YEL ja eläke

YEL on lyhenne sanoista Yrittäjän eläkelaki. Tämän lain mukaisella YEL-vakuutuksella yrittäjänä vakuutat itsesi vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta. Vakuutukseen sisältyy myös perhe-eläke, joka tuo turvaa yrittäjän omaisille.

Työeläkkeesi yritystoimintasi osalta maksetaan sinulle YEL-vakuutuksen perusteella. Vakuutukseen sisältyy myös omaisillesi turvaa tuova perhe-eläke vakuutetun kuoleman varalta. Eläkkeesi suuruuteen vaikuttaa vakuutettu työtulon taso. Tämä vaikuttaa lisäksi laajalti kaikkeen lakisääteisen toimeentuloturvasi tasoon.

Voit toki ottaa muita haluamiasi vakuutuksia tai sijoittaa ja säästää rahaa eläkepäivien varalle, mutta et voi korvata lakisääteistä YEL-vakuutusta.

YEL-vakuutus on henkilökohtainen ja sinun on otettava se kuuden kuukauden kuluessa vakuutettavan yrittäjätoiminnan alkamisesta. Vaikka ottaisit vakuutuksen yrittäjyyden aloittamisen jälkeen, se tulee voimaan takautuvasti yritystoiminnan alkamisesta lukien.

Olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen, jos:

 • olet 18–69-vuotias
 • toimit yrittäjänä vähintään neljä kuukautta
 • Työtulo, eli työpanoksen arvo, on vähintään 9 010,28 euroa (2024, Sosiaali- ja terveysministeriö tarkistaa alarajan vuosittain indeksillä)
 • olet liikkeen- tai ammatinharjoittaja (eli toiminimiyrittäjä),
 • avoimen yhtiön yhtiömies,
 • kommandiittiyhtiön vastuunalaista yhtiömies,
 • osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva osakas, joka itse omistaa osakkeista yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia.
  Johtavalla asemalla tarkoitetaan toimitusjohtajuutta, hallituksen jäsenyyttä tai muuta vastaavaa asemaa tai tosiasiallista määräämisvaltaa yrityksessä.

Jos työeläke jää syystä tai toisesta pieneksi, kansan- ja takuueläkejärjestelmä tuo lisäturvaa. Työeläke kertyy kaikista työurasi aikaisista eläkevakuutetuista tuloista, joten jos olet työsuhteessa ennen tai jälkeen yrittäjäuran tai sen kanssa samaan aikaan, sekin kerryttää maksettavaa työeläkettä.

Lisäturvaa tulevaisuuden varalle voit hankkia esimerkiksi sijoittamalla, kun olet hoitanut pakolliset maksut ja elämiseen menevät kulut.

Vuoden 2017 alussa tuli voimaan suuri eläkeuudistus. Keskeisin muutos on, että vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee asteittain 65 vuoteen. Vuodesta 2018 eteenpäin vanhuuseläkkeen ikärajaa nostetaan 3 kuukaudella jokaista syntymävuosiluokkaa kohti, kunnes vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta. Samalla nousee myös yläikäraja: se on noin viisi vuotta alaikärajaa korkeampi.

Yrittäjän jäädessä vanhuuseläkkeelle hänen ei tarvitse lopettaa yrittäjätoimintaasi eläkkeen saamiseksi. Eläkettä on kuitenkin aina haettava täyttämällä  eläkehakemus joko sähköisesti Työeläke–palvelussa tai eläkevakuutusyhtiöstä saatavalla paperihakemuksella . Hakemus kannattaa tehdä noin kaksi kuukautta ennen aiottua eläkkeelle jäämistä ja se tulee tehdä viimeistään kolme kuukautta eläkkeelle jäämisen jälkeen.

