Sjukfrånvaro

Arbetstagare som är arbetsoförmögen p.g.a. sjukdom eller olycksfall har rätt till lön för sjukdomstiden.

Om anställningsförhållandet har varat minst en månad, har arbetstagaren rätt att under den tid hindret varar få sin fulla lön till utgången av den nionde vardagen efter den dag han eller hon insjuknade. I anställningsförhållanden som har räckt under en månad har arbetstagaren rätt under samma tid till 50 % av sin lön. I kollektivavtal har man ofta kommit överrens om längre betalningstider. Om arbetsgivaren har betalat lön för sjukfrånvaro på basis av en kollektivavtalsbestämmelse för en längre tid än 1+9 dagar, har arbetsgivaren rätt att lyfta sjukdagpengen som skulle ha tillfallit arbetstagaren för samma tid.

Arbetstagaren har inte rätt till lön för sjukfrånvaro om han har förorsakat arbetsoförmågan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Arbetstagaren skall på begäran lämna en tillförlitlig utredning om sin arbetsoförmåga till arbetsgivaren. En sådan utredning är t.ex. ett läkarintyg, där den s.k. ICD-koden framgår.

Partiell sjukfrånvaro

Under vissa förutsättningar kan man också avtala om partiell sjukfrånvaro. Partiell sjukdagpeng möjliggör en partiell återvändning till arbetet efter långa sjukfrånvaron. En arbetstagare har möjlighet att återvända från en enhetlig sjukfrånvaro som räckt minst 60 sjukdagpengsdagar till sitt arbete på deltid och få partiell sjukdagpeng från folkpensionsanstalten. Återvändandet till arbetet skall ske utan att det äventyrar hälsan och tillfrisknandet, vilket alltid kräver ett läkarutlåtande om ifall arbetstagaren kan återvända till arbetet på deltid.

Initiativet till återvändandet till arbete kan tas av arbetstagaren eller företagaren, arbetsplatshälsovården eller arbetsgivaren. Systemet är frivilligt, och alla parter kan vägra.

Om uppgörandet av arbetsavtal på deltid stadgas i arbetsavtalslagen. Arbetstiden och lönen måste minska till 40-60 procent av det tidigare. Också en företagare kan få partiell sjukdagpeng om han återvänder till sin företagsverksamhet efter att ha fått sjukdagpeng i minst 60 dagar.

Förflyttning av semestern på grund av arbetsoförmåga

Hur ska man gå tillväga? Hurdana dokument kan man kräva av en anställd som meddelar att han eller hon har blivit arbetsoförmögen antingen innan semestern har börjar eller under semestern?

Förlängd prövotid på grund av arbetstagarens frånvaro

Om arbetstagaren under prövotiden har varit frånvarande från arbetet på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet, har arbetsgivaren rätt att förlänga prövotiden med en månad för varje period av 30 kalenderdagar som arbetsoförmågan eller familjeledigheten fortgår.