Konkurs

Tingsrätten kan försätta ett företag i konkurs om det inte kan betala sina skulder när de förfaller till betalning och om denna oförmåga inte är endast tillfällig.

Domstolen beslutar på ansökan av gäldenären själv eller borgenären om huruvida gäldenären ska försättas i konkurs. Ansökan lämnas till tingsrätten på gäldenärföretagets hemort. För bolag innebär detta den tingsrätt i Finland inom vars domsaga bolagets förvaltning huvudsakligen sköts.

Nertill presenteras konkursförfarandet i huvuddrag från såväl borgenärens som gäldenärens perspektiv. Förfarandet är en helhet och det är inte möjligt att klart skilja åt dessa två perspektiv.

Ditt företag söker sig självt i konkurs

Om ditt företag självt ansöker om konkurs, kan tingsrätten omedelbart försätta det i konkurs. I aktiebolag förutsätts ett beslut av en styrelsemajoritet, såvida inte bolagsordningen anger strängare förutsättningar. I ett öppet bolag eller kommanditbolag kan en enskild ansvarig bolagsman lämna en konkursansökan. En näringsidkare beslutar själv om att lämna en konkursansökan.

När du själv lämnar ansökan, fortskrider konkursen så här:

 1. Ditt företag försätts i konkurs och du förlorar rätten att disponera konkursboets egendom. Tingsrätten utser en konkursboförvaltare, som övertar förvaltningen av företagets egendom och börjar reda ut företagets skulder. Boförvaltaren upprättar en konkursbouppteckning och en skriftlig utredning över företagets affärsrörelse och orsakerna till konkursen. Detta sker i regel inom cirka två månader från inledandet av konkursen.
 2. Borgenärerna uppger sina fordringar. Om ditt företags konkursbo har så mycket tillgångar att de räcker till tilldelningskvoter åt borgenärerna, fastställer boförvaltaren en tidsfrist inom vilken borgenärerna ska uppge sina fordringar i så kallad konkursbevakning. Boförvaltarens uppgift är att reda ut eventuella oklarheter och stridigheter beträffande fordringarna. Vid behov kan stridigheterna avgöras av en domstol.
 3. Boförvaltaren gör upp ett förslag till utdelningsförteckning om hur de medel som ingår i boet ska fördelas, vilken tingsrätten granskar och bekräftar.
 4. När ditt företags konkursbo är utrett, realiseras boets egendom och boförvaltaren upprättar en slutredovisning som omfattar en redovisning över konkursboets förvaltning och borgenärernas tilldelningskvoter. Konkursen avslutas när slutredovisningen har godkänts av borgenärssammanträdet.

Förfallande av konkursen eller offentlig utredning på grund av otillräckliga penningmedel

Ifall ditt företags konkursbo inte har tillräckliga medel att betala kostnaderna för förfarandet eller om borgenärernas tilldelningskvoter skulle bli obetydliga, kan tingsrätten besluta att konkursen ska förfalla. När konkursen förfaller, upphör konkursens rättsverkningar. Ifall ditt företag är ett aktiebolag, avlägsnas det då ur handelsregistret.

Domstolen kan, som alternativ till att konkursen förfaller, på konkursombudsmannens begäran, besluta att konkursförfarandet ska fortsätta som offentlig utredning ifall boets medel är obetydliga eller en särskild orsak föreligger att fortsätta utreda ditt företags åtgärder. En offentlig utredning sköts av en offentlig utredare som har förordnats av konkursombudsmannen.

Du ansöker om konkurs för ett annat företag i egenskap av borgenär

De viktigaste sakerna att komma ihåg, om ditt företag yrkar på att ett annat företag ska försättas i konkurs:

 1. Ansökan ska grunda sig på en lagakraftvunnen dom eller en i övrigt obestridlig fordran. Gäldenären ombeds att ge ett skriftligt yttrande, om denne motsätter sig konkursansökan. Gäldenären kan undvika konkurs genom att visa att fordran strider mot konkurslagen eller genom att betala skulden.
 2. Som borgenär ska du bevaka din fordran och inom utsatt tid meddela boförvaltaren om den, annars förlorar du rätten till din tilldelningskvot. Bevakningen kan emellertid under vissa förutsättningar kompletteras efter bevakningsdagen, s.k. efterbevakning.
 3. I egenskap av berörd part kan du, efter att boförvaltaren gett sitt förslag till utdelningsförteckning, bestrida andra borgenärers fordringar eller förmånsrättigheter inom en månad efter bevakningsdagen. Bestridandet ska specificeras och motiveras. Bestridda fordringar kan antingen bekräftas när domstolen godkänner utdelningsförteckningen eller alternativt kan fordringar handläggas separat. Ändring av beslutet kan sökas genom separat besvär.
 4. Viktigare frågor handläggs av borgenärssammanträdet, där boförvaltaren tar upp de viktigaste frågorna du och de övriga borgenärerna ska behandla. Vid sammanträdet röstar borgenärerna om besluten, som avgörs med enkel majoritet, i förhållande till storleken på sin fordran. I praktiken är det alltså de största borgenärerna som beslutar om boets ärenden. Observera att utredandet av ett större konkursbo kan ta flera år. Utredningen av konkursboet omfattar eventuella rättegångar.
 5. När konkursboet har utretts och boets egendom har realiserats, ska de återstående medlen fördelas mellan dig och övriga borgenärer och de slutgiltiga tilldelningskvoterna utan dröjsmål betalas ut efter slutredovisningen.

Nedläggning av konkursen

Domstolen kan bestämma att konkursen läggs ned. Detta förutsätter att:

 • företaget som självt ansökt om försättande i konkurs lämnar en ansökan om nedläggning
 • företaget och borgenären som ansökt om försättande i konkurs tillsammans lämnar en ansökan om nedläggning
 • nedläggningsansökan görs inom åtta dagar efter att företaget har försatts i konkurs
 • det finns giltiga skäl för nedläggningen.

Ta kontakt med skuldsaneringsexperter

Juridisk rådgivning för medlemmar

Bekymmer och problem? Som medlem i Företagarna i Finland behöver du inte vara ensam med dina bekymmer. Vi har nästan hundra experter som kan hjälpa dig per telefon. Tröskeln är låg – kontakta oss!

Juridisk rådgivning för medlemmar

Nytt rådgivningsnätverk på gång

Vi deltar också i skapandet av ett rådgivningsnätverk som hjälper företagare att undvika ekonomiska svårigheter genom att ingripa i ett tidigt skede. Projektet har som mål att samla ekonomiska rådgivningstjänster för företag på ett och samma ställe.

Mer information i vårt meddelande