln har under de senaste åren ökat. De totala kostnaderna för stöldsvinnet uppgår till cirka 550 miljoner euro per år. Därför kräver Företagarna i Finland och Finsk handel tillsammans att förvandlingen av böter till fängelse ska återinföras i strafflagen. Lagen kommer att träda i kraft år 2021.

Miljötillstånd från ett och samma ställe

Från och med hösten 2020 kan företagare sköta sina ärenden hos endast en myndighet om han eller hon måste söka flera miljötillstånd. Företagaren behöver inte längre sköta sina ärenden separat med varje statlig eller kommunal myndighet. Särskilt de mindre företagens kostnader minskar och projektens tidsscheman blir snabbare. Företagarna i Finland deltog i projektet. Modellen med ”allt under samma tak” är ett utmärkt exempel på hur man har börjat avreglera det för företagen onödiga systemet som medför fler kostnader.

Energistöden gynnar små och medelstora företag mer

Elskatten för industrin sänks från början av 2021 till minimi inom EU. Samtidigt avlägsnar man stegvis återbetalningssystemet för industrins elskatter. Företagarna i Finland påverkade avlägsnandet av skattestödet, eftersom återbetalningssystemet har diskriminerat små och medelstora företag och gynnat fossila bränslen. Att avlägsna återbetalningssystemet och sänka industrins elskatter gynnar små och medelstora företag inom industrin samt företagare inom området för renare teknologier och bränslen.

Skyldigheten att bygga laddningspunkter för elbilar ett undantag för mikroföretag

Företagarna i Finland påverkade kraftigt att de skyldigheter att bygga laddningspunkter för elbilar som riktades mot företag blev lättare. Vi behöver styrmetoder för att minska trafikutsläppen, men den föreslagna regleringen skulle i förhållande till den uppnådda nyttan ha medfört oskäliga kostnader för små och medelstora företag och skulle i värsta fall ha lett till att affärsverksamheten upphörde.

På Företagarnas initiativ infördes även ett undantag för mikroföretag i lagen: skyldigheten att bygga laddningspunkter gäller inte byggnader som ägs eller används av företag med under tio anställda.

En del avfallstransporter kan även i framtiden genomföras av företagare. Invånarnas avfallstransporter kan genom kommunens beslut antingen genomföras som företagsdrivna eller ordnade av kommunen. Regeringen hade planer på att lägga fram ett förslag om att allt fast avfall i fortsättningen skulle transporteras av kommunen, vilket skulle ha försvagat situationen för småföretagarna inom affärsområdet.

Företagarna i Finland påverkade att en del av invånarnas avfallstransporter (blandavfall, slam och en del förpackningsavfall) i fortsättningen kan genomföras som företagsdrivna, om kommunen så beslutar. Lagpaketet är avsett att behandlas i riksdagen i början av år 2021.

Producentansvaret för förpackningar gäller inte småföretagare

Producentansvaret för förpackningar gäller företag som förpackar produkter vars årliga omsättning uppgår till över en miljon euro. Förpackningar används inom industri och handel, men även i till exempel blom- och presentbutiker, bagerier och kiosker. Miljöministeriets arbetsgrupp för avfallslag föreslog att producentansvaret för förpackningar, med andra ord olika avgifter och rapporteringsskyldigheter, i fortsättningen ska gälla alla småföretagare.

Företagarna i Finland motsatte, som enda organisation inom näringslivet, sig förslaget och det togs bort från regeringspropositionen. Om propositionen hade godkänts, hade den medfört nya skyldigheter för uppskattningsvis nästan 20 000 företag.

Vi inledde kommunalvalsdebatten

Varje företag verkar i en kommun eller stad. Därför är beslutsfattandet i kommunerna exceptionellt viktigt för företagarna. Vem som fattar besluten i kommunerna avgörs i kommunalvalet i april 2021. Företagarna i Finland publicerade sitt kommunalvalsprogram ”Ingen kommun utan företag” i november 2020. Företagarnas kommunalvalssida hjälper både de som röstar och kandidaterna.

