Företagets ekonomiska svårigheter

Det händer ofta att företagets betalningssvårigheter hopar sig småningom. En minskning av orderstocken till exempel eller förändringar i konkurrensomgivningen kan försvaga ditt företags kassaflöde.

För ett företags betalningssvårigheter finns i lagen fastställda förfaranden som vid behov är bra att känna till. Alternativen är företagssanering, konkurs och skuldsanering för privatpersoner.

Det lönar sig alltid att söka hjälp, hellre för tidigt än för sent. Man kan exempelvis inleda företagssaneringen redan då insolvensen bara är ett hot som inte än har förverkligats.

Företagssanering


Ett företag med ekonomiska svårigheter – ett bolag eller en firmaföretagare – kan få sin situation lättad genom företagets saneringsförfarande.

Syftet med företagssaneringen är att åstadkomma en skuldsanering (t.ex. så att skuldbeloppet skärs ned) och att sanera ett livsdugligt företag.
Saneringsansökan kan lämnas in antingen av gäldenären eller borgenären.

Vi presenterar saneringsförfarandet i huvuddrag från såväl borgenärens som gäldenärens perspektiv. Det är värt att notera att förfarandet är en helhet, vilket gör det svårt att tydligt skilja åt dessa två perspektiv.

Med tanke på företagssaneringens framgång är det viktigt att du inleder förfarandet tillräckligt tidigt. Ditt företag behöver inte vara insolvent för att inleda saneringsförfarandet.

Saneringsförfarandet delas in i följande faser:

 • saneringsansökan skickas till tingsrätten
 • saneringsförfarandet inleds eller ansökan avslås
 • ifall processen fortsätter, utarbetas ett förslag till saneringsprogram
 • tingsrätten fastställer saneringsprogrammet

Du behöver inte redogöra för ditt företags saneringsduglighet, om borgenärerna talar för ansökan eller om du ansöker om sanering tillsammans med dina borgenärer. Om saneringsdugligheten är oviss, krävs det att du redan i ansökningsskedet redogör för hur företagsverksamheten kan göras lönsam.

Tingsrätten kan fastställa saneringsprogrammet genom ett s.k. förenklat förfarande, om majoriteten av borgenärerna talar för det. I sådana fall kan tingsrätten snabbt avgöra ärendet.

När saneringsprogrammet fastställs, fäster tingsrätten särskild uppmärksamhet vid ditt företags förmåga att fortsätta med verksamheten och betala skulderna enligt saneringsprogrammet. Var beredd på att ge en redogörelse över att programmet är realistiskt.

När saneringsprogrammet har fastställts, ska det följas till alla delar. Kom ihåg att, även om en ansökan lämnades om ändring i tingsrättens beslut, ska programmet trots detta följas, om inte hovrätten föreskriver annat.

Om det under saneringsförfarandet framgår att det inte är möjligt att sanera ditt företags verksamhet, kan företaget försättas i konkurs.

Som saneringsskulder betraktas endast de skulder som har uppstått innan saneringsansökan har lämnats till tingsrätten. Med andra ord kan bara skulder som uppstått före saneringsansökan beaktas i skuldsaneringen. Nya skulder som eventuellt uppkommit efter att ansökan har lämnats in ska gäldenären betala till ditt företag när de förfaller.

Inledandet av företagssaneringsförfarandet påverkar i regel inte heller de avtal och åtaganden som gäldenären tidigare ingått. Inledandet av saneringsförfarandet hindrar inte dig att i egenskap av borgenär driva in en saneringsskuld av en borgensman eller ur värdet av en säkerhet som har ställts av tredje man.

När saneringsförfarandet har inletts, får gäldenären i regel inte betala saneringsskulden till dig eller ställa en säkerhet för den. Du kan inte heller rikta åtgärder mot gäldenären som syftar till att driva in en sådan skuld eller att trygga betalningen av den.

Redan innan saneringsförfarandet har inletts kan gäldenären ansöka om ett s.k. temporärt förbud, varigenom tingsrätten kan besluta att inga indrivningsåtgärder får riktas mot gäldenären innan förfarandet har inletts.