Ennen vanhuuseläkkeen alaikärajan täyttämistä yrittäjän eläkelain mukaisen vakuuttamisvelvollisuuden täyttävä henkilö maksaa eläkevakuutusmaksua 25,60 % vakuutusta tehtäessä sovitusta vuosityötulosta (ns. YEL-työtulo). Lisäksi hänen tulee maksaa sairausvakuutuksen päivärahamaksua 1,55 % YEL-työtulostaan (2021), mikäli hänen vuosityötulonsa ylittää 14 766 euroa. Itselleen palkkaa maksava yrittäjä maksaa myös työnantajan sosiaaliturvamaksua (1,53 % palkasta/2021). Mikäli kyseisellä henkilöllä on vapaaehtoinen yrittäjän tapaturmavakuutus, maksaa hän myös toimialan ja vakuutusta tehtäessä sovitun vuosityötulon mukaista vakuutusmaksua. Yrittäjän työttömyyskassaan kuuluva henkilö maksaa kyseisen kassan jäsenmaksua.

Vanhuuseläkeiän täyttävä yrittäjä

Kun yrittäjällä on oikeus ryhtyä nostamaan työeläkelakien mukaista täyttä vanhuuseläkettä,  hänen ei tarvitse lopettaa yritystoimintaansa eikä siitä saatavilla tuloilla ole vaikutusta hänelle maksettavan vanhuuseläkkeen määrään. Vanhuuseläkettä saavalla yrittäjällä ei ole velvollisuutta eläkevakuuttaa toimintaansa. Yrittäjä voi siis ryhtyä nostamaan eläkettä ja jatkaa toimintaansa ilman YEL-vakuutusta. Mikäli kyseinen eläkeläinen kuitenkin haluaisi edelleen eläkevakuutuksesta maksaa, karttuisi hänelle eläkettä 1,5 % YEL-työtulosta. Vanhuuseläkkeen rinnalla karttunut lisäeläke on nostettavissa henkilön täyttäessä joustavan vanhuuseläkkeen yläikärajan vuotta.

Mikäli henkilö on jäänyt varhennetulle vanhuuseläkkeelle, on hänen kuitenkin edelleen vakuutettava yritystoimintansa, mikäli se muuten täyttää vakuuttamisen edellytykset.

Käy tarkistamassa oma eläkekarttumasi  Työeläke -palvelussa ja suunnittelemassa loppu työurasi  eläkelaskurilla.

Vaikkei yritystoiminnasta saatavilla tuloilla ole vaikutusta henkilölle maksettavan vanhuuseläkkeen suuruuteen, on hyvä tiedostaa, että vanhuuseläkettä verotetaan ansiotulona. Sen nostamisella on siten vaikutusta kyseisen henkilön verotukseen. 63-vuotias yrittäjä voi myös hakea työeläkkeen rinnalle kansaneläkettä. Alle 65-vuotiaalle se maksetaan kuitenkin pysyvästi vähennettynä.

Takuueläke turvaa Suomessa asuvalle henkilölle  837,59 euron suuruisen  (2021) vähimmäiseläkkeen. Siitä vähennetään täysimääräisesti kaikki muut eläkkeet eli täyden takuueläkkeen saavat vain ne, joilla ei ole mitään muita eläkkeitä. Takuueläkettä haetaan Kansaneläkelaitokselta.

Yrittäjä voi myös siirtää vanhuuseläkkeelle jäämistään ja jatkaa toimintaansa normaalisti. Tällöin hän on myös edelleen eläkevakuuttamisvelvollinen toiminnastaan, mikäli se muuten täyttää vakuuttamisen edellytykset. Mikäli henkilö päättää siirtää eläkkeelle jäämistä alimmasta vanhuuseläkeiästä, korotetaan hänen pysyvästi 0,4 % jokaisesta kuukaudesta, jolla hän eläkkeen alkamista siirtää.

Mikäli yrittäjä päättää siirtyä kokonaan vanhuuseläkkeelle ja lopettaa yritystoimintansa, tulee hänen päättää myös lakisääteinen tapaturmavakuutuksensa. Eläketuloista ei makseta sairausvakuutuksen päivärahamaksua eikä eläkeläinen voi saada sairauspäivärahaa.

Yrittäjän on syytä pohtia myös työttömyysvakuutuksen mielekkyyttä. Vanhuseläkkeellä oleva henkilö ei voi saada työttömyysetuutta. Työttömyysetuus myönnetään enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona työnhakija täyttää 65 vuotta ja ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa maksetaan enintään 500 työttömyyspäivältä eli hieman vajaan kahden vuoden ajalta. Näin ollen 63-vuoden täyttymisen jälkeen työttömäksi jäävä yrittäjä ei välttämättä enää saa vakuutuksesta täyttä hyötyä.

65-vuotias yrittäjä

65-vuotiaana yrittäjä voi hakea kansaneläkejärjestelmän täyttä vanhuuseläkettä, mikäli ei ole hakenut sitä jo aiemmin varhennusvähennyksellä pienennettynä. Kansaneläkkeen täysi määrä on 666,29 euroa kuukaudessa (2021). Jos yrittäjä on avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, määrä on 593,97 euroa (2021).

Täyttä kansaneläkettä voi saada vain silloin, kun yrittäjällä ei ole lainkaan työeläkkeitä tai niiden bruttoyhteismäärä on enintään 56,29 euroa kuukaudessa (2021). Kun yrittäjällä on työeläkkeitä enemmän, kansaneläke pienenee tai et saa sitä lainkaan. Kansaneläkettä ei jää maksettavaksi kuukausitulojen ollessa yksinasuvalla 1 373,30 euroa ja parisuhteessa olevalla 1 230,53 euroa (2021).

Vanhuuseläkkeen yläikärajalla oleva yrittäjä

Jos yrittäjä ei ole vieläkään osannut jäädä laakereilleen lepäämään vanhuuseläkkeen yläikärajalla, tulee hänen tässä kohtaa lopettaa ainakin eläkevakuutuksen ja sairausvakuutuksen maksaminen. Vanhuuseläkkeen nostamisen voi vielä tässäkin kohtaa työntää myöhemmäksi. Tällöin eläkettäsi korotetaan 0,4 % jokaiselta lykkäyskuukaudelta.

Kokoaikaisen vanhuuseläkkeen rinnalla tehdyn yrittäjätoiminnan vakuuttaminen on kuitenkin vapaaehtoista. Voit ottaa eläkevakuutuksesi joko työeläkevakuutusyhtiöstä tai eläkekassasta, jos alallasi toimii sellainen.

Mikä on YEL-maksun perusta, eli työtulo?

YEL-vakuutusmaksun määrä perustuu työtuloon, eli työpanoksesi arvoon. Lain mukaan työtulon pitää olla se palkka, joka kohtuudella olisi maksettava, jos yrittäjätoimintaa suorittamaan olisi palkattava vastaavan ammattitaidon omaava henkilö, tai se korvaus, jonka muutoin voidaan katsoa keskimäärin vastaavan sanottua työtä.

Vuoden 2023 alusta lukien lakia täsmennettiin siten, että työtuloa vahvistaessaan eläkelaitos pitäisi saman ammattitaidon omaavan henkilön palkkana ja korvauksena yksityisen sektorin kyseisen toimialan kokoaikaista työtä tekevien mediaanipalkkaa ja ottaa huomioon muut yrittäjän työpanoksen määrää, yrittäjätoiminnan laajuutta, yrittäjän ammattitaitoa ja yrittäjän työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot. Kyse on siis kokonaisharkinnasta. Eläketurvakeskuksen eläkeyhtiöille antamaan ohjeistukseen työtuloa vahvistettaessa huomioitavista seikoista voit tutusta täällä.

