Jämställdhetsplan och jämlikhet

Arbetarnas lika behandling och jämlikheten på arbetsplatsen är viktiga för att arbetsklimatet ska vara bra. Detta påverkar också företagets framgång. Vi har nedan samlat några råd för upprättandet av företagets jämställdhetsplan.

Om antalet anställda i anställningsförhållande hos en arbetsgivare regelbundet är minst 30, ska arbetsgivaren minst vartannat år utarbeta en jämställdhetsplan som särskilt gäller lön och andra villkor i anställningsförhållandet för att genomföra åtgärderna i syfte att främja jämställdheten. Planen kan inkluderas i personal- och utbildningsplanen eller i verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet.

Jämställdhetsplanens innehåll

Jämställdhetsplanen utarbetas i samarbete med representanter för personalen och den ska innehålla

  • en redogörelse för jämställdhetsläget på arbetsplatsen inklusive en specificering av fördelningen av kvinnor och män i olika uppgifter samt en kartläggning av klassificeringen, lönerna och löneskillnaderna i fråga om kvinnors och mäns uppgifter (lönekartläggning),
  • åtgärder som är nödvändiga för att främja jämställdheten och uppnå lönejämställdhet och som enligt planerna ska inledas eller genomföras, och
  • en utvärdering av hur tidigare åtgärder som ingått i jämställdhetsplanen har genomförts och av deras resultat.

Istället för en årlig granskning kan man lokalt komma överens om att redogörelsen för jämställdhetsläget och lönekartläggningen genomförs minst vart tredje år.

Jämställdhetsplanen ska utarbetas i samarbete med representanter för personalen (förtroendeman eller –ombud), men arbetsgivaren måste ändå inte avtala om innehållet i planen med representanterna för personalen.

Om planen inkluderas i personal- och utbildningsplanen eller i verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet, ska man tillämpa samarbetslagen på uppgörandet.

Om skyldigheten att uppgöra planen har försummats på arbetsplatsen kan jämställdhetsombudsmannen fastställa en rimlig tidsfrist inom vilken skyldigheten ska uppfyllas. Om ingen plan görs inom den givna tidsfristen kan jämställdhetsnämnden förstärka sitt krav med vite.

I jämställdhetsplanen ska inkluderas en kartläggning av arbetsplatsens jämställdhetssituation. Den kan basera sig på statistiskt material, förfrågningar eller andra uppgifter om arbetsplatsen. Jämställdhetssituationen kan kartläggas bl.a. genom att man undersöker rekryteringspraxis, priciperna för antagning och statistik om t.ex. pensioner, utbildningsdagar, familjeledigheter, arbetsplatsolycksfall och sjukfrånvaro. I kartläggningen kan man undersöka arbetsmiljöns lämplighet för de båda könen t.ex. gällande arbetsredskap och pausutrymmen.

Jämställdhetssituationen kan också utredas direkt av arbetstagarna t.ex. genom en förfrågan om arbetsmiljöklimat. Med förfrågan kan man också kartlägga t.ex. attityderna till jämställdhet, förekommandet av sexuella trakasserier och problem i förenandet av arbete och familjeliv på arbetsplatsen.

På basen av kartläggningen beslutar arbetsgivaren och representanterna för personalen i samarbete vilka åtgärder behövs för utvecklandet av jämställdheten och hur de förverkligas. Arbetsgivaren ansvarar för att jämställdhetsplanen möter kraven i jämställdhetslagen och att kartläggningen även innehåller en specificering av fördelningen av kvinnor och män i olika uppgifter samt en lönekartläggning.

En lönekartläggning ska inkluderas i planen. Syftet med en lönekartläggning är att utreda att det inte förekommer ogrundade löneskillnader mellan kvinnor och män som är anställda av samma arbetsgivare och som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Lönekartläggningen förutsätter inte att man utreder hur krävande olika uppgifter är, men arbetsgivaren kan om han så vill förverkliga en utvärdering av detta tillsammans med representanter för personalen. Lönekartläggningen ska täcka alla arbetsgivarens anställda, inklusive olika personalgrupper samt deltids- och viss tidsanställda.

Klassificeringen av män och kvinnor kan göras antingen utgående från arbetsgivarens kvalifikation av arbetsuppgifternas svårighetsgrad eller genom något annat system för gruppering av uppgifter inom arbetsplatsen. Lönekartläggningen ska genomföras så att enskilda anställdas uppgifter inte framgår ur kartläggningen. Om det på basen av kartläggningen konstateras lönediskriminering, är det arbetsgivarens skyldighet att vidta lämpliga korrigerande åtgärder.

Jämställdhetsplanen ska innehålla nödvändiga åtgärder för främjandet av jämställdheten och som ska inledas eller genomföras under nästa period. Åtgärderna är inte skilt definierade.

Syftet med åtgärderna är att främja samma karriärmöjligheter för kvinnor och män, att förverkliga jämställdhet i arbetsplatsskolningen, arbetsmiljön, lönesättningen och det jämlika bruket av familjeledigheter. Man kan också sträva efter att med åtgärderna påverka t.ex. attityderna till jämställdhet mellan könen och trakasserier.

Förutom åtgärder ska man också komma överens om åtgärdernas syfte och medel, samt tidtabell. Trots att jämställdhetsplanen ska uppgöras årligen, kan den innehålla både långsiktiga och kortsiktiga mål. Planeringsperioden kan således variera enligt vad man kommer överens om. Långsiktiga mål kan t.ex. vara att öka antalet kvinnor i ledningsuppgifter eller utraderandet av ogrundade löneskillnader och kortsiktiga mål t.ex. förbättrandet av arbetsmiljön.

Jämställdhetsplanen skall innehålla en utvärdering av hur åtgärder som ingått i föregående års jämställdhetsplan har genomförts och av deras resultat. Utvärderingen är en grund för följande års jämställdhetsplan och den används för att följa upp planens förverkligande.

Jämlikhet och jämställdhetsplan

Arbetsgivaren ska aktivt främja jämställdheten och utveckla en genuint icke-diskriminerande arbetsmiljö och motsvarande praxis. Målet är att strävan efter jämställdhet blir en del av den regelbundna utvecklingsverksamheten på arbetsplatsen. Åtgärderna för att sträva efter jämställdhet kan knytas till den riskbedömning som åsyftas i arbetarskyddslagen och den utvecklingsprocess av arbetarskyddet som utgår från bedömningen.

Arbetsplatser med mer än 30 anställda ska ha en jämställdhetsplan

Om antalet anställda hos en arbetsgivare regelbundet är minst 30, ska arbetsplatsen ha en plan för åtgärder som främjar jämställdheten. Planen har ingen bestämd form, men det ska vara möjligt att verifiera och granska den.
Jämställdhetsplaneringen omfattar i princip fyra faser:

  1. Utredning av arbetsplatsens jämställdhetssituation
  2. Bedömning av arbetsplatsens behov
  3. Vidtagande av nödvändiga utvecklingsåtgärder
  4. Uppföljning av åtgärdernas effekt.

Läs mer (på finska) työsuojeluviranomaisen ohjeista yhdenvertaisuuden edistämiseen työpaikalla.