Ifall ansökan lämnats om företagssanering och därtill om försättande i konkurs, ska det alltid fattas beslut om saneringsförfarandet innan beslut fattas om konkursförfarande. Ifall ansökan om företagssanering godkänns och saneringsförfarandet inleds, kan gäldenären endast i undantagsfall försättas i konkurs under förfarandets lopp.

Ifall ansökan om företagssanering avslås, kan företaget i regel försättas i konkurs, även om ändring har sökts i beslutet. Domstolen som behandlar konkursansökan kan emellertid skjuta upp försättandet av gäldenären i konkurs tills frågan om inledandet av saneringsförfarandet har beslutats i hovrätten. Ifall försättandet av gäldenären i konkurs inte skjuts upp, kan domstolen på gäldenärens begäran begränsa realiserandet av egendomen tills beslutet om saneringsförfarande vinner laga kraft.

Ifall gäldenären har försatts i konkurs innan hovrätten har avgett sitt beslut i ärendet och hovrätten därpå beslutar att saneringsförfarande ska inledas, hävs konkursen och saneringsförfarandet inleds.

Konkurs


Tingsrätten kan försätta ett företag i konkurs om det inte kan betala sina skulder när de förfaller till betalning och om denna oförmåga inte är endast tillfällig.

Domstolen beslutar på ansökan av gäldenären själv eller borgenären om huruvida gäldenären ska försättas i konkurs. Ansökan lämnas till tingsrätten på gäldenärföretagets hemort. För bolag innebär detta den tingsrätt i Finland inom vars domsaga bolagets förvaltning huvudsakligen sköts.

Nertill presenteras konkursförfarandet i huvuddrag från såväl borgenärens som gäldenärens perspektiv. Förfarandet är en helhet och det är inte möjligt att klart skilja åt dessa två perspektiv.

Ditt företag söker sig självt i konkurs

Om ditt företag självt ansöker om konkurs, kan tingsrätten omedelbart försätta det i konkurs. I aktiebolag förutsätts ett beslut av en styrelsemajoritet, såvida inte bolagsordningen anger strängare förutsättningar. I ett öppet bolag eller kommanditbolag kan en enskild ansvarig bolagsman lämna en konkursansökan. En näringsidkare beslutar själv om att lämna en konkursansökan.

 1. Ditt företag försätts i konkurs och du förlorar rätten att disponera konkursboets egendom. Tingsrätten utser en konkursboförvaltare, som övertar förvaltningen av företagets egendom och börjar reda ut företagets skulder. Boförvaltaren upprättar en konkursbouppteckning och en skriftlig utredning över företagets affärsrörelse och orsakerna till konkursen. Detta sker i regel inom cirka två månader från inledandet av konkursen.
 2. Borgenärerna uppger sina fordringar. Om ditt företags konkursbo har så mycket tillgångar att de räcker till tilldelningskvoter åt borgenärerna, fastställer boförvaltaren en tidsfrist inom vilken borgenärerna ska uppge sina fordringar i så kallad konkursbevakning. Boförvaltarens uppgift är att reda ut eventuella oklarheter och stridigheter beträffande fordringarna. Vid behov kan stridigheterna avgöras av en domstol.
 3. Boförvaltaren gör upp ett förslag till utdelningsförteckning om hur de medel som ingår i boet ska fördelas, vilken tingsrätten granskar och bekräftar.
 4. När ditt företags konkursbo är utrett, realiseras boets egendom och boförvaltaren upprättar en slutredovisning som omfattar en redovisning över konkursboets förvaltning och borgenärernas tilldelningskvoter. Konkursen avslutas när slutredovisningen har godkänts av borgenärssammanträdet.

Ifall ditt företags konkursbo inte har tillräckliga medel att betala kostnaderna för förfarandet eller om borgenärernas tilldelningskvoter skulle bli obetydliga, kan tingsrätten besluta att konkursen ska förfalla. När konkursen förfaller, upphör konkursens rättsverkningar. Ifall ditt företag är ett aktiebolag, avlägsnas det då ur handelsregistret.

