Semesterlön

Arbetstagaren har rätt att få minst den regelbundna eller genomsnittliga lönen under sin semester. Beräkningen av semesterlönen bestäms på basis av det avlöningssätt som tillämpades på arbetstagaren vid utgången av kvalifikationsåret.

En arbetstagare med vecko- eller månadslön har rätt till sin vecko- eller månadslön även under semestern.  Om arbetstagaren har en tudelad lön, såsom en kombination av provisionslön och grundlön, får han eller hon under sin semester grundlönen samt en enligt koefficientsystemet beräknad provisionsdel.

Om en på månadslön anställd arbetstagares lön eller arbetstid förändras under kvalifikationsåret, kan man överenskomma med arbetstagaren om att semesterlönen beräknas enligt den genomsnittliga månadslönen under kvalifikationsåret. På samma sätt kan man komma överens om att semesterlönen räknas för varje del av semestern motsvarande månadslönen, om månadslönebeloppet förändrats eller om arbetstagaren vid semesterns början var anställd på månadslön trots att han tidigare t.ex. varit anställd på timlön. Avtalet ska ingås skriftligen.

För en arbetstagare anställd på tim- eller ackordslön enligt 14 dagarsbestämmelsen beräknas den genomsnittliga dagslönen. Den genomsnittliga dagslönen beräknas så att den under kvalifikationsåret betalade lönen, utan att beakta höjningar på grund av nödarbete eller övertidsarbete, divideras med antalet arbetsdagar under kvalifikationsåret och utökas med en åttondel av de arbetstimmar som gjorts utöver den regelbundna arbetstiden per dygn. Om arbetstagaren arbetar mindre eller mera än fem dagar per vecka, multipliceras den genomsnittliga dagslönen med antalet veckovisa arbetsdagar och divideras med fem. 

För att få fram semesterlönen på basis av den genomsnittliga dagslönen multipliceras den med koefficienten enligt semesterlagen:

Antal semesterdagarKoefficient
21,8
32,7
43,6
54.5
65,4
76,3
87,2
98,1
109,0
119,9
1210,8
1311,8
1412,7
1513,6
1614,5
1715,5
1816,4
1917,4
2018,3
2119,3
2220,3
2321,3
2422,2
2523,2
2624,1
2725,0
2825,9
2926,0
3027,8

Ett brett urval gratis dokument- och avtalsmallar

Dessa och andra blankettmallar hittar du i medlemstjänsten:
Blankett för reseräkning
Lönespecifikation
Specifikation över semesterlön

Om arbetsgivaren omfattas av en sådant allmänt bindande kollektivavtal i vilket det hänvisas till semesterlöneavtalet mellan Arbetsgivarnas Centralförbund EK och FFC, kalkyleras dock semesterlönen för en arbetstagare som omfattas av 14 dagarsbestämmelsen enligt semesterlöneavtalet. I dessa fall kalkyleras det för arbetstagaren en genomsnittlig timförtjänst, som multipliceras med en koefficient enligt semesterlöneavtalet.

Semesterlönen för arbetstagare som omfattas av 35 timmarsbestämmelsen för timanställda bestäms procentuellt. Semesterlönen är 9 % eller, om arbetsförhållandet fortlöpt minst ett år fram till slutet av det kvalifikationsår som föregått semesterperioden, 11,5 % av den under arbetstiden betalade lönen med undantag för höjningar på grund av nödarbete eller övertidsarbete enligt lag eller avtal. Till semesterlönegrunden för de timanställda som omfattas av 35 timmarsbestämmelsen läggs även kalkylmässigt utebliven lön på grund av frånvaro som beror på moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet samt tillfällig vårdledighet och frånvaro på grund av tvingande familjeskäl. Kalkylmässigt beaktas även frånvaro på grund av sjukdom och rehabilitering samt utebliven lön för permitteringstid upp till det lagstadgade beloppet.

Enligt lagen ska semesterlönen betalas innan semestern börjar, dock så att för en semesterperiod som varar högst sex dagar kan semesterlönen betalas på den normala löneutbetalningsdagen. I samband med betalningen av semesterlönen ges arbetstagaren en semesterlönekalkyl, av vilken framgår semesterlönens eller semesterersättningens storlek och beräkningsgrunder.

Då ett anställningsförhållande avslutas har arbetstagaren rätt till semesterersättning för den tid under vilken han eller hon inte dittills fått semester eller semesterersättning. Om arbetsförhållandet fortlöpt minst ett år, har arbetstagaren rätt till 2,5 dagar semester för varje full kvalifikationsmånad från och med början av innevarande kvalifikationsår. Om anställningsförhållandet är kort och ingen semester intjänats under den månad det började eller avslutades, men om dessa månader tillsammans enligt intjäningsbestämmelsen skulle ha gett antingen 14 dagars eller 35 timmars arbetstid eller därmed jämförbar tid, räknas dessa månader som en full kvalifikationsmånad vid fastställandet av semesterersättningen.

Semesterersättningens belopp kalkyleras på samma sätt som semesterlönen. Då det gäller anställningsförhållanden på viss tid, är det möjligt att avtala om att semesterförmåner inte betalas som semesterersättning då ett anställningsförhållande på viss tid upphör, då det är frågan om på varandra följande visstidsanställningsförhållanden, utan semesterförmånen överförs till följande anställningsförhållande. Avtalet ska ingås skriftligen.

Beräkningen av semesterlönen bestäms på basis av det avlöningssätt som tillämpades på arbetstagaren vid kvalifikationsårets slut. Om arbetstagaren har månadslön innan semestern börjar, får arbetsgivaren och arbetstagaren dock överenskomma om att semesterlönen räknas för varje del av semestern motsvarande den månadslön arbetstagaren annars får. Avtalet ska ingås skriftligen.

Om arbetstiden och lönen för en arbetstagare med månadslön har förändrats efter kvalifikationsårets utgång (31 mars) men innan arbetstagarens (sommar)semester börjar, fastställs semesterlönen enligt den arbetstid som varit den samma under hela kvalifikationsåret och den motsvarande lönen. Med andra ord får arbetstagaren inte som semesterlön den lön som han eller hon har när semestern börjar utan den månadslön som han eller hon hade under det föregående kvalifikationsåret.

Om arbetstiden och på motsvarande sätt lönen för en arbetstagare med månadslön förändras under (det föregående) kvalifikationsåret, kalkyleras semesterlönen med kalkyleringsregeln som baserar sig på procent. Då är semesterlönen 9 % av inkomsterna under kvalifikationsåret om anställningsförhållandet varat mindre än ett år och därefter 11,5 %.

Bl.a. byggbranschens kollektivavtal har egna semesterbestämmelser. I detta kollektivavtal bildar semesterlönen, semesterersättningen och semesterpremien en helhet dvs. semesterpenningen. Semesterpenningen är 18,5 % av betald eller till betalning förfallen lön inklusive förhöjning på grund av övertids- och nödarbete. Den del av semesterpenningen som motsvarar sommarsemestern betalas till arbetstagaren innan semestern börjar och den som motsvarar vintersemestern innan vintersemestern börjar. Semesterpenningen för skolelever och studerande är 14 %.