Vad är FÖPL?

FöPL är en förkortning av orden Företagarens pensionslag. Med en FöPL-försäkring enligt denna lag kan företagaren försäkra sig för ålderdom, arbetsoförmögenhet och dödsfall. Försäkringen omfattar också en familjepension, som bidrar till de anhörigas trygghet.

Du kan för all del också ta andra försäkringar eller placera och spara pengar för pensionsåldern, men du kan inte ersätta den lagstadgade FöPL-försäkringen.

FöPL-försäkringen är personlig och du måste ta den inom sex månader från inledandet av företags-verksamheten. Även om du tecknar försäkringen efter att företagsverksamheten har inletts, träder den i kraft retroaktivt, räknat från inledandet av företagsverksamheten.

Du är skyldig at teckna en FöPL-försäkring om

 • du är 18–69 år gammal
 • du fungerar som företagare kontinuerligt i minst fyra månader
 • arbetsinkomsten, dvs. värdet på din arbetsinsats, är minst 9 010,28 euro (2024)
 • du är rörelseidkare eller yrkesutövare (dvs. firmaföretagare)
 • du är bolagsman i ett öppet bolag
 • du är ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag
 • du är delägare i ledande ställning i ett aktiebolag och du själv äger mer än 30 procent eller till-sammans med dina familjemedlemmar mer än 50 procent av bolagets aktier
  Med en person i ledande ställning avses verkställande direktören, en styrelseledamot eller mot-svarande ställning eller en person som har bestämmande inflytande i företaget.

Emellertid är det frivilligt att, parallellt med en ålderspension på heltid, teckna en företagarpension.
Du kan teckna din pensionsförsäkring antingen hos ett pensionsförsäkringsbolag eller en pensions-kassa, ifall en sådan är verksam i din bransch.

Även om FöPL-försäkringen såsom namnet säger är en pensionsförsäkring, definierar den också mycket annat. Sjukförsäkringsavgiften, föräldradagpenningen, sjukdagpenningen och rehabiliterings-dagpenningen bestäms på basis av FöPL-arbetsinkomsten.

Kort sagt, alla förmånsbelopp baserar sig på den FöPL-arbetsinkomstnivå du betalar, och inte exem-pelvis på den inkomst som bekräftats i beskattningen!

FöPL-försäkringsavgiftens belopp baserar sig på arbetsinkomsten, dvs. värdet på din ar-betsinsats. Enligt lagen ska arbetsinkomsten vara den lön som skäligen bör betalas, om en person med motsvarande yrkesskicklighet avlönas att utföra hans eller hennes i denna lag avsedda företagarverksamhet, eller den ersättning som annars kan anses i genomsnitt mot-svara nämnda arbete.

I början av 2023 specificerades lagen så att pensionsanstalterna vid fastställandet av ar-betsinkomsten ska använda medianlönen för dem som arbetar heltid i den aktuella bran-schen inom den privata sektorn. Vidare ska pensionsanstalten beakta andra uppgifter som beskriver företagarens kvantitativa arbetsinsats, företagarverksamhetens omfattning, företa-garens yrkesskicklighet och värdet av företagarens arbetsinsats. Det är alltså fråga om en helhetsbedömning.

Grundtanken bakom hela regleringen är också i fortsättningen att företagarens FöPL-arbetsinkomst ska motsvara en lön som rimligen borde betalas till en anställd med samma arbete som företagaren. Om till exempel företagets omsättning eller lönsamhet inte gör det möjligt att betala en anställd en lön som motsvarar medianlönen i branschen (om branschen kan entydigt definieras), kan en dylik summa inte heller fastställas som FöPL-arbetsinkomst. Dessutom är det klart att värdet på en arbetsinsats inte nödvändigtvis kan uppskattas på ba-sis av medianlönerna i en viss bransch, eftersom företagaren samtidigt kan vara verksam i flera branscher och göra arbete av många olika slag. Det finns företagande av mycket varie-rande slag, och det är inte alltid möjligt att fastställa det eller värdet på arbetsinsatsen på ba-sis av det enligt medianlönen i en viss bransch. I lagens motivering har konstaterats att ef-tersom det dock inte finns en enda arbetsinkomstregel som skulle lämpa sig för alla företa-gare undantagslöst, ska pensionsanstalten vid fastställandet av arbetsinkomsten göra en helhetsbedömning av situationen och på ett balanserat sätt beakta alla uppgifter som pens-ionsanstalten har och som har företetts för denna, då dessa inverkar på företagarens ar-betsinkomst.

FöPL-arbetsinkomsten kan ändras för sådana företagare som klart jobbar heltid, vars verk-samhet är omfattande och etablerad och som en längre tid avsiktligt har valt en arbetsin-komst på en alltför låg nivå. Pensionsanstalterna ska före utgången av 2023 justera ar-betsinkomsterna för de företagare vars arbetsinkomst understiger 15 000 euro, såvida inte företagarens arbetsinkomst har justerats på andra grunder under de senaste tre kalenderå-ren. Pensionsanstalten ska före utgången av 2024 justera arbetsinkomsterna för de företa-gare vars arbetsinkomst ligger mellan 15 000 och 25 000 euro, såvida inte företagarens ar-betsinkomst har justerats under de senaste tre kalenderåren och före utgången av 2025 ar-betsinkomsterna för de företagare vars arbetsinkomst överstiger 25 000 euro, såvida inte ar-betsinkomsten har justerats under de senaste tre kalenderåren. Efter ikraftträdandeperioden ska FöPL-arbetsinkomsterna justeras med 3 kalenderårs mellanrum.

För att företagarna ska hinna förbereda sig på de eventuellt stigande arbetsinkomsterna och försäkringsavgifterna föreskrivs det i ikraftträdandebestämmelserna om en maximihöjning av arbetsinkomsten. Gränsen för maximihöjning ska gälla den första och andra justeringen av arbetsinkomsten efter lagens ikraftträdande för de företagare som hade en gällande FöPL-försäkring när lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2023. Den årliga arbetsinkomsten kan i deras fall höjas med högst 4000 euro per gång. En arbetsinkomst som fastställts vid den nedre gränsen för arbetsinkomsten kan således i samband med den första justeringen av arbetsinkomsten stiga till högst cirka 12 262 euro på 2022 års nivå, varvid försäkringsav-giften stiger med högst 80 euro i månaden räknat utifrån den årliga försäkringsavgiften. Av-vikelser uppåt från denna gräns kan göras med företagarens samtycke.

FöPL-avgiften är en procentuell andel av din arbetsinkomst under en 12-månadersperiod. Social- och hälsovårdsministeriet bekräftar andelen årligen.

FöPL-avgiften är lägre för personer under 53 år och över 62 år än den är för 53-62-åriga företagare. Också den intjänade pensionen är mindre för dem. Efter 2025 harmoniseras avgifterna och ackumuleringen för alla åldersgrupper. År 2021 är FöPL-avgiften för personer under 53 år 24,1 procent och för personer som fyllt 53 år 25,6 procent av FöPL-arbetsinkomsten.

När du börjar som företagare för första gången, får du under fyra års tid en 22 procents