Samarbetsförhandlingar vid överlåtelse av rörelse

Samarbetslagens 4 kapitel innehåller bestämmelser om samarbetsförfarande i samband med överlåtelse av rörelse. Med överlåtelse av rörelse avses överlåtelse av företag, rörelse, samfund eller stiftelse eller den operativa delen av dessa till annan arbetsgivare.

Vid överlåtelse av rörelse avslutas de anställdas arbetsförhållanden inte, eftersom de övergår som gamla arbetstagare i den nya arbetsgivarens tjänst utan att villkoren i deras arbetsförhållande förändras. Mottagaren av överlåtelsen får inte säga upp den anställdas arbetsavtal endast p.g.a. överlåtelsen. Däremot får arbetstagaren säga upp arbetsavtalet från överlåtelsedagen, då information om överlåtelsen getts senast en månad före överlåtelsedagen. Om informationen getts senare, kan arbetstagaren säga upp sitt arbetsförhållande antingen från överlåtelsedagen eller senast inom en månad från överlåtelsen. 

Vad som bestäms om överlåtelse av rörelse gäller också för fusion och delning av företag. De anställdas arbetsförhållanden påverkas inte av fusioner eller delning av företag.

Informationen till personalgruppernas företrädare

Enligt samarbetslagens 26 § ska både överlåtaren och förvärvaren av en rörelse för företrädarna för de
personalgrupper som berörs av överlåtelsen utreda:

  • tidpunkten eller den planerade tidpunkten för överlåtelsen
  • orsakerna till överlåtelsen
  • de juridiska, ekonomiska och sociala följderna av överlåtelsen för arbetstagarna
  • de planerade åtgärder som berörar betstagarna

Överlåtaren skall lämna företrädarna för personalgrupperna de ovan nämnda uppgifterna som han förfogar över i god tid innan överlåtelsen genomförs.

På motsvarande sätt skall förvärvaren lämna uppgifter till personalgruppernas företrädare i god tid och senast en vecka efter att överlåtelsen har skett.

Om överlåtelse, fusion eller delning av företaget kan ha andra i samarbetslagen nämnda effekter på personalen – som t.ex. uppsägningar – skall dessa förändringar förhandlas separat under samarbetsförhandlingar. Informationen till personalgruppernas företrädare eliminerar alltså inte förhandlingsskyldigheten i situationer som kan leda till uppsägningar.

Förvärvarens skyldighet att föra en dialog

Överlåtelsemottagaren skall efter att ha delgett företrädarna för personalgrupperna ovannämnda information, reservera tid för dessa att ställa mera preciserade frågor samt ge svar på frågorna. På begäran av personalgruppernas företrädare skall arbetsgivaren delge företagets hela personal uppgifterna.

Följderna av försummelse

Om arbetsgivaren bryter mot sin skyldighet enligt 26 § att lämna uppgifter, kan arbetsgivaren eller en företrädare för denne dömas för böter för brott mot samarbetsskyldigheten.

Samarbetslagen trädde i kraft den 1 januari 2022

Läs mer om samarbetslagen

Samarbetsförhandlingar när användningen av arbetskraft minskar

Läs mer