Verotuksen päivämäärät yrittäjälle

Lue tästä tärkeät päivämäärät, jotka koskevat verotusta, työnantajamaksuja ja tilinpäätösasiakirjoja.

Katso-tunnistaminen ja -valtuuttaminen viranomaisten sähköisiin palveluihin, kuten OmaVeroon, päättyvät vaiheittain 1.1.2021 alkaen ja kukin viranomainen tiedottaa muutoksista omien asiointipalveluidensa osalta. Katso-valtuudet eivät muutu automaattisesti Suomi.fi-valtuuksiksi.  

Maksu-/ilmoitusvelvollinen:

 • Urakkailmoitus tilatusta rakentamispalvelusta, jos sopimuksen yhteenlaskettu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa ylittää 15 000 euroa.
 • Päätoteuttaja tai sellaisen puuttuessa rakennuttaja ilmoittaa työntekijätiedot yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä kaikista työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista, jos rakennushankkeen työmaakohtainen yhteenlaskettu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa ylittää 15 000 euroa.

Eräpäivä

 • Kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden 5. päivä
 • Rakentamisilmoitukset annetaan sähköisesti

Kenelle: Verohallinto

Maksu-/ilmoitusvelvollinen: Arvonlisäverovelvolliset

Eräpäivä

 • Verokautta seuraavan toisen kk:n 12. päivä
 • Kalenterivuosimenettelyssä olevien alv-velvollisten ja alkutuottajien verokausi kalenterivuosi, ilmoitus ja maksu kalenterivuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Kenelle: Verohallinto

Kuten esimerkiksi arvonlisäveroilmoitus ja arpajaisveroilmoitus.

Maksu-/ilmoitusvelvollinen: Arvonlisäverovelvolliset, arpajaisverovelvolliset ja vakuutusverovelvolliset. Muista oma-aloitteisista veroista silloin, kun on ollut maksuvelvollisuuden synnyttävää toimintaa.

Eräpäivä

 • Kuukauden 12. päivä
 • Jos verokausi on neljänneskalenterivuosi arvonlisävero on ilmoitettava ja maksettava viimeistään kalenterivuosineljännestä toisena seuraavan kuukauden 12. päivä.Kalenterivuosimenettelyssä olevien alv-velvollisten ja alkutuottajien verokausi kalenterivuosi, alv-ilmoitus ja -maksu kalenterivuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä
 • Huom! Paperi-ilmoittaminen voidaan hyväksyä vain erityisestä syystä.

Kenelle: Verohallinto

Maksu-/ilmoitusvelvollinen: Verovelvolliset, joilla ennakonkannon alaista tuloa

Eräpäivä

 • Kuukauden 23. päivä
 • Jos yhteisön (kuten osakeyhtiö) ennakkovero 340–1 700 euroa, kanto 2 erässä (tilikauden 3. ja 9. kk), muutoin kuukausittain
 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajilla ja henkilöyhtiöillä (ay, ky) kanto 2–12 erässä ennakon määrän suuruudesta riippuen

Kenelle: Verohallinto

Maksu-/ilmoitusvelvollinen: Yritykset, joilla on ollut tavara- tai palvelumyyntiä muihin EU-maihin

Eräpäivä

 • Myyntikuukautta seuraavan kuukauden 20. päivä

Kenelle: Verohallinto

Maksu-/ilmoitusvelvollinen: Yritykset, joilla on ollut sähköisten palveluiden myyntiä muissa EU-maissa sijaitseville kuluttajille

Eräpäivä

 • Myyntikvartaalia seuraavan kuukauden 20. päivä (20.1., 20.4., 20.7. ja 20.10.)
 • Huom.! Erityisjärjestelmässä ilmoituksen määräpäivä tai maksun eräpäivä eivät siirry viikonlopun tai juhlapyhän vuoksi. Jos määräpäivä on viikonloppuna tai juhlapyhänä, ilmoitus on annettava viimeistään määräpäivänä. Maksu on sen välitykseen liittyvistä syistä suoritettava jo ennen ilmoituksen määräpäivää, jotta sen katsottaisiin saapuneen ajoissa.

