13.2.2017 10:39
Nyhet

SMF-företagsbarometern: Lönsamheten normaliseras — inga överdrivna investeringar

De små och medelstora företagens förväntningar om konjunkturutvecklingen under den närmaste framtiden är positiva men tillväxten kommer att förbli långsam. Ekonomin håller på att växa och konjunkturförväntningarnas saldotal steg med tre enheter. En så här försiktig förändring var en liten besvikelse. – För att få fart på tillväxten behövs målmedvetna strukturella reformer i Finland säger chefekonom Mika Kuismanen.

Förändringarna i SMF-företagens konjunkturförväntningar jämfört med barometern på hösten 2016 är små men positiva. Av SMF-företagen uppskattade 44 procent att konjunk-turerna blir bättre under de kommande 12 månaderna. Nio procent befarar att de kommer att försämras. I den föregående barometern var antalet företag som förutspådde bättre konjunkturer en procentenhet lägre och på motsvarande sätt de som väntade sig att konjunkturerna skulle bli sämre två procentenheter högre.

Den lilla förändringen beror delvis på att exportefterfrågan har kommit i gång långsamt, och hemmamarknadsutvecklingen kan inte helt kompensera detta.

Uppgifterna framgår av SMF-företagsbarometern som Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet publicerar idag. 4800 företagare runt om i Finland svarade på enkäten. SMF-företagsbarometern publiceras två gånger om året. Där efterfrågas företagens förväntningar för de 12 kommande månaderna.

SMF-företagens lönsamhetsförväntningar har stigit samtidigt som den ekonomiska tillväxten småningom har ökat. Saldotalet steg med två enheter sedan hösten och är nu 25. Förväntningarna om lönsamheten börjar ligga på en normal nivå och närma sig nivån i goda ekonomiska förhållanden.

SMF-företagens uppskattningar om investeringarnas utveckling under den närmaste framtiden är lite positivare än tidigare, men alltjämt mycket låga. I alla huvudbranscher finns dock fler företag som kommer att öka sina investeringar än sådana vars investeringar kommer att minska. Investeringarnas saldotal steg bara en enhet sedan hösten till saldotalet fyra.

– Det som var litet överraskande var att det saldotal som återspeglar starkt tillväxtorienterade SMF-företagens investeringsförväntningar inte förbättrades från den föregående barometern. Detta kan tyda på att tillväxtförväntningarna sjunker. Dessutom ska man komma ihåg att litet flera av dessa SMF-företag än tidigare tänker skära ner sina investeringar, säger Mika Kuismanen.

Nytt arbete skapas i SMF-företag

Förbättringen av ekonomiska förhållanden syns inte omedelbart som en lika stor förändring i SME-företagens personalförväntningar, eftersom företagen har hållit fast vid sina anställda under den svaga ekonomiska konjunkturen. På basis av SMF-företagens positiva konjunkturförväntningar för den närmaste framtiden kan man dock anta att det börjar skapas nya arbetsplatser i företagen. Förväntningarnas saldotal steg med tre enheter från hösten till värdet 17.

Sysselsättningsmöjligheterna underlättas i någon mån av att förväntningarna om löneut-vecklingen har förblivit relativt måttliga. Det syns ingen ökning jämfört med höstens barometer utan lönerna uppskattas öka i samma takt som priserna på slutprodukter.

När företagen tillfrågades om hindren för sysselsättningen svarade en dryg tredjedel att det ekonomiska läget är instabilt och att efterfrågan är otillräcklig. Också storleken på lönebikostnaderna och den dåliga tillgången på arbetskraft hindrar företagen från att anställa mera personal. Detta problem accentueras i synnerhet hos tillväxtorienterade företag.

Hos nästan hälften av företagen begränsar bristen på kompetent arbetskraft tillväxten. Vart tionde företag meddelar att bristen på kompetent arbetskraft är det viktigaste hindret till tillväxt och för cirka 40 procent av företagen begränsar den tillväxten i viss mån.

Exporten drar litet bättre

Internationalisering erbjuder en central möjlighet till tillväxt. SMF-företagen har insett detta allt bättre. Redan 23 procent av SME-företagen har internationell verksamhet. I praktiken innebär detta att det i Finland finns cirka 65 000 små och medelstora företag som exporterar sina varor eller tjänster eller annars idkar affärsverksamhet utomlands. Denna andel har ökat klart.

De kraftigt tillväxtorienterade företagen särskiljer sig klart från de övriga, eftersom mer än 50 procent av dem vill växa på den internationella marknaden. Bland tillväxtorienterade företag är den motsvarande andelen 27 procent. Man kan alltså säga att främjandet av SMF-företagens internationalisering även direkt stöder tillväxt och sysselsättning.

Förändringarna i exportförväntningar och exportvolymerna är traditionellt ofta snabba och branta. Enligt den här barometern kommer exporten att öka bara måttligt under de följande 12 månaderna.

» Barometern med de detaljerade graferna m.m. (på finska).

Mera information:
Chefekonom Mika Kuismanen, Företagarna i Finland, tel. 050 356 0705, mika.kuismanen@yrittajat.fi