9.9.2020 10:46
Nyhet

SMF-företagsbarometern: De små och medelstora företagens utsikter sjunker exceptionellt snabbt på grund av coronan

De små och medelstora företagen har under innevarande år befunnit sig i en mycket excep-tionell situation på grund av krisen till följd av coronaviruset. De små och medelstora företagens förväntningar på den närmaste tidens konjunkturutveckling präglas starkt av detta i den SMF-företagsbarometer som publicerades den 9 september 2020.

– Coronakrisens effekter mellan företag och branscher har avvikit avsevärt från varandra. Samtidigt har man strävat efter att lindra följderna av krisen genom olika politiska åtgärder. Krisens konsekvenser och den fortsatta osäkerheten syns i stor utsträckning i resultaten av SMF-företagsbarometern, men lyckligtvis syns också tro på framtiden i dem, säger näringsminister Mika Lintilä.

SMF-företagsbarometern publiceras två gånger om året av Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet. Denna gång besvarade 5 100 företag enkäten.

Saldotalet för företagens konjunkturutsikter minskade med 20 enheter jämfört med våren

– Ändringen är exceptionellt stor och snabb. Senast såg man motsvarande i samband med finanskrisen. Denna gång blev dykningen lyckligtvis något mindre än i finanskrisen, bedömde ekonom Petri Malinen från Företagarna i Finland.

Den föregående SMF-företagsbarometern offentliggjordes precis innan coronaviruset spreds till Finland. Då förutspådde 17 procent att konjunkturerna kommer att försämras och 26 procent att de förbättras. Coronakrisen förändrade allt: nu bedömer 32 % av de små och medelstora företagen att konjunkturerna kommer att försämras och 21 % att de förbättras under de kommande 12 månaderna.

Förväntningarna på ökad omsättning minskar och investeringarna minskar

Förväntningarna på omsättningens utveckling sjönk kraftigt: Saldotalet sjönk med 24 enheter jämfört med vårens barometer och får värdet minus två.

– Detta är ett exceptionellt lågt värde, men även detta är lyckligtvis något högre än under finanskrisen, säger Malinen.

Små och medelstora företag bedömer att de kommer att minska sina investeringar avsevärt inom den närmaste framtiden: Inom alla huvudbranscher finns det fler företag som minskar sina investeringar än de där investeringarna ökar.

– Det svaga resultatet visar på exceptionellt stor osäkerhet i fråga om den ekonomiska tillväxten och omvärlden, säger Malinen.

Små och medelstora företag strävar efter att hålla fast vid kompetent arbetskraft

Även om ekonomin har minskat och framtidsutsikterna har blivit exceptionellt osäkra, utgår små och medelstora företag inte ifrån att personalen kommer att minska avsevärt. Ett tecken på hur svår situationen är är dock att förväntningarnas saldotal sjönk med 11 enheter från våren och hamnade på minus två.

– Det som är positivt är att en stor majoritet, dvs. 70 procent av de små och medelstora företagen, fortfarande strävar efter att behålla sitt nuvarande antal anställda.

Företagens ekonomiska buffertar har använts

Till följd av den exceptionella våren har små och medelstora företags likviditetsläge försämrats kraftigt i början av året. Denna gång rapporterar 19 procent av företagen om svårigheter att sköta sina betalningar under de senaste tre månaderna.

– Det som gör situationen svår är att företagens redan strama kassaläge inte möjliggör tillräckliga förberedelser inför en eventuell andra coronavåg, säger Malinen.

Efterfrågan på finansiering ökade

Under de senaste 12 månaderna ökade antalet företag som tagit emot finansiering med 7 procentenheter jämfört med vårens barometer, som företagen svarade på i december–januari. Nu rapporterar 32 % av företagen att de tagit extern finansiering under de senaste 12 månaderna. Trots krisen har tillgången till finansiering hållits på en god nivå, eftersom endast 5 procent av företagen uppger att de har ansökt om finansiering, men att de har blivit utan finansiering.

– Finnvera har förberett sig på att trygga tillgången till lånefinansiering för livsdugliga företag i alla faser av krisen och vid återuppbyggnaden av ekonomin. Finnvera kompletterar finansieringsmarknaden i slutet av året också med sina egna låneprodukter, säger Finnveras affärsverksamhetsdirektör Juuso Heinilä.

I SMF-företagsbarometern granskas SMF-företagens konjunkturförväntningar samt deras utveckling, tillväxt, förnyelse, investeringar och finansieringssituation två gånger per år.

» Barometern med de detaljerade graferna m.m. finns tyvärr endast på finska.

Mer information:

Jenny-Katariina Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 6583 510, fornamn.efternamn@tem.fi
Johanna Alatalo, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 084, fornamn.efternamn@tem.fi
Petri Malinen, ekonom, Företagarna i Finland, tfn 050 434 5952, fornamn.efternamn@yrittajat.fi
Juuso Heinilä, affärsverksamhetsdirektör, Finnvera Abp. tfn 029 460 2576, fornamn.efternamn@finnvera.fi