Kenelle: Verohallinto välittää ilmoitukset ja maksut eteenpäin ao. valtioiden verohallinnoille

Työnantajan päivämäärät

Maksu-/ilmoitusvelvollinen: Säännölliset ja satunnaiset työnantajat

Eräpäivä

 • Palkkatietoilmoitus maksetuista palkoista ja muista ansiotuloista pääsääntöisesti maksupäivä +5 päivää -periaatteella. Ilmoitus-velvollisuus koskee myös palkkaennakkoja, kustannusten korvauksia ja luontoisetuja.1.1.2020 alkaen tulorekisteriin talletettavien tietojen antamiselle säädettyjä määräaikoja pidennetään luontoisetujen, palkkaennakoiden, verovapaiden kustannusten korvausten ja rekisteröidyn yhdistyksen maksamien enintään 200 euron määräisten kertasuoritusten osalta.Maksetut sairausvakuutus-maksut (myös ns. 0-ilmoitus) ja työnantajarekisteriin merkittyjen osalta ”Ei palkanmaksua” -tieto ilmoitetaan työnantajan erillisilmoituksella kuukausittain viimeistään palkanmaksu-kuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä.
 • Maksu palkanmaksukuukautta seuraavan kk:n 12. päivä. Jos verokausi on neljännes-kalenterivuosi, työnantaja-suoritukset on maksettava viimeistään kalenterivuosineljännestä toisena seuraavan kuukauden 12. päivä.
 • Ennakonpidätys ennakkoperintärekisteriin merkitsemättömälle työkorvauksen saajalle maksettavasta suorituksesta 13 %, jos saajana on yhteisö tai elinkeinoyhtymä. Muulloin verokortin mukaan, ja sen puuttuessa 60 %. Ennakonpidätyksen maksu Verohallinnolle ja ilmoitus tulorekisteriin.

Kenelle: Tulorekisteri

Maksu-/ilmoitusvelvollinen: Työnantaja, jolla TyEL-työntekijöitä

Eräpäivä

 • TyEL-vakuutusmaksujen eräpäivä laskuilla on palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden viimenen päivä.

Kenelle: Eläkevakuutusyhtiöt

Maksu-/ilmoitusvelvollinen: Työnantajat, joilla vakuutettuja työntekijöitä

Eräpäivä

 • Laskutus tapahtuu toteumamallissa huhti,- heinä-, loka- ja tammikuussa. Ennakkomallissa puolestaan laskutus tapahtuu 2.1., 1.4., 1.7. ja 1.10.

Kenelle: Työttömyysvakuutusrahasto

Vuosi-ilmoitukset

Maksu-/ilmoitusvelvollinen: Osinkoa jakaneet osakeyhtiöt Vuosi-ilmoitus osingoista on annettava sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee viittä tai useampaa tulonsaajaa.

Eräpäivä

 • 1.2.2021

Kenelle: Verohallinto

Maksu-/ilmoitusvelvollinen: Osakeyhtiöt, jotka ovat antaneet osakaslainoja. Tiedot ilmoitetaan myös veroilmoituksessa 6B-lomakkeella

Eräpäivä

 • 24.2.2021

Kenelle: Verohallinto

Tilikauden päätyttyä

Eräpäivä

 • 4 kk:n kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien
 • Huom.! Osakeyhtiön on annettava tuloveroilmoitus sähköisesti. Paperilla veroilmoituksen voi antaa vain erityisestä syystä.

Kenelle: Verohallinto

Eräpäivä

 • Elinkeinotoiminnan veroilmoitus ja esitäytetty veroilmoitus on palautettava 1.4.2021. Esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain, jos siihen on korjattavaa tai lisättävää.

Kenelle: Verohallinto

Eräpäivä

 • Elinkeinotoiminnan veroilmoitus on palautettava 1.4.2021

Kenelle: Verohallinto

Verohallinto toimittaa veroilmoitusta 6B käyttävien yhteisöjen rekisteröitäviksi säädetyt tilinpäätöstiedot kaupparekisteriin. Lue lisää Verohallinnon sivuilta.

Maksu-/ilmoitusvelvollinen:

 • Osakeyhtiöt, joiden vastuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö; avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt, joiden vastuunalaisena yhtiömiehenä on sellainen henkilöyhtiö, jonka yhtiömiehenä on osakeyhtiö

Eräpäivä

 • Ilmoitus kaupparekisteriin on tehtävä kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Tilinpäätös taas on vahvistettava kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kenelle: Kaupparekisteri

Asiakirjoista on myös annettava pyynnöstä jäljennös 2 viikon kuluttua tilinpäätöksen vahvistamisesta siihen saakka, kunnes asiakirjat toimitettu kaupparekisteriin.

Maksu-/ilmoitusvelvollinen:

 • Avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja yksitykset elinkeinoharjoittajat, jos päättyneellä ja sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi seuraavista rajoista:
  • Liikevaihto väh. 12 000 000 €
  • Taseen loppusumma väh. 6 000 000 €
  • Henkilökuntaa keskimäärin 50

Eräpäivä

 • 6 kk tilikauden päättymisestä

Kenelle: Kaupparekisteri