Koko sääntelyn perusajatus on jatkossakin se, että yrittäjän YEL-työtulon pitää vastata palkkaa, joka kohtuudella pitäisi maksaa työntekijälle, joka tekisi samaa työtä kuin yrittäjä tekee. Jos esimerkiksi yrityksen liikevaihto tai kannattavuus ei mahdollista ko. toimialan (jos toimiala on edes yksiselitteisesti määriteltävissä) mediaanipalkkaa vastaavan palkan maksamista työntekijälle, ei tällaista summaa tällöin voida myöskään vahvistaa YEL-työtuloksi. Lisäksi on selvää, ettei työpanoksen arvoa voida välttämättä edes arvioida jonkin tietyn toimialan mediaanipalkkojen perusteella, koska yrittäjä voi toimia samaan aikaan useilla toimialoilla ja tehdä monenlaista työtä. Yrittäjyyttä on monenlaista eikä sitä tai sen perusteella määriteltävää työpanoksen arvoa voida aina typistää yksioikoisesti yksittäisen toimialan mediaanipalkan määräiseksi. Sääntelyn perusteluissa on todettu, että koska yhtä, kaikille yrittäjille poikkeuksetta sopivaa työtulosääntöä ei kuitenkaan ole, eläkelaitoksen tulisi käyttää työtulon vahvistaessaan kokonaisharkintaa ja ottaa huomioon tasapainoisesti kaikki sillä olevat ja sille esitetyt tiedot, kun niillä on vaikutusta yrittäjän työtuloon.

YEL-työtulo voi muuttua niillä yrittäjillä, jotka tekevät selkeästi päätoimista työtä, joiden liiketoiminta on laajaa ja vakiintunutta ja jotka ovat pidemmän ajan alivakuuttaneet itsensä tarkoituksellisesti väärälle tasolle. Eläkeyhtiö tarkistaa vuoden 2023 loppuun mennessä niiden yrittäjien työtulot, joilla työtulo on alle 15 000 euroa, ellei yrittäjän työtuloon ole tehty tarkistusta muulla perusteella viimeisen kolmen kalenterivuoden aikana. Eläkeyhtiö tarkistaa vuoden 2024 loppuun mennessä niiden yrittäjien työtulot, joilla työtulo on välillä 15 000─25 000 euroa, ellei heidän työtuloonsa ole tehty tarkistusta viimeisen kolmen kalenterivuoden aikana ja vuoden 2025 loppuun mennessä niiden yrittäjien työtulot, joilla työtulo on yli 25 000 euroa, ellei työtuloon ole tehty tarkistusta viimeisen kolmen kalenterivuoden aikana. Olennaisena tarkistuksena pidetään Eläketurvakeskuksen ohjeen mukaan vähintään 15 prosentin muutosta työtuloon. Voimaantulovaiheen jälkeen YEL-työtulot tarkistettaan aina 3 kalenterivuoden välein.

Jotta yrittäjillä on aikaa varautua mahdolliseen työtulon ja vakuutusmaksun nousuun, säädetään voimaantulosäännöksissä enimmäiskorotuksesta työtuloon. Enimmäiskorotusraja koskee lain voimaantulon jälkeen ensimmäistä ja toista työtulotarkistusta niillä yrittäjillä, joilla on ollut YEL-vakuutus voimassa lain muutosten voimaantullessa 1.1.2023. Vuotuista työtuloa voidaan nostaa heillä korkeintaan 4000 eurolla/ kerta. Työtulon alarajalle vahvistettu työtulo voi nousta ensimmäisessä työtulon tarkistuksessa siten korkeintaan noin 12 575,45 euroon vuoden 2023 tasossa. Maksiminoston vaikutus YEL-vakuutusmaksuun on 80 euroa kuukaudessa. Koska vakuutusmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen kuluerä, on vaikutus yrittäjän kuukausimenoihin kuitenkin edellä mainittua pienempi.

Mihin YEL-työtulo vaikuttaa?

Vaikka YEL-vakuutus on nimensä mukaisesti eläkevakuutus, se määrittää paljon muutakin. Sairausvakuutusmaksu, vanhempainpäiväraha, sairauspäiväraha ja kuntoutusraha määrittyvät YEL-työtulon perusteella.

Lyhyesti: Kaikki etuuksien summat perustuvat maksamasi YEL-työtulon tasoon, eivätkä esimerkiksi verotuksessa vahvistettuun ansiotuloon! Ainoa poikkeus on toimeentulotuki, jonka osalta arvioidaan yrittäjän todellisia tuloja.

Paljonko YEL-maksua täytyy maksaa?

YEL-maksu on prosentuaalinen määrä työtulostasi 12 kuukauden ajanjaksolla. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa osuuden vuosittain.

YEL-maksu on alle 53-vuotiaille ja yli 62-vuotiailla pienempi kuin 53-62-vuotiailla yrittäjille. Heille kertyy myös vähemmän eläkettä. Vuoden 2025 jälkeen maksut ja karttumat yhdenmukaistuvat kaikilla ikäryhmillä. Vuonna 2022 YEL-maksu on alle 53-vuotiailla 24,1 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneillä 25,6 prosenttia YEL-työtulosta.

Ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvänä saat YEL-maksusta 22 prosentin alennuksen neljän vuoden ajan. Jos yritystoiminta päättyy ennen kuin neljä vuotta on kulunut, voit käyttää jäljelle jääneen ajan toiseen yrittäjäjaksoon. Jaksojen välillä ei ole aikarajoituksia.

Yrittäjät usein vertaavat omaa vakuutusmaksuaan työntekijöiden TyEL-maksuun, joka on noin neljäsosa yrittäjien YEL-maksusta. Jos kuitenkin huomioidaan myös työnantajan maksama TyEL-maksu, YEL- ja TyEL-maksut ovat samansuuruiset.

YEL-maksu on sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain vahvistama prosenttimäärä työtulosta.

YEL-maksu on alle 53-vuotiaille pienempi kuin ja 53 vuotta täyttäneille yrittäjille, koska myös eläkettä kertyy vähemmän. Vuonna 2021 YEL-maksu on alle 53-vuotiailla 24,1 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneillä 25,6 prosenttia YEL-työtulosta. Vakuutusmaksun voi maksaa eläkevakuutusyhtiöön tai eläkekassaan myös useammassa erässä. Vakuutusmaksut vastaavat työntekijöistä kokonaisuudessaan maksettavia eläke-vakuutusmaksuja.

Ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvänä saat YEL-maksusta 22 prosentin alennuksen neljän vuoden ajan. Jos yritystoimintasi päättyy ennen kuin neljä vuotta on kulunut, jäljelle jääneen ajanjakson voi käyttää hyväkseen toiseen yrittäjäjaksoon. Jaksojen välillä ei ole aikarajoituksia.

Voit jonakin vuonna maksaa suurempaa YEL-vakuutusmaksua ja parantaa siten karttuvaa eläkettäsi. Lisävakuutusmaksu voi olla 10–100 prosenttia sinulle lasketusta vuotuisesta vakuutusmaksusta. Vastaavasti voit tietyissä rajoissa joustaa vuotuisesta vakuutusmaksusta 10–20 prosenttia alaspäin. Jousto ei vaikuta vahvistetun työtulosi määrään.

Jousto koskee aina vain yhtä kalenterivuotta kerrallaan ja saman kalenterivuoden aikana voi joustaa YEL-maksuissa vain kerran. Sinun täytyy hakea joustoa eläkevakuutusyhtiöltäsi sen kalenterivuoden aikana, jona joustoa vakuutusmaksuusi haluat. Joustomahdollisuuden käyttö ei vaikuta muihin sosiaali-vakuutusmaksuihisi eikä muihin kuin eläke-etuuksiisi.

YEL-vakuutusmaksut ovat verotuksessasi kokonaan vähennyskelpoisia.

Työeläkkeen määrään vaikuttavat YEL-työtulosi ja ikääsi sidottu karttumisprosentti. Vuosittainen työtulo kerrotaan karttumisprosentilla. Työeläke muodostuu kaikista työurasi aikaisista ansioista palkkatyössä ja yrittäjänä.

