Semestrar, ledigheter och frånvaron

Semester och sjukledighet är de vanligaste orsakerna till arbetstagarens frånvaro från arbetet.

Förlängd prövotid på grund av arbetstagarens frånvaro

Om arbetstagaren under prövotiden har varit frånvarande från arbetet på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet, har arbetsgivaren rätt att förlänga prövotiden med en månad för varje period av 30 kalenderdagar som arbetsoförmågan eller familjeledigheten fortgår.