Verotuksen päivämäärät yrittäjälle

Lue tästä tärkeät päivämäärät, jotka koskevat verotusta, työnantajamaksuja ja tilinpäätösasiakirjoja.

Maksu-/ilmoitusvelvollinen:

 • Urakkailmoitus tilatusta rakentamispalvelusta, jos sopimuksen yhteenlaskettu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa ylittää 15 000 euroa.
 • Päätoteuttaja tai sellaisen puuttuessa rakennuttaja ilmoittaa työntekijätiedot yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä kaikista työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista, jos rakennushankkeen työmaakohtainen yhteenlaskettu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa ylittää 15 000 euroa.

Eräpäivä

 • Kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden 5. päivä
 • Rakentamisilmoitukset annetaan sähköisesti

Kenelle: Verohallinto

Maksu-/ilmoitusvelvollinen: Arvonlisäverovelvolliset

Eräpäivä

 • Verokautta seuraavan toisen kk:n 12. päivä
 • Kalenterivuosimenettelyssä olevien alv-velvollisten ja alkutuottajien verokausi kalenterivuosi, ilmoitus ja maksu kalenterivuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Kenelle: Verohallinto

Lue lisää arvonlisäverosta

Maksu-/ilmoitusvelvollinen: Arvonlisäverovelvolliset, arpajaisverovelvolliset ja vakuutusverovelvolliset. Muista oma-aloitteisista veroista silloin, kun on ollut maksuvelvollisuuden synnyttävää toimintaa.

Eräpäivä

 • Kuukauden 12. päivä
 • Jos verokausi on neljänneskalenterivuosi arvonlisävero on ilmoitettava ja maksettava viimeistään kalenterivuosineljännestä toisena seuraavan kuukauden 12. päivä. Kalenterivuosimenettelyssä olevien alv-velvollisten ja alkutuottajien verokausi kalenterivuosi, alv-ilmoitus ja -maksu kalenterivuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä
 • Huom! Paperi-ilmoittaminen voidaan hyväksyä vain erityisestä syystä.

Kenelle: Verohallinto

Maksu-/ilmoitusvelvollinen: Verovelvolliset, joilla ennakonkannon alaista tuloa

Eräpäivä

 • Kuukauden 23. päivä
 • Jos yhteisön (kuten osakeyhtiö) ennakkovero 340–1 700 euroa, kanto 2 erässä (tilikauden 3. ja 9. kk), muutoin kuukausittain
 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajilla ja henkilöyhtiöillä (ay, ky) kanto 2–12 erässä ennakon määrän suuruudesta riippuen

Kenelle: Verohallinto

Maksu-/ilmoitusvelvollinen: Yritykset, joilla on ollut tavara- tai palvelumyyntiä muihin EU-maihin

Eräpäivä

 • Myyntikuukautta seuraavan kuukauden 20. päivä

Kenelle: Verohallinto

 

Lue lisää Ulkomaankaupan arvonlisäverotuksesta

Maksu-/ilmoitusvelvollinen: Yritykset, joilla on ollut sähköisten palveluiden myyntiä muissa EU-maissa sijaitseville kuluttajille

Eräpäivä

 • Myyntikvartaalia seuraavan kuukauden 20. päivä (20.1., 20.4., 20.7. ja 20.10.)
 • Huom! Erityisjärjestelmässä ilmoituksen määräpäivä tai maksun eräpäivä eivät siirry viikonlopun tai juhlapyhän vuoksi. Jos määräpäivä on viikonloppuna tai juhlapyhänä, ilmoitus on annettava viimeistään määräpäivänä. Maksu on sen välitykseen liittyvistä syistä suoritettava jo ennen ilmoituksen määräpäivää, jotta sen katsottaisiin saapuneen ajoissa.

Kenelle: Verohallinto välittää ilmoitukset ja maksut eteenpäin ao. valtioiden verohallinnoille

Työnantajan päivämäärät

Maksu-/ilmoitusvelvollinen: Säännölliset ja satunnaiset työnantajat

Eräpäivä

 • Palkkatietoilmoitus maksetuista palkoista ja muista ansiotuloista pääsääntöisesti maksupäivä +5 päivää -periaatteella. Ilmoitus-velvollisuus koskee myös palkkaennakkoja, kustannusten korvauksia ja luontoisetuja.1.1.2020 alkaen tulorekisteriin talletettavien tietojen antamiselle säädettyjä määräaikoja pidennetään luontoisetujen, palkkaennakoiden, verovapaiden kustannusten korvausten ja rekisteröidyn yhdistyksen maksamien enintään 200 euron määräisten kertasuoritusten osalta. Maksetut sairausvakuutus-maksut (myös ns. 0-ilmoitus) ja työnantajarekisteriin merkittyjen osalta ”Ei palkanmaksua” -tieto ilmoitetaan työnantajan erillisilmoituksella kuukausittain viimeistään palkanmaksu-kuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä.
 • Maksu palkanmaksukuukautta seuraavan kk:n 12. päivä. Jos verokausi on neljännes-kalenterivuosi, työnantaja-suoritukset on maksettava viimeistään kalenterivuosineljännestä toisena seuraavan kuukauden 12. päivä.
 • Ennakonpidätys ennakkoperintärekisteriin merkitsemättömälle työkorvauksen saajalle maksettavasta suorituksesta 13 %, jos saajana on yhteisö tai elinkeinoyhtymä. Muulloin verokortin mukaan, ja sen puuttuessa 60 %. Ennakonpidätyksen maksu Verohallinnolle ja ilmoitus tulorekisteriin.

Kenelle: Tulorekisteri (ilmoitus) ja Verohallinto (maksu)

Maksu-/ilmoitusvelvollinen: Työnantaja, jolla TyEL-työntekijöitä

Eräpäivä

 • TyEL-vakuutusmaksujen eräpäivä laskuilla on palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden viimenen päivä.

Kenelle: Eläkevakuutusyhtiöt

Maksu-/ilmoitusvelvollinen: Työnantajat, joilla vakuutettuja työntekijöitä

Eräpäivä

 • Laskutus tapahtuu toteumamallissa huhti,- heinä-, loka- ja tammikuussa.

Kenelle: Työttömyysvakuutusrahasto

Vuosi-ilmoitukset

Maksu-/ilmoitusvelvollinen: Osinkoa jakaneet osakeyhtiöt Vuosi-ilmoitus osingoista on annettava sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee viittä tai useampaa tulonsaajaa.

Eräpäivä

 • 31.1.2023

Kenelle: Verohallinto

Maksu-/ilmoitusvelvollinen: Osakeyhtiöt, jotka ovat antaneet osakaslainoja. Tiedot ilmoitetaan myös veroilmoituksessa 6B-lomakkeella

Eräpäivä

 • 24.2.2023

Kenelle: Verohallinto

Tilikauden päätyttyä

Eräpäivä

 • 4 kk:n kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien
 • Huom! Osakeyhtiön on annettava tuloveroilmoitus sähköisesti. Paperilla veroilmoituksen voi antaa vain erityisestä syystä.

Kenelle: Verohallinto

Eräpäivä

 • Elinkeinotoiminnan veroilmoitus ja esitäytetty veroilmoitus on palautettava 3.4.2023. Esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain, jos siihen on korjattavaa tai lisättävää.

Kenelle: Verohallinto

Eräpäivä

 • Elinkeinotoiminnan veroilmoitus on palautettava 3.4.2023

Kenelle: Verohallinto

Kaupparekisteriin tehtävä tilinpäätösilmoitus on lakisääteinen ja siihen vaikuttaa yritysmuoto. Lue miten eri yritysmuodot vaikuttavat ilmoitusvelvollisuuteen.

Tarkempaa tietoa löydät Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta.

Osakeyhtiöt, joiden vastuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö

 • Osakeyhtiöiden tilinpäätös tulee toimittaa kaupparekisteriin kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
 • Ilmoitusvelvollisuus ei poistu, vaikka yritystoimintaa ei ole tai se on keskeytynyt.

Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt

 • Ilmoitusvelvollisuus koskee, jos
  • vastuunalaisena yhtiömiehenä on sellainen henkilöyhtiö, jonka yhtiömiehenä on osakeyhtiö
   TAI
  • päättyneellä ja sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi seuraavista rajoista:
   • Liikevaihto vähintään 12 000 000 €
   • Taseen loppusumma vähintään 6 000 000 €
   • Henkilökuntaa keskimäärin 50
 • Tilinpäätösilmoitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Yksitykset elinkeinoharjoittajat

 • Jos päättyneellä ja sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi seuraavista rajoista:
  • Liikevaihto vähintään 12 000 000 €
  • Taseen loppusumma vähintään 6 000 000 €
  • Henkilökuntaa keskimäärin 50
 • Tilinpäätösilmoitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Aiheeseen liittyvät uutiset

27.9.2023 Uutinen

Kuluttajien luottamus tulevaan heikkeni entisestään – ”Rakentamisen jarrutus ei osoita hellittämisen merkkejä”

Kuluttajien odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua ovat edelleen erittäin heikot, kuitenkin selvästi paremmat kuin vuosi sitten. Näin osoittaa Tilastokeskuksen luottamusindikaattori.