13.9.2016 09:02
Nyhet

SME-företagen har positiva förväntningar på framtiden

De små och medelstora företagens förväntningar på framtiden har blivit bättre: 43 procent av företagen bedömer att konjunkturen kommer att förbättras under det kommande året. Det är endast ungefär var tionde som befarar att konjunkturerna försvagas. Alltfler företag vill växa och nya arbeten är således att vänta.

För ett halvt år sedan var andelen svarare som förutsåg bättre konjunkturer sju procentenheter lägre och motsvarande andel som förutsåg försvagade konjunkturer var nio procentenheter fler. Hemmamarknadens goda utveckling som kompenserar den svaga starten på exportefterfrågan inverkar på förändringen.

— Ekonomin håller klart på att svänga. Om vi vågade utföra reformer nu skulle Finland ha goda möjligheter till tillväxt, säger Mikael Pentikäinen, verkställande direktör för Företagarna i Finland.

Näytä artikkeli

Uppgifterna framgår av sme-företagsbarometern som Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet publicerar idag. Över 6000 företagare runt om i Finland svarade på enkäten. Sme-företagsbarometern publiceras två gånger om året. Där efterfrågas företagens förväntningar för de 12 kommande månaderna.

Omsättningen normaliseras och investeringar tar fart

Saldot för förväntningarna på omsättningen steg med åtta enheter till 36 jämfört med i våras. Det närmar sig genomsnittet för en god ekonomisk utveckling. I sin helhet verkar sme-företagens värden gällande utvecklingen av omsättningen vara en aning positivare än de ekonomiska prognoserna.

Saldot för investeringar var positivt i hela landet för första gången sedan våren 2011 fastän investeringsförväntningarna fortfarande är försiktiga.

— Vi behöver allstå åtgärder som uppmuntrar till investeringar, säger ekonom Petri Malinen från Företagarna i Finland.

Nytt arbete föds i sme-företagen

Vi kan anta att det föds nya arbetsplatser i sme-företagen fastän majoriteten – närmare 70 procent – av sme-företagen säger att de fortsätter med nuvarande personal. En förbättrad ekonomisk situation påvisas de facto av att man inom alla branscher och inom företag av alla storlekar tror på att mängden arbetskraft kan ökas ytterligare.

— Sysselsättningen underlättas delvis av att lönerna uppskattas öka endast en aning snabbare än de slutliga produktpriserna, säger Petri Malinen.

— För att få majoriteten av företagen att öka sin personalstyrka borde man ytterligare underlätta sysselsättningen till exempel genom att öka lokala avtal och underlätta uppsägning på personliga skäl.

Hälften av företagen ämnar växa men endast var femte exporterar

Antalet sme-företag som vill växa har ökat med fem procentenheter sedan våren. Nu meddelar 11 procent av sme-företagen att de strävar efter stark tillväxt och 39 procent planerar växa enligt egna möjligheter. Antalet sme-företag som strävar efter kraftig tillväxt är redan på samma nivå som innan finanskrisen.

Internationalisering är viktigt för tillväxt. Var femte företag som svarat på sme-företagsbarometern idkar utrikeshandel eller är verksamma utomlands. Exportvolymen kommer att stiga inom de närmsta 12 månaderna eftersom det inom alla huvudbranscher förväntas en kraftigt större export.

Stora regionala skillnader

Konjunkturprognoserna varierar kraftigt runt om i Finland men utsikterna har klart förbättrats i alla regioner sedan förra våren. Huvudstadsregionen innehar det högsta saldot på 41. I utredningen utgör Helsingfors ett eget område och placerade sig på andra plats med saldot 39. Mest steg saldot i Lappland med 26 enheter.

Förväntningarna på antalet anställda har även stigit i hela landet. Huvudstadsregionen har de bästa utsikterna. Förväntningarna på personalmängden ökade bäst i Satakunta.
Kajanaland har de största förväntningarna på export. Satakunta stod även för den största exporttillväxten.

Tilläggsuppgifter:

» Sme-företagsbarometern, hösten 2016

verkställande direktör Mikael Pentikäinen, Företagarna i Finland, tel. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi
ekonom Petri Malinen, Företagarna i Finland, tel. 050 434 5952, petri.malinen@yrittajat.fi