Vad är FÖPL?

FöPL är en förkortning av orden Företagarens pensionslag. Med en FöPL-försäkring enligt denna lag kan företagaren försäkra sig för ålderdom, arbetsoförmögenhet och dödsfall. Försäkringen omfattar också en familjepension, som bidrar till de anhörigas trygghet.

Du kan för all del också ta andra försäkringar eller placera och spara pengar för pensionsåldern, men du kan inte ersätta den lagstadgade FöPL-försäkringen.

FöPL-försäkringen är personlig och du måste ta den inom sex månader från inledandet av företags-verksamheten. Även om du tecknar försäkringen efter att företagsverksamheten har inletts, träder den i kraft retroaktivt, räknat från inledandet av företagsverksamheten.

Du är skyldig at teckna en FöPL-försäkring om

 • du är 18–69 år gammal
 • du fungerar som företagare kontinuerligt i minst fyra månader
 • arbetsinkomsten, dvs. värdet på din arbetsinsats, är minst 8063,57 euro (2021)
 • du är rörelseidkare eller yrkesutövare (dvs. firmaföretagare)
 • du är bolagsman i ett öppet bolag
 • du är ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag
 • du är delägare i ledande ställning i ett aktiebolag och du själv äger mer än 30 procent eller till-sammans med dina familjemedlemmar mer än 50 procent av bolagets aktier
  Med en person i ledande ställning avses verkställande direktören, en styrelseledamot eller mot-svarande ställning eller en person som har bestämmande inflytande i företaget.

Emellertid är det frivilligt att, parallellt med en ålderspension på heltid, teckna en företagarpension.
Du kan teckna din pensionsförsäkring antingen hos ett pensionsförsäkringsbolag eller en pensions-kassa, ifall en sådan är verksam i din bransch.

Även om FöPL-försäkringen såsom namnet säger är en pensionsförsäkring, definierar den också mycket annat. Sjukförsäkringsavgiften, föräldradagpenningen, sjukdagpenningen och rehabiliterings-dagpenningen bestäms på basis av FöPL-arbetsinkomsten.

Kort sagt, alla förmånsbelopp baserar sig på den FöPL-arbetsinkomstnivå du betalar, och inte exem-pelvis på den inkomst som bekräftats i beskattningen!

FöPL-avgiften baserar sig på arbetsinkomsten, dvs. värdet på din arbetsinsats. Enligt lagen ska ar-betsinkomsten vara den lön som skäligen bör betalas, om en person med motsvarande yrkesskicklig-het avlönas att utföra hans företagarverksamhet, eller den ersättning som annars kan anses i genom-snitt motsvara nämnda arbete.

När du planerar att skaffa en försäkring, ska du uppskatta storleken av din arbetsinsats och dess värde, dvs. den arbetsinkomst på vilken försäkringen baserar sig, som pensionsanstalten sedan be-kräftar när den godkänner din ansökan. Det relevanta är antalet timmar du arbetar och den allmänna lönenivån i branschen. Du kan söka ändring av din arbetsinkomst, ifall ändringar uppstår i din arbets-mängd och/eller arbetets värde. Företagets vinst och företagarens beskattningsbara inkomst påverkar inte bedömningen av arbetsinkomstens rätta nivå.

Pensionsskyddscentralen ger årligen ut en guide som ger en riktgivande nivå för heltidsföretagarens arbetsinkomst i olika branscher. Läs guiden här.

 

FöPL-avgiften är en procentuell andel av din arbetsinkomst under en 12-månadersperiod. Social- och hälsovårdsministeriet bekräftar andelen årligen.

FöPL-avgiften är lägre för personer under 53 år och över 62 år än den är för 53-62-åriga företagare. Också den intjänade pensionen är mindre för dem. Efter 2025 harmoniseras avgifterna och ackumule-ringen för alla åldersgrupper. År 2021 är FöPL-avgiften för personer under 53 år 24,1 procent och för personer som fyllt 53 år 25,6 procent av FöPL-arbetsinkomsten.