Eläkettä kertyy myös tutkintoon johtavasta opiskelusta sekä joistakin sosiaalietuuksista, kuten vanhempainvapaasta, kotihoidon tuen ajalta ja ansiosidonnaisilta työttömyysjaksoilta.

Alle 53-vuotiaiden karttumisprosentti on 1,5 vuosityötulosta. 53–62-vuotiaille eläkettä karttuu 1,7 prosentin mukaan. Yrittäjien eläkekarttumat ovat samat kuin muillakin eläkevakuutetuilla.

Aikaisemmin, työuransa viimeisinä vuosina ennen eläkeikää, työntekijöiden ja yrittäjien oli mahdollista kerryttää eläkkeeseensä niin kutsuttua superkarttumaa. Tämä mahdollisuus kuitenkin poistui vuoden 2017 eläkeuudistuksessa.

Eläkettä täytyy aina hakea. Hakemus on hyvä tehdä noin kaksi kuukautta ennen suunniteltua eläkkeelle jäämistä. Eläkehakemuksen voit tehdä esimerkiksi Työeläke.fi -sivuilla.

Eläkepäätöksen antaa yleensä eläkelaitos, jossa sinulla on eniten ansioita kahden viimeisen kalenteri-vuoden ajalta. Sama eläkelaitos myös maksaa eläkkeesi ja vastaa päätöstä koskeviin tiedusteluihin.

Jos eläkekertymäsi on pieni, voit saada myös kansaneläkettä tai takuueläkettä. Niitä voit hakea samalla hakemuksella työeläkkeen kanssa.

Työeläkkeenä maksetaan seuraavia etuuksia:

 • Vanhuuseläke ikäluokkakohtaisessa eläkeiässä
 • Varhennettu vanhuuseläke muutaman vuoden ennen alinta vanhuuseläkeikää
 • Työkyvyttömyyseläke kun työkyvyssä vähintään 2/5 alenema
 • Perhe-eläkettä puolisolle ja lapselle kuolemantapauksessa

Joustaako YEL-maksu, jos tilanteeni muuttuu?

Voit parantaa karttuvaa eläkettä, maksamalla suurempaa YEL-maksua 10-100 prosenttia. Jousto toimii myös alaspäin 10-20 prosenttia.

Jousto koskee aina vain yhtä kalenterivuotta kerrallaan ja saman kalenterivuoden aikana voit joustaa YEL-maksuissa vain kerran. Joustoa tulee hakea eläkevakuutusyhtiöltä sen kalenterivuoden aikana, jona joustoa vakuutusmaksuusi haluat. Alaspäin joustoa voi käyttää vain kolmena vuonna seitsemän vuoden jaksossa. Joustomahdollisuuden käyttö ei vaikuta muihin sosiaalivakuutusmaksuihisi eikä muihin kuin eläke-etuuksiin. YEL-työtulosi pysyy siis samana, ja pienempi tai suurempi vakuutusmaksu vaikuttaa ainoastaan eläkekertymään, mutta ei muihin sosiaaliturvaetuuksiin.

Voit maksaa vakuutusmaksun myös useammassa erässä. YEL-vakuutusmaksut ovat maksajansa verotuksessa kokonaan vähennyskelpoisia.

Tuleva eläke askarruttaa?

Voit milloin tahansa tarkastaa kertyneen eläkkeesi verkkopankkitunnuksiasi hyödyntäen Työeläke.fi -palvelussa. Tämän jälkeen voit laskea arvion tulevasta eläkkeestäsi samassa palvelussa.

Työeläke.fi

Oma työeläkelaitos?

Oman työeläkelaitoksesi näet Suomi.fi-palvelusta, kunhan ensin kirjaudut palveluun.

Suomi.fi

Lisätietoja YEL-vakuutuksesta:

Aiheeseen liittyvät uutiset