Företagssanering

Ett företag med ekonomiska svårigheter – ett bolag eller en firmaföretagare – kan få sin situation lättad genom företagets saneringsförfarande.

Syftet med företagssaneringen är att åstadkomma en skuldsanering (t.ex. så att skuldbeloppet skärs ned) och att sanera ett livsdugligt företag. Saneringsansökan kan lämnas in antingen av gäldenären eller borgenären.

Vi presenterar saneringsförfarandet i huvuddrag från såväl borgenärens som gäldenärens perspektiv. Det är värt att notera att förfarandet är en helhet, vilket gör det svårt att tydligt skilja åt dessa två perspektiv.

Ansök själv om företagssanering

Med tanke på företagssaneringens framgång är det viktigt att du inleder förfarandet tillräckligt tidigt. Ditt företag behöver inte vara insolvent för att inleda saneringsförfarandet.

Saneringsförfarandet delas in i följande faser:

  • saneringsansökan skickas till tingsrätten
  • saneringsförfarandet inleds eller ansökan avslås
  • ifall processen fortsätter, utarbetas ett förslag till saneringsprogram
  • tingsrätten fastställer saneringsprogrammet

Du behöver inte redogöra för ditt företags saneringsduglighet, om borgenärerna talar för ansökan eller om du ansöker om sanering tillsammans med dina borgenärer. Om saneringsdugligheten är oviss, krävs det att du redan i ansökningsskedet redogör för hur företagsverksamheten kan göras lönsam.

Tingsrätten kan fastställa saneringsprogrammet genom ett s.k. förenklat förfarande, om majoriteten av borgenärerna talar för det. I sådana fall kan tingsrätten snabbt avgöra ärendet.

När saneringsprogrammet fastställs, fäster tingsrätten särskild uppmärksamhet vid ditt företags förmåga att fortsätta med verksamheten och betala skulderna enligt saneringsprogrammet. Var beredd på att ge en redogörelse över att programmet är realistiskt.

När saneringsprogrammet har fastställts, ska det följas till alla delar. Kom ihåg att, även om en ansökan lämnades om ändring i tingsrättens beslut, ska programmet trots detta följas, om inte hovrätten föreskriver annat.

Om det under saneringsförfarandet framgår att det inte är möjligt att sanera ditt företags verksamhet, kan företaget försättas i konkurs.

Du ansöker om sanering av ett annat företag i egenskap av borgenär

Som saneringsskulder betraktas endast de skulder som har uppstått innan saneringsansökan har lämnats till tingsrätten. Med andra ord kan bara skulder som uppstått före saneringsansökan beaktas i skuldsaneringen. Nya skulder som eventuellt uppkommit efter att ansökan har lämnats in ska gäldenären betala till ditt företag när de förfaller.

Inledandet av företagssaneringsförfarandet påverkar i regel inte heller de avtal och åtaganden som gäldenären tidigare ingått. Inledandet av saneringsförfarandet hindrar inte dig att i egenskap av borgenär driva in en saneringsskuld av en borgensman eller ur värdet av en säkerhet som har ställts av tredje man.

När saneringsförfarandet har inletts, får gäldenären i regel inte betala saneringsskulden till dig eller ställa en säkerhet för den. Du kan inte heller rikta åtgärder mot gäldenären som syftar till att driva in en sådan skuld eller att trygga betalningen av den.

Redan innan saneringsförfarandet har inletts kan gäldenären ansöka om ett s.k. temporärt förbud, varigenom tingsrätten kan besluta att inga indrivningsåtgärder får riktas mot gäldenären innan förfarandet har inletts.

Ifall ansökan lämnats om företagssanering och därtill om försättande i konkurs, ska det alltid fattas beslut om saneringsförfarandet innan beslut fattas om konkursförfarande. Ifall ansökan om företagssanering godkänns och saneringsförfarandet inleds, kan gäldenären endast i undantagsfall försättas i konkurs under förfarandets lopp.

Ifall ansökan om företagssanering avslås, kan företaget i regel försättas i konkurs, även om ändring har sökts i beslutet. Domstolen som behandlar konkursansökan kan emellertid skjuta upp försättandet av gäldenären i konkurs tills frågan om inledandet av saneringsförfarandet har beslutats i hovrätten. Ifall försättandet av gäldenären i konkurs inte skjuts upp, kan domstolen på gäldenärens begäran begränsa realiserandet av egendomen tills beslutet om saneringsförfarande vinner laga kraft.

Ifall gäldenären har försatts i konkurs innan hovrätten har avgett sitt beslut i ärendet och hovrätten därpå beslutar att saneringsförfarande ska inledas, hävs konkursen och saneringsförfarandet inleds.

Ta kontakt med skuldsaneringsexperter

Juridisk rådgivning för medlemmar

Bekymmer och problem? Som medlem i Företagarna i Finland behöver du inte vara ensam med dina bekymmer. Vi har nästan hundra experter som kan hjälpa dig per telefon. Tröskeln är låg – kontakta oss!

Juridisk rådgivning för medlemmar

Nytt rådgivningsnätverk på gång

Vi deltar också i skapandet av ett rådgivningsnätverk som hjälper företagare att undvika ekonomiska svårigheter genom att ingripa i ett tidigt skede. Projektet har som mål att samla ekonomiska rådgivningstjänster för företag på ett och samma ställe.

Mer information i vårt meddelande