När du börjar som företagare för första gången, får du under fyra års tid en 22 procents rabatt på FöPL-avgiften. Ifall företagsverksamheten upphör innan fyra år har gått, kan du använda den återstå-ende tiden under en annan företagarperiod. Mellan perioderna finns ingen tidsbegränsning.

Företagarna jämför ofta sin egen pensionsavgift med de anställdas ArPL-avgift, som är cirka en fjär-dedel av FöPL-avgiften. Om man emellertid räknar med arbetsgivarens ArPL-avgift, är FöPL-avgiften och ArPL-avgiften lika stora.

Du kan bättra på den pension som ackumuleras genom att betala en högre FöPL-avgift, 10-100 pro-cent. Flexibiliteten gäller också neråt: 10-20 procent.

Flexibiliteten gäller alltid bara för ett kalenderår i sänder och under samma kalenderår kan du justera FöPL-avgiften endast en gång. Du ska ansöka om justeringen hos pensionsförsäkringsbolaget under det kalenderår vars pensionsavgift du vill justera. En justering neråt kan tillämpas endast under tre år under en sjuårsperiod. Användandet av flexibiliteten inverkar endast på pensionsförmåner och inte på övriga socialförsäkringsavgifter. Din FöPL-arbetsinkomst förblir alltså oförändrad och en ökad eller nedsatt försäkringsavgift påverkar endast den ackumulerade pensionen, men inte övriga socialskydds-förmåner.

Du kan även betala försäkringsavgiften i flera rater.

FöPL-försäkringsavgifterna är i sin helhet avdragbara i betalarens beskattning.

Din arbetspension påverkas av din årliga arbetsinkomst och en intjäningsprocent som är bunden vid åldern.

Den årliga arbetsinkomsten multipliceras med intjäningsprocenten, och arbetspensionen består av in-komsterna under din arbetslivskarriär, både som anställd och som företagare.

Du tjänar också in pension för studier som leder till en examen samt för vissa socialförmåner, såsom föräldradagpenning, den tid du lyfter hemvårdsstöd och för inkomstrelaterade arbetslöshetsperioder.

För personer under 53 år är intjäningsprocenten 1,5 av den årliga arbetsinkomsten. För personer i ål-dern 53-62 år är intjäningsprocenten 1,7.

Tidigare kunde löntagare och företagare under sina sista år i arbetslivet öka den ackumulerade pens-ionen med en såkallad superintjäning. Denna möjlighet slopades emellertid genom pensionsreformen 2017.

Du måste alltid ansöka om pension. Det finns skäl att lämna in ansökan ca två månader innan du pla-nerar att gå i pension. Du kan exempelvis fylla i din pensionsansökan på arbetspension webbplatsen.

Vanligen är det den pensionsanstalten där du under de senaste två kalenderåren har mest inkomster som ger pensionsbeslutet. Samma pensionsanstalt betalar ut pensionen och svarar på frågor som gäl-ler beslutet.

Du hittar din pensionsanstalt i Suomi.fi-tjänsten genom att logga in i tjänsten.

Personer som har intjänat endast ett litet pensionsskydd kan därtill ha rätt till folkpension eller garanti-pension. Du kan göra ansökan om dessa på samma blankett som för arbetspensionen. Betalaren är FPA.

På basis av företagarens pensionsförsäkring betalas följande förmåner:

 • Ålderspension i åldersklassens pensionsålder
 • Förtida ålderspension några år före den lägsta pensionsåldern
 • Sjukpension när arbetsförmågan har minskat med minst 2/5
 • Familjepension åt maka och barn vid dödsfall

Hur stor blir pensionen?

Du kan kontrollera ditt arbetspensionsutdrag, dvs. din insamlade pension, och beräkna din framtida pension genom att logga in i Pensionsskyddscentralens tjänst.

Arbetspension.fi

Du hittar mer information om FöPL-försäkringen på arbetspensionsbolagens webbplatser: