16.2.2022 09:34
Nyhet

SMF-företagen har fortfarande positiva konjunkturförväntningar, också förväntningarna på utvecklingen av personalstorleken har förbättrats

De små och medelstora företagen (SMF-företag) inledde året i en exceptionell situation i och med att pandemin började ta fart på nytt. Situationen återspeglas i SMF-företagens förväntningar på den närmaste tidens konjunkturutveckling, och förväntningarna har gått ner, men de är fortfarande positiva. Största delen av de SMF-företag som svarade ansåg dessutom att konjunkturen var oförändrad jämfört med när barometern genomfördes i hösta

Pandemins fortgång och de pandemirelaterade restriktionerna har försvagat de små och medelstora företagens framtidsutsikter. En positiv sak är att förväntningarna på utvecklingen av antalet anställda har förblivit positiva och till och med förbättrats något.

– Jämfört med i höstas är det nu en mindre andel SMF-företag som anser att konjunkturen går mot det bättre. Under de senaste veckorna har det dock väckts hopp om att pandemiutvecklingen ska plana ut. För företagen skulle det vara bra med en mer förutsägbar omvärld, och det skulle också inverka positivt på viljan att växa och investera. Efter pandemin bör det säkerställas att företagens verksamhetsmiljö är förutsägbar och uppmuntrande, säger näringsminister Mika Lintilä.

SMF-företagsbarometern publiceras två gånger om året av Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet. Denna gång besvarade 5 200 företag enkäten. Företagen svarade på enkäten i mitten av december 2021 och mitten av januari 2022.

Den utdragna pandemin syns i konjunkturförväntningarna

Den utdragna pandemin och de restriktioner som drabbat näringsverksamheten syns i enkätresultaten.

– Medan konjunkturförväntningarna i höstas hade stigit, har de nu igen gått ner i och med att det på nytt infördes restriktioner i samhället trots hög vaccinationstäckning. Osäkerheten ökar när det dyker upp nya varianter av viruset och man vet att det till följd av det upprepade gånger har införts restriktioner som påverkar många branscher, säger Mika Kuismanen, chefsekonom vid Företagarna i Finland.

Osäkerheten inverkar negativt på investeringsplaner

– Förväntningarna på utvecklingen av omsättningen följer grovt taget de allmänna konjunkturförväntningarna. De har sjunkit en aning samtidigt som de allmänna konjunkturförväntningarna har gått ner, säger Kuismanen.

– SMF-företagen kommer att minska sina investeringar i betydande grad. Inom alla huvudbranscher utom industrin är det fler företag som avstår från sina investeringsplaner än som utökar dem, fortsätter Kuismanen.

Den svaga utvecklingen när det gäller investeringsförväntningarna har samband med pandemins varaktighet, den ekonomiska tillväxten och osäkerheten kring verksamhetsförutsättningarna.

Tillgången på finansiering har i det stora hela förblivit god

Tillgången på finansiering har som helhet fortsatt varit god. Av de som svarade på barometerenkäten uppgav endast fem procent att de nekats extern finansiering när de ansökt om sådan. Jämfört med höstens barometer har användningen av extern finansiering förblivit på samma nivå.

Andelen finansiering från banker har ökat, men bakom det ligger också ändringar som hör samman med de pandemirelaterade stöden. Ungefär hälften av svarandena uppger att finansiärernas kreditpolitik har stramats åt. Enligt barometern syns åtstramningen oftast i form av ökade krav på säkerheter och eget kapital och även i priset på finansieringen. Att kreditpolitiken stramats åt syns allra starkast i de tillväxtorienterade företagens svar.

– Den finländska banksektorn klarar sig bra, och även för företagen går det i det stora hela bra. Om bankregleringen skärps, måste tillgången på finansiering för tillväxtorienterade företag tryggas. Den gröna omställningen och befolkningens åldrande kräver nu förnyelse, och förnyelse kräver investeringar, säger Juuso Heinilä, affärsdirektör vid Finnvera.

Endast en femtedel har kartlagt affärsverksamhetens klimateffekter

Ett aktuellt tema som det också frågades om i barometern var företagens beredskap att bidra till motverkandet av klimatförändringarna.

De tillväxtorienterade SMF-företagen har större benägenhet än andra företag att identifiera hur åtgärder mot klimatförändringarna inverkar på företagets verksamhet.

– I dessa företag anses åtgärderna mot klimatförändringarna framför allt skapa möjligheter för företagens affärsverksamhet, säger Kuismanen.

Hittills har endast en femtedel av SMF-företagen kartlagt affärsverksamhetens klimatkonsekvenser. Bland större SMF-företag är det vanligare än bland mindre företag att analysera klimateffekterna.