Domstolen kan, som alternativ till att konkursen förfaller, på konkursombudsmannens begäran, besluta att konkursförfarandet ska fortsätta som offentlig utredning ifall boets medel är obetydliga eller en särskild orsak föreligger att fortsätta utreda ditt företags åtgärder. En offentlig utredning sköts av en offentlig utredare som har förordnats av konkursombudsmannen.

Du ansöker om konkurs för ett annat företag i egenskap av borgenär

De viktigaste sakerna att komma ihåg, om ditt företag yrkar på att ett annat företag ska försättas i konkurs:

 1. Ansökan ska grunda sig på en lagakraftvunnen dom eller en i övrigt obestridlig fordran. Gäldenären ombeds att ge ett skriftligt yttrande, om denne motsätter sig konkursansökan. Gäldenären kan undvika konkurs genom att visa att fordran strider mot konkurslagen eller genom att betala skulden.
 2. Som borgenär ska du bevaka din fordran och inom utsatt tid meddela boförvaltaren om den, annars förlorar du rätten till din tilldelningskvot. Bevakningen kan emellertid under vissa förutsättningar kompletteras efter bevakningsdagen, s.k. efterbevakning.
 3. I egenskap av berörd part kan du, efter att boförvaltaren gett sitt förslag till utdelningsförteckning, bestrida andra borgenärers fordringar eller förmånsrättigheter inom en månad efter bevakningsdagen. Bestridandet ska specificeras och motiveras. Bestridda fordringar kan antingen bekräftas när domstolen godkänner utdelningsförteckningen eller alternativt kan fordringar handläggas separat. Ändring av beslutet kan sökas genom separat besvär.
 4. Viktigare frågor handläggs av borgenärssammanträdet, där boförvaltaren tar upp de viktigaste frågorna du och de övriga borgenärerna ska behandla. Vid sammanträdet röstar borgenärerna om besluten, som avgörs med enkel majoritet, i förhållande till storleken på sin fordran. I praktiken är det alltså de största borgenärerna som beslutar om boets ärenden. Observera att utredandet av ett större konkursbo kan ta flera år. Utredningen av konkursboet omfattar eventuella rättegångar.
 5. När konkursboet har utretts och boets egendom har realiserats, ska de återstående medlen fördelas mellan dig och övriga borgenärer och de slutgiltiga tilldelningskvoterna utan dröjsmål betalas ut efter slutredovisningen.

Nedläggning av konkursen

Domstolen kan bestämma att konkursen läggs ned. Detta förutsätter att:

• företaget som självt ansökt om försättande i konkurs lämnar en ansökan om nedläggning
• företaget och borgenären som ansökt om försättande i konkurs tillsammans lämnar en ansökan om nedläggning
• nedläggningsansökan görs inom åtta dagar efter att företaget har försatts i konkurs
• det finns giltiga skäl för nedläggningen.

Privatpersonens skuldsanering


En privatpersons skuldsanering är avsedd att lösa privathushållets problem, men även företagare kan ansöka om en sådan i syfte att reglera näringsverksamhetens skulder.

Som företagare kan du ansöka om skuldsanering för privatperson, om

• din näringsverksamhet är småskalig, företaget är en firma och balanserandet av ekonomin inte kräver en företagssanering
• företagsverksamheten är din huvudsakliga inkomstkälla
• din företagsverksamhet har upphört.

Vår rådgivningstjänst hjälper dig


Om ditt företag hotas av betalningssvårigheter, lönar det sig att genast ta kontakt med skuldsaneringsexperter.

Som medlem i Företagarna i Finland får du sakkunniga råd och tips hos vår Rådgivningstjänst. Rådgivningstjänsten är öppen vardagar kl. 8–18, ring 09 229 222.

Rådgivning

Kostnadsfri juridisk rådgivning och experthjälp som medlemstjänst
Vardagar kl. 8–18
Nytt rådgivningsnätverk på gång

Nytt rådgivningsnätverk på gång

Vi deltar också i skapandet av ett rådgivningsnätverk som hjälper företagare att undvika ekonomiska svårigheter genom att ingripa i ett tidigt skede. Projektet har som mål att samla ekonomiska rådgivningstjänster för företag på ett och samma ställe.