SMF-Företagsbarometern — Företagens förväntningar visar positiva tecken på återhämtning

Det exceptionella gångna åren och osäkerheten i det nuvarande ekonomiska läget påverkar direkt de små och medelstora företagens utsikter i den rådande konjunkturutvecklingen. I höstens SMF-företagsbarometer har dock de siffror som beskriver företagens konjunkturförväntningar och investeringsplaner åter förbättrats något sedan våren, då de var kraftigt negativa. Något över hälften av de små och medelstora företagen bedömer att konjunkturerna hålls på samma nivå som i våras.

– På senare tid har Finlands ekonomi sett blek ut. I dessa svåra tider är det särskilt viktigt att företagen har tillräckliga incitament att förnya sig och utveckla nytt. Detta ligger i företagens och hela landets intresse, sade näringsminister Wille Rydman när höstens SMF-företagsbarometer presenterades den 14 september 2023.

Osäkerheten försvagar viljan att investera, företagen håller fast vid arbetskraften

De små och medelstora företagens investeringsvilja ligger fortfarande på en anspråkslös nivå. Inom alla huvudbranscher finns det fler företag som minskar sina investeringar än sådana där investeringarna ökar. Däremot har till exempel förväntningarna på utvecklingen av omsättningen och soliditeten förbättrats jämfört med vårens enkät.

– I de små och medelstora företagen är inställningen till ekonomin fortfarande pessimistisk. Det är dock viktigt att notera en försiktig vändning till det bättre, eftersom effekterna av Rysslands anfallskrig och energikrisen klart har jämnats ut. En positiv sak är också att små och medelstora företag försöker hålla fast vid sin nuvarande personal, säger direktör, chefsekonomen Juhana Brotherus från Företagarna i Finland.

Av de små och medelstora företagen planerar 14 procent att öka antalet anställda. Samtidigt förväntar sig fler än vart tionde företag att antalet egna anställda minskar. Den största gruppen, 74 procent av de små och medelstora företagen, har emellertid för avsikt att behålla sin nuvarande personalstyrka.

Företagens tillväxtorientering har slutat sjunka

De små och medelstora företagens tillväxtorientering har länge minskat. Det är positivt att minskningen nu åtminstone tillfälligt har stannat av. Andelen starkt tillväxtorienterade företag är dock anspråkslös, och den trendmässiga nedgången på längre sikt väcker oro. Den negativa utvecklingen syns både i antalet företag som växer i mån av möjlighet och i antalet starkt tillväxtorienterade företag.

– Tillväxtorienterade företag satsar mer på investeringar, så förhoppningsvis kommer det att tillväxtviljan inte längre sjunker att synas i form av starkare investeringsplaner. Tillväxtföretagen fungerar som motorer och sporrar för andra företag. Därför har viljan att växa ett klart samband med viljan att investera, säger Brotherus.

Den snabba kostnadsökningen håller på att avta

Företagens förväntningar på att produktionskostnaderna, till exempel råvarupriserna, stiger har minskat jämfört med toppen förra hösten. Samtidigt har ökningen av prissättningsmarginalen för de produkter och tjänster som små och medelstora företag säljer avtagit något.

Priset på mellanprodukter, till exempel komponenter och råvaror som företagen använder i sin egen produktion, förväntas stiga nästan en och en halv gånger snabbare än priset på slutprodukterna. Skillnaden mellan produktionskostnaderna och priset på de slutprodukter företagen säljer håller trots allt på att minska.

– Att prisstegringen håller på att bli långsammare syns både i konsumentpriserna och i de små och medelstora företagens utgifter. Den värsta inflationen verkar med andra ord hålla på att avta, vilket är en positiv nyhet såväl för konsumenterna som för företagen, säger Brotherus.

Små och medelstora företag inom industrin aktivast inom forskning och utveckling

Finlands framgång och tillväxt grundar sig på kompetens, ny kunskap och innovation. Med forskning och utveckling (FoU) avses kreativ och systematisk verksamhet för att öka kunskapen och tillämpa kunskap på nya sätt. En stor del av de små och medelstora företagen, över en femtedel, rapporterar att de bedriver FoU-verksamhet. Det varierar emellertid mellan branscherna hur aktiv FoU-verksamheten är. I små och medelstora företag inom industrin och kunskapsintensiva tjänster är FoU-verksamhet vanligast.

Av de små och medelstora företagen överväger 13 procent att öka sin FoU-verksamhet 2023 medan en tredjedel av företagen inte kunde ta ställning till frågan. De vanligaste offentliga finansieringskällorna för FoU-verksamhet är lokala och regionala myndigheter, till exempel NTM-centralerna, och Business Finland.

Osäkerheten har minskat användningen av extern finansiering

– Det är positivt att det finns en vilja bland de små och medelstora företagen att öka sin FoU-verksamhet. Regeringen måste arbeta hårt för att fler företag ska göra nya satsningar. Vi har förbundit oss till målet på fyra procent för FoU till 2030. En tredjedel av detta uppnås genom att öka den offentliga finansieringen och två tredjedelar genom företagens egna satsningar, säger näringsminister Rydman.

Den strikta regleringen av bankverksamheten och företagens försvagade solvens syns i de små och medelstora företagens användning av extern finansiering. Finnvera är fortsättningsvis en betydande aktör, och när det gäller alternativ och komplement till banklån har dess roll förstärkts en aning.

Därtill har Finnveras borgen en stor betydelse när företag beviljas finansiering. Det är värt att notera att i synnerhet de tillväxtorienterade företagen är intresserade av Finnvera som finansiär.

– Det har inte skett någon betydande förändring i den totala tillgången till finansiering och den ligger på en relativt god nivå. Det är särskilt viktigt att se till att det finns finansiering för projekt som tar sig an de pågående stora omvälvningarna, till exempel energiomställningen och återuppbyggnaden av de globala upphandlingskedjorna. Även på dessa områden arbetar Finnvera aktivt. Vi är beredda att arbeta mångsidigt med garantier, lån och juniorlån för att möjliggöra detta, säger Finnveras affärsdirektör Juuso Heinilä.

SMF-företagsbarometern publiceras två gånger om året av Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet. Denna gång besvarade cirka 4 600 företag enkäten. Svarstiden var från mitten av juni till mitten av juli 2023.