Lagstiftning som måste hållas tillgänglig

Lagen kräver att arbetsgivaren håller ett flertal lagar som reglerar arbetslivet tillgängliga på arbetsplatsen. Syftet är att se till att arbetstagarna, om de vill, enkelt och på ett ställe har till-gång till all samlad väsentlig lagstiftning som gäller arbetslivet.

Vägled din personal att ta del av justitieministeriets webbplats finlex.fi. Om du vill, kan du också beställa den lagstiftning som ska hållas tillgänglig, antingen i form av trycksaker eller i form av en digital tjänst – dessa tjänster är avgiftsbelagda.

Lagstiftning som ska hållas tillgänglig på arbetsplatsen:

 • Lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015)
 • Lag om unga arbetstagare (998/1993)
 • Arbetsministeriets beslut om lätta arbeten lämpliga för unga (1431/1993)
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på ar-beten som är farliga för unga arbetstagare (302/2007)
 • Statsrådets förordning om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbets-tagare (475/2006)
 • Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetaskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006)
 • Lag om integritetsskydd i arbetslivet (2004/759)
 • Lag om företagshälsovård (1383/2001)
 • Arbetarskyddslag (2002/738)
 • Semesterlag (162/2005)
 • Lag om samarbete inom företag (334/2007)
 • Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986)
 • Diskrimineringslag (1325/2014)
 • Arbetsavtalslag (55/2001)
 • Arbetstidslag (605/1996)
 • Lag om fortbestånd av arbetsavtals- och tjänsteförhållandet för den som fullgör skyl-dighet att försvara landet (305/2009)