Aktiv EU-påverkan på kontoret i Bryssel

Beroende på affärsområde kommer upp till två tredjedelar av den reglering som påverkar finländska företag från EU. Företagarna i Finland arbetar mycket aktivt som intressebevakare för finländska små och medelstora företag också på EU-nivå. Inom ”SMEunited” är vi kända för vår sakkunniga påverkan vid rätt tidpunkt. Företagarna i Finland och trafikorganisationerna har ett gemensamt kontor i Bryssel. Företagarna är även medlem i ”SMEunited”, en europeisk takorganisation för små och medelstora företag. Ordförande Petri Salminen är styrelseledamot.

Ställningen för företag som verkar på nätplattformar förbättras

Vi påverkade framgångsrikt P2B-förordningen (Platform to Business regulation) gällande nätplattformar. Den trädde i kraft i juli 2020. Förordningen förbättrar ställningen för de små och medelstora företag som verkar på nätplattformar, särskilt inom näthandel och inkvarteringstjänster. Till exempel viss orättvis praxis, såsom ensidiga ändringar av avtalsvillkor och radering av användarkonton utan att meddela användaren förbjuds. Plattformarna är skyldiga att tillhandahålla kanaler för lösning av tvister samt öka praxisens transparens.

Framgång på programnivå – syns senare i företagarnas vardag även i Finland

Företagarna i Finlands långvariga mål för EU-intressebevakning har varit att förnya EU:s företagspolitiska program för små och medelstora företag (Small Business Act). Målet uppnåddes år 2020, då europeiska kommissionen offentliggjorde sin nya strategi för små och medelstora företag. Strategin innehåller ett flertal konkreta åtgärder för att ge små och medelstora företag tillgång till finansiering, främja övergången till en klimatneutral och digital miljö och att ta bort den administrativa börda som regleringen orsakar.

Framgångsrika evenemang på webben

Eftersom man på grund av coronakrisen inte kunnat sammankalla stora grupper flyttades Företagarnas evenemang till webben. Det fungerade utmärkt.

I februari hann vi ordna två evenemang för påverkan på normalt sätt:

Vid öppnandet av året för Företagarföreningarnas ordförande, på Påverkarforumet i Helsingfors, var deltagarna särskilt intresserade av partiordförandenas frågestund.

Företagarnas och utbildningsledningens toppmöte ”Forum för utbildningsledning” samlade över 200 deltagare till vetenskapscentret Heureka i Vanda. Temat var samarbete mellan läroinrättningar och företag.

Det första stora evenemanget på webben var webbinariet för kommunledning på våren. Vi återkom även till kommunfrågor på hösten, under det andra webbinariet för kommunledning, där vi offentliggjorde kommunalvalsprogrammet ”Ingen kommun utan företag”. Över 1 200 företagare och kommunala påverkare deltog.

De riksomfattande företagardagarna ordnades i oktober som förbundsstämma i Jyväskylä. Där utsågs en ny ledning för Företagarna.

Konferensen för ägarbyte genomfördes i studioformat från Björneborg tillsammans med Satakunta Företagare. Rekordmånga, 300 personer, anmälde sig till evenemanget.

Unga Företagare ordnade tillsammans med sina samarbetspartner Elo och Fennia det virtuella evenemanget ”Kauheat ja rohkeat yrittäjätarinat”. Sammanlagt nästan 200 personer deltog via Facebook i sändningen online.

Webbinariet för yrkesinriktad utbildning samlade 350 deltagare i oktober.

Företagarnas regionorganisationer och lokalföreningar ordnade dessutom ett flertal evenemang för företagare, några öga mot öga på plats, några online och några som en kombination av dessa.

Övrig hjälp och stöd till företagare

Värdefulla medlemsförmåner för medlemmar i Företagarna i Finland

Företagarna i Finland erbjuder sina medlemsföretagare värdefulla medlemsförmåner som kontinuerligt utvecklas. Den mest populära av Företagarnas medlemsförmåner är den kostnadsfria juridiska rådgivningen.

Företagarnas kommunikation ger företagare aktuell information

Företagaren får utmärkt koll på ändringar i lagstiftningen och andra reformer som påverkar affärsverksamheten genom att följa Företagarna i Finlands kommunikation: De svenskspråkiga medlemmarna får tidningen Företagare i Finland och åtta digitala nyhetsbrev per år. Svenskspråkig information finns också på sidan https://www.yrittajat.fi/sv.

