Beskattningens datum för företagare

Här hittar du viktiga datum som gäller beskattningen, arbetsgivaravgifterna och bokslutshandlingarna.

Betalnings-/anmälningsskyldig:

 • Anmälan om entreprenad över beställda byggtjänster, om avtalets sammanlagda totalvärde exklusive moms överskrider 15 000 euro.
 • Den huvudsakliga genomföraren, eller i brist på en sådan, byggherren anmäler uppgifter om arbetstagarna och om alla anställda och egenföretagare på den gemensamma byggarbetsplatsen, om byggprojektets sammanlagda värde exklusive moms på en byggarbetsplats överskrider 15 000 euro.

Förfallodag

 • Den 5:e i andra månaden efter redovisningsmånaden
 • Anmälningar om byggande lämnas in elektroniskt

Till vem: Skatteförvaltningen

Betalnings-/anmälningsskyldig: Mervärdesskatteskyldiga

Förfallodag

 • Den 12:e i andra månaden efter skatteperioden
 • Skatteperioden för de mervärdesskatteskyldiga som iakttar kalenderårsförfarandet och primärproducenter är ett kalenderår, anmälan och betalningen fram till slutet av februari månad året efter kalenderåret.

Till vem: Skatteförvaltningen

Betalnings-/anmälningsskyldig: Mervärdesskattskyldiga, lotteriskattskyldiga och försäkringspremieskattskyldiga. Över andra skatter på eget initiativ när det har funnits verksamhet som leder till betalningsskyldighet.

Förfallodag

 • Den 12:e dagen i månaden
 • Om skatteperioden är ett kvartal, ska mervärdesskatten deklareras och betalas senast den 12:e i andra månaden efter kalenderårskvartalet. Skatteperioden för de mervärdesskatteskyldiga som iakttar kalenderårsförfarandet och primärproducenter är ett kalenderår, momsanmälan och -betalningen fram till slutet av februari månad året efter kalenderåret.
 • Obs! Deklarationer kan lämnas på papper endast av särskild anledning.

Till vem: Skatteförvaltningen

Betalnings-/anmälningsskyldig: Skattskyldiga som har inkomster som underställs förskottsuppbörd.

Förfallodag

 • Den 23:e dagen i månaden
 • Om ett samfunds (t.ex. aktiebolag) förskottsskatt är 340–1 700 euro, betalas den i 2 rater (den 3:e och 9:e månaden i redovisningsperioden), annars månatligen
 • För rörelseidkare, yrkesutövare och personbolag (öppet bolag, kommanditbolag) i 2–12 rater beroende på förskottets storlek.

Till vem: Skatteförvaltningen

Betalnings-/anmälningsskyldig: Företag som har haft varu- eller tjänsteförsäljning till andra EU-länder

Förfallodag

 • Den 20:e i månaden efter försäljningsmånaden

Till vem: Skatteförvaltningen

Betalnings-/anmälningsskyldig: Företag registrerade i särskilda system och som sålt tjänster till konsumenter i andra EU-länder eller bedrivit fjärrförsäljning av varor inom EU till konsumenter (unionens system tillämpas inte för försäljning av tjänster i det EU-land där den skattskyldige har affärsverksamhetens hemvist eller fasta etablering).

Förfallodag

 • Förfallodag den 20e dagen efter varje säljperiods slut (30.4, 31.7, 31.10 och 31.1)
 • Obs! Inom de särskilda ordningarna flyttas den utsatta dagen för en skattedeklaration inte fram på grund av ett veckoslut eller en helgdag. Om den utsatta dagen infaller under ett veckoslut eller en helg, ska deklarationen lämnas in senast på den utsatta dagen. På grund av orsaker som ansluter sig till förmedlingen ska betalningen göras redan före deklarationens förfallodag för att den ska anses har kommit fram i tid.

Till vem: Skatteförvaltningen förmedlar deklarationerna och betalningarna vidare till skatteförvaltningar i ifrågavarande stater.

Arbetsgivarens datum

Betalnings-/anmälningsskyldig: Regelbundna och tillfälliga arbetsgivare

Förfallodag

 • Anmälan om löneuppgifter gällande betalda löner och andra förvärvsinkomster i regel enligt principen betalningsdag +5 dagar. Anmälningsskyldigheten gäller också löneförskott, kostnadsersättningar och naturaförmåner. Från 1.1.2020 förlängs de tidsfrister som angetts för lämnandet av uppgifter som förs in i inkomstregistret i fråga om naturaförmåner, löneförskott och skattefria kostnadsersättningar samt prestationer av engångsnatur på högst 200 euro som betalas av registrerade föreningar. Utbetalda sjukförsäkringsavgifter (även s.k. 0-anmälan) och gällande de som är antecknade i arbetsgivarregistret uppgiften ”Ingen lönebetalning” anmäls med arbetsgivarens separata anmälan senast den 5:e dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden.
 • Betalning den 12:e i månaden efter löneutbetalningsmånaden. Om skatteperioden är ett kalenderårskvartal, ska arbetsgivarprestationerna betalas senast den 12:e i andra månaden efter kalenderårskvartalet.
 • Förskottsinnehållning 13 % på en betalning till en mottagare av arbetsersättning som inte har införts i förskottsuppbördsregistret, om mottagaren är ett samfund eller en näringssammanslutning. Annars enligt skattekortet, och om det saknas, 60 %. Förskottsinnehållningen betalas till Skatteförvaltningen och anmälan lämnas till inkomstregistret.

Till vem: Inkomstregistret (anmälan) och Skatteförvaltningen (betalning)

Betalnings-/anmälningsskyldig: Arbetsgivare med ArPL-anställda

Förfallodag

 • ArPL-försäkringspremiers förfallodag på fakturorna är den sista dagen i månaden efter lönebetalningsmånaden.

Till vem: Pensionsförsäkringsbolag

Betalnings-/anmälningsskyldig: Arbetsgivare med försäkrade anställda

Förfallodag

 • I realtidsmodellen sker faktureringen i april, juli, oktober och januari.

Till vem: Arbetslöshetsförsäkringsfonden

Årsanmälningar

Betalnings-/anmälningsskyldig: Aktiebolag som delat ut dividend. Årsanmälan om dividender ska lämnas elektroniskt om årsanmälan gäller fem eller flera inkomsttagare.

Förfallodag

 • 31.1.2023

Till vem: Skatteförvaltningen

Betalnings-/anmälningsskyldig: Aktiebolag som gett delägarlån. Uppgifterna lämnas också i skattedeklarationen på blankett 6B

Förfallodag

 • 24.2.2023

Till vem: Skatteförvaltningen

Efter utgången av räkenskapsperioden

Förfallodag

 • Inom 4 mån. från utgången av redovisningsperiodens sista månad
 • Obs! Ett aktiebolag ska lämna sin skattedeklaration elektroniskt Pappersdeklarationer kan bara lämnas av särskilda skäl.

Till vem: Skatteförvaltningen

Förfallodag

 • Skattedeklarationen för näringsverksamhet och den förhandsifyllda skattedeklarationen ska returneras 3.4.2023. Den förhandsifyllda skattedeklarationen returneras bara om det finns någonting att rätta eller tillägga.

Till vem: Skatteförvaltningen

Förfallodag

 • Skattedeklarationen för näringsverksamhet ska lämnas 3.4.2023

Till vem: Skatteförvaltningen

Bokslutsanmälan till handelsregistret är lagstadgad och påverkas av bolagsformen. Läs hur bolagsformen påverkar anmälningsskyldigheten.

Närmare information hittar du på Patent- och registerstyrelsen web platsen: Bokslut direkt till handelsregistret.

Aktiebolag med aktiebolag som ansvarig bolagsman

 • Aktiebolagens bokslut ska lämnas till handelsregistret inom åtta månader från utgången av räkenskapsperioden.
 • Anmälningsskyldigheten försvinner inte även om det inte fanns företagsverksamhet eller om den hade avbrutits.

Öppna bolag och kommanditbolag

 • Anmälningsskyldigheten gäller
  • om den ansvariga bolagsmannen är ett personbolag med aktiebolag som bolagsman

ELLER

  • om minst två av följande gränser har överskridits under den avslutade och omedelbart föregående räkenskapsperioden:
   • Omsättning minst 12 000 000 €
   • Balansomslutning minst 6 000 000 €
   • Antal anställda 50 i genomsnitt
 • Bokslutsanmälan ska lämnas inom sex månader från utgången av räkenskapsperioden.

Privata näringsidkare

 • Om minst två av följande gränser har överskridits under den avslutade och omedelbart föregående räkenskapsperioden:
  • Omsättning minst 12 000 000 €
  • Balansomslutning minst 6 000 000 €
  • Antal anställda 50 i genomsnitt
 • Bokslutsanmälan ska lämnas inom sex månader från utgången av räkenskapsperioden.