Arvonlisävero

Arvonlisävero on vero, jonka yrittäjänä sisällytät myyntihintoihisi ja tilität valtiolle. Vero kohdistuu lähes kaikkiin tavaroihin ja palveluihin. Arvonlisävero on välillinen vero, jonka tavaroiden tai palveluiden loppukäyttäjät eli usein kuluttajat maksavat.

Vero kannetaan jokaisesta tuotanto- ja jakeluketjussa tapahtuneesta myynnistä, mutta jokainen porras suorittaa valtiolle veroa vain siinä portaassa syntyneestä arvonlisästä. Lopulliseen kuluttajahintaan sisältyy näistä arvonlisistä maksettu vero yhteensä.

Veron kertaantuminen on käytännössä estetty vähennysoikeuden avulla eli tuotantopanosostoihin sisältyneen veron saa vähentää myynnistä suoritettavasta verosta. Esimerkiksi kosmetologiyrittäjä saa vähentää myymäänsä palveluun sisältyvästä verosta ostamiensa tarvikkeisiin sisältyneen vähennyskelpoisen veron ja tilittää valtiolle erotuksen.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteri on Verohallinnon rekisteri. Siihen on koottu tiedot yrityksistä, jotka ovat arvonlisäverovelvollisia.

Kaikkien alv-velvollisten pitää ilmoittautua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Joissakin tapauksissa rekisteriin voi hakeutua myös vapaaehtoisesti. Vapaaehtoinen hakeutuminen tuleekin usein kyseeseen esimerkiksi liikevaihdoltaan pienissä yrityksissä tai kiinteistön vuokraustoimintaa harjoittavilla toimijoilla.

Liikevaihdoltaan pienet yritykset voivat saada helpotuksia alv-asioihin. Jos yrityksesi tilikausi on alkanut 1.1.2021 tai sen jälkeen ja liikevaihto on enintään 15 000 euroa (12 kk:ssa), sinun ei tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Jos yrityksesi tilikausi on alkanut ennen vuotta 2021, liikevaihto voi olla enintään 10 000 euroa.

Edellä mainituissakin tilanteissa on mahdollista hakeutua vapaaehtoisesti alv-rekisteriin, ja sen kannattavuutta tulee omalla kohdalla arvioida. On syytä huomata, että jos rekisteriin ei ole hakeutunut vapaaehtoisesti, mutta liikevaihto ylittääkin tilikauden aikana em. eurorajan, alv-velvollisuus seuraa taannehtivasti tilikauden alusta lähtien.

Lue lisää: Näin rekisteröidyt alv-rekisteriin – vero.fi

Arvonlisäveron alarajahuojennus on verohelpotus niille yrittäjille ja yrityksille, jotka kuuluvat alv-rekisteriin ja joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa. Jos yrityksen liikevaihto jää enintään 15 000 euroon (10 000 euroon vuonna 2020), yritys saa huojennukseen oikeuttavan arvonlisäveron kokonaan takaisin.

Jos liikevaihto on yli 15 000 euroa (10 000 euroa vuonna 2020) mutta alle 30 000 euroa, yritys saa huojennuksena osan arvonlisäverosta takaisin.

Alarajahuojennusta koskevat tiedot tulee itse ilmoittaa arvonlisäveroilmoituksella. Yritysmuoto ei vaikuta alarajahuojennuksen saamiseen.

Huomaathan, että alarajahuojennus on tuloverotuksessa veronalaista tuloa.

Lue lisää: Alarajahuojennus – vero.fi

Arvonlisävero tilitetään valtiolle kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. Aikataulu määräytyy sen mukaan, minkä mittainen yrityksesi verokausi on.

Yleensä arvonlisäverotuksessa verokausi on kalenterikuukausi. Yritys voi hakeutua pidempään verokauteen liikevaihdosta riippuen. Jos liikevaihto on alle 100 000 euroa, voi verokausi olla neljännesvuosi. Jos liikevaihto on alle 30 000 euroa, verokausi voi olla neljännesvuosi tai vuosi.

Jos verokausi on kalenterikuukausi, ilmoitus- ja maksupäivä on verokauden päättymistä seuraavan toisen kuukauden 12. päivä. Esimerkiksi maaliskuun arvonlisävero ilmoitetaan viimeistään 12. toukokuuta. Jos määräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, määräpäivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi.

Neljännesvuosittain ilmoittavien määräpäivä verokauden päättymistä seuraavan toisen kuukauden 12. päivä. Vuosi-ilmoittajilla määräpäivä on kuitenkin seuraavan vuoden helmikuun viimeinen päivä.

Alv-ilmoituksen antamiseen ei voi saada lisäaikaa. Jos ilmoitat arvonlisäveron tiedot myöhässä, joudut maksamaan myöhästymismaksua.

Useimmiten yritykset tilittävät arvonlisäveron suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperuste tarkoittaa sitä, että yritys tilittää arvonlisäveroa, kun myyty tavara on toimitettu tai palvelu on suoritettu. Arvonlisävero voidaan tilittää myös maksuperusteisesti tai laskutusperusteisesti.

Lue lisää: Arvonlisäveron ilmoitus- ja maksuohjeet – vero.fi
Lue lisää: Maksuperusteinen alv – vero.fi

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus tarkoittaa sitä, että ostaja on verovelvollinen palvelun myynnissä. Myyjän on siten varmistettava, milloin pääsäännöstä poiketen ostaja on arvonlisäverovelvollinen. Vaikka ostaja on velvollinen suorittamaan ja ilmoittamaan myynnin veron, myyjällä on aina laskunantovelvollisuus.

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus koskee esimerkiksi rakentamispalvelujen myyntiä. Menettelyn tarkoituksena on estää rakennusalan pitkissä aliurakointiketjuissa esiintyvää harmaata taloutta ja vähentää valtion verotulojen menetyksiä.

Lue lisää: Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Arvonlisäverotuksen ulkopuolella on joitakin aloja. Näitä ovat esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoito, sosiaalihuolto, yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, korkeakouluopetus, tekijänoikeudet, rahoitus- ja vakuutuspalvelut sekä kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti ja vuokraus.

Tällaisia myyntejä ei voi laskuttaa arvonlisäverollisina, eikä niihin kohdistuvien hankintojen arvonlisäveroa voi vähentää.

On syytä huomata, että arvonlisäveroton toiminta tarkoittaa eri asiaa kuin ns. nollaverokannan alainen toiminta. Nollaverokannan piiriin kuuluvassa toiminnassa myynnit ovat arvonlisäverottomia, mutta niihin kohdistuvien kulujen arvonlisäveron saa vähentää. Tällaista palautukseen oikeuttavaa toimintaa ovat esimerkiksi kansainvälistä kauppaa koskevien säännösten nojalla veroton toiminta sekä eräiden vesialusten myynti, vuokraus ja rahtaus sekä tällaisiin vesialuksiin kohdistuvat työsuoritukset.

Lue lisää: Arvonlisäveroton liiketoiminta – vero.fi

Yrittäjä, älä jää ongelmasi kanssa yksin! Neuvontapalvelumme auttaa jäseniä maksutta esim. laki- ja veroasioissa!

Liity jäseneksi

Arvonlisäverokannat Suomessa

Arvonlisäverokannat eli alv-prosentit määrittävät, paljonko kunkin tavaran tai palvelun arvonlisävero on. Yleinen alv-verokanta Suomessa on 24 prosenttia. Tämä on useimpien tavaroiden ja palveluiden verokanta. Muita verokantoja Suomessa ovat 14 %, 10 % ja 0 % eli nollaverokanta.

Juttu arvonlisäverosta jatkuu kuvan alla.

kuinka arvonlisävero lasketaan

Alennettu 14 % arvonlisäverokanta

Alennettu 14 prosentin verokanta on elintarvikkeilla, ravintola- ja ateriapalveluilla sekä rehuilla. Se ei kuitenkaan koske alkoholijuomien tai tupakkatuotteiden myyntiä tai tarjoilua.

Alennettu 10 % arvonlisäverokanta

Alennettu 10 prosentin verokanta on muun muassa kirjoilla, sanoma- ja aikakauslehdillä, lääkkeillä, liikuntapalveluilla, henkilökuljetuksilla, majoituspalveluilla, elokuvanäytöksillä sekä kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsymaksuissa.

Määräaikaiset poikkeukset

Sähkön myyntiin sovellettavaa arvonlisäverokantaa on alennettu määräaikaisesti 24 prosen-tista 10 prosenttiin. Alennettua verokantaa sovelletaan 1.12.2022 – 30.4.2023 tapahtuvaan sähkön myyntiin. Verokannan alentaminen ei koske sähkön siirtoa.

Suomessa tapahtuvat henkilökuljetuspalvelut vapautetaan väliaikaisesti arvonlisäverosta. Vapautus koskee 1.1. – 30.4.2023 suoritettuja palveluja. Kyse on ns. nollaverokannasta: ar-vonlisäverorekisteröity palvelun myyjä saa vähentää palvelujen tuottamiseen sisältyneen arvonlisäveron.

Arvonlisäverolaskuri

Arvonlisäverolaskurilla voi laskea verottoman ja verollisen hinnan. Alv-laskurin avulla näet veron osuuden eri arvonlisäveroprosenttien mukaan.

Arvonlisäverokannat Euroopassa

EU-maiden arvonlisäverokantoihin voi tutustua EU:n komission verkkosivuilla. Komissio päivittää arvonlisäverokantoja maittain kaksi kertaa vuodessa. Huomaathan, että tiedot on aina syytä tarkistaa paikallisesta verotoimistosta.

Ulkomaankaupan arvonlisäverotus