Hjälp med ekonomiska problem i ett tidigt skede

På Företagarna i Finlands initiativ, i samarbete med bland andra arbets- och näringsministeriet, sammanställs ett brett nätverk för företagsservice. De företagare som har stött på ekonomiska problem får omfattande service på ett och samma ställe, både på riksomfattande och regional nivå. Syftet med det EU-finansierade så kallade Early warning-projektet är att garantera företagare som råkat i ekonomisk knipa enhetlig hjälp, oberoende av var företaget finns.

Syftet är att hjälpa företagen att fortsätta sin verksamhet och bevara företagarens egen och eventuella arbetstagares arbetsplatser. Tjänsten utarbetades år 2020 och avsikten är att den ska öppnas för företagarna under år 2021.

Information via enkäter

Företagarna i Finland grundar sitt påverkningsarbete på antingen bevisad eller starkt upplevd information från företagarna runt om i landet. Därför genomför vi många enkätundersökningar under året. Det är viktigt att företagarna hinner svara på enkäterna. Det hjälper organisationen arbeta för företagarnas sak om vi kan motivera utvecklingsförslagen med information från enkäterna.

I enkäterna år 2020 betonades effekterna av coronakrisen, något vi regelbundet följde upp med Företagargallupar. Vi kunde även via den traditionella barometern för små och medelstora företag kartlägga effekterna av krisen. Den största enkäten under året var Företagarnas kommunbarometer som genomförs vartannat år och som besvarades av över 10 000 företagare. Det lönade sig, eftersom man med hjälp av resultaten från enkäten kan förbättra företagarnas möjlighet till affärsverksamhet på många orter.

Mentorisi.fi lanserades

Mentorisi.fi är en medlemstjänst som tillhandahålls av Företagarna i Finland. Där kan företagaren hitta en yrkeskunnig person som kan sparra affärsverksamheten. Företagare kan också få stöd för ork i arbetet under den här exceptionellt svåra tiden. I tjänsten deltar över 150 mentorer, från säljproffs till experter på artificiell intelligens.

Under året har cirka 25 000 personer besökt sidan och hundratals mentorrelationer har skapats.

Företagarnas börscoachning fortsatte på distans

Företagarna i Finland fortsatte coachningen ”365 dagar på börsen”, riktad till tillväxthungriga företag, huvudsakligen på distans. Den här gången deltog 24 företag.

Guider för företagare

Företagarna i Finland publicerade år 2020 guider med hjälp av vilka företagaren kan förbättra sin affärsverksamhet och nå större framgång. Guiderna ”Näin käynnistät verkkomyynnin” och ”Työnantajan koronaopas” var särskilt nyttiga.

Konkreta utbildningar

Företagarna i Finland erbjuder sina medlemsföretagare många olika slags utbildningar till medlemspris. Via utbildningarna hjälper vi företagare nå framgång i det dagliga arbetet. Som stöd för att klara coronakrisen ordnades utbildningar i snabbare takt.

Företagarakademin och annat stöd till inflyttade företagare

Vi ordnade en Företagarakademi, riktad till inflyttade företagare. Företagarakademin gjorde det möjligt för drygt 20 företagare att ta en examen i entreprenörskap. Utbildningen ordnades på lättförstådd finska i samarbete med Suomen Yrittäjäopisto.

Under coronavåren spelade Företagarna i Finlands ledningsgrupp in videon för inflyttade företagare. Temat var corona och information presenterades bland annat på arabiska, standardkinesiska, engelska och turkiska. Videorna har visats hundratals gånger och de har varit till nytta för många företagare som inte förstår finska eller svenska så bra.

Information om läroavtal och utbildningsavtal

Utbildning genom läroavtal och utbildningsavtal är utmärkta metoder för många arbetsgivarföretagare att utbilda arbetstagare som passar just det egna företaget. Företagarna känner inte ännu så bra till dessa möjligheter. Därför har Företagarna i Finland förverkligat ett av Utbildningsstyrelsen finansierat kommunikationsprojekt om yrkesinriktad utbildning, där man har berättat om utbildningsmöjligheterna för företagarna.

Dessutom påverkade Företagarna utvecklingen av den yrkesinriktade utbildningen, till exempel genom att lansera utvecklingsprogrammet ”Företagarvänlig yrkesinriktad utbildning”.

Vi utarbetade även material för arbetet med läroplaner för gymnasier samt företags- och arbetslivssamarbetet.