21.6.2022
Hanna Munter, Upphandlingarna inom välfärdsområdena måste vara offentliga

Upphandlingarna inom välfärdsområdena måste vara offentliga

Årligen görs offentliga upphandlingar för uppskattningsvis 50 miljarder euro. Genom en fungerande upphandlingspolitik kan vi stärka företagsamheten och livskraften i vår region.

I undersökningen Kommunbarometern som Företagarna i Finland lät göra under våren utvärderade nästan 10 000 företagare hur väl deras hemkommuner sköter företags- och näringslivspolitiska frågor. Enligt företagarna var offentliga upphandlingar den svagaste länken när det gäller näringslivspolitik i kommunerna i Egentliga Finland. Resultatet har försämrats i jämförelse med den föregående undersökningen som gjordes år 2020.

På samma gång väcker de nya välfärdsområdenas planer stor oro bland små och medelstora företag. Ska välfärdsområdena köpa stödtjänster direkt via sina egna bolag, utan att konkurrensutsätta tjänsterna? Exempel på stödtjänster är catering, tvätteritjänster, fastighetsservice samt it-tjänster och administration. När det nu är bråttom att få ihop fungerande välfärdsområden kan det upplevas som att den enda möjligheten är att grunda offentliga servicebolag. Det här kan i värsta fall leda till att det snart inte finns företag och företagare i vissa branscher, utan endast offentligt ägda bolag.

Företagarorganisationen förutsätter att välfärdsområdena gör anskaffningar genom offentlig upphandling. Det är det enda sättet att kunna jämföra priser och kvalitet, och det är en fördel för skattebetalarna i regionen och för kunderna inom välfärdsområdet.

I motsats till den allmänna uppfattningen är det en många små och medelstora företag som producerar välfärdstjänster för samhället. Förra året producerade 843 välfärdsorganisationer välfärdstjänster i Egentliga Finland. Majoriteten av dessa (över 800 företag) var små företag eller enskilda näringsidkare.

De här företagen utgör en betydande del av välfärdsområdets serviceutbud. För att få sin verksamhet att löpa behöver Egentliga Finlands välfärdsområde årligen köptjänster till ett värde av ca 660 miljoner euro, varav de små och medelstora företagens andel är ca 210 miljoner euro. Det säger sig självt att de här företagens serviceutbud måste beaktas i samband med de förberedelser som nu är på gång. Vi måste trygga de tjänster som små och medelstora företag producerar när vi övergår till välfärdsområdesmodellen.

Egentliga Finlands Företagare vill delta i förberedelserna inför övergången till välfärdsområdesmodellen genom att bidra med den expertis som företagarorganisationen har. Ett av våra specialkompetensområden är att utnyttja marknadsinformation i samband med förberedelserna inför upphandlingsprocessen. Kring detta skulle vi med vår sakkunskap, och ni med den substanskunskap som finns inom välfärdsområdesorganisationen, kunna samarbeta och ta fram en innovativ och unik upphandlingspraxis som stärker och bygger partnerskapsnätverk och främjar att upphandlingar genomförs. Vårt gemensamma mål skulle kunna vara att skapa Finlands mest kompetenta upphandlingsverksamhet.

I förnuftigt gjorda upphandlingar döljer sig en stor möjlighet till livskraft i välfärdsområdet och kommunerna. Det lönar sig att dela upp upphandlingarna i sådana helheter att också de minsta företagen kan vara med. Genom en öppen dialog med företagsfältet kan den offentliga sektorn stärka livskraften i sitt närområde.

Både företagarna och den offentliga sektorn har samma målsättningar när det gäller att främja livskraften i regionen. Låt oss tillsammans se till att det syns också i de offentliga upphandlingarna.

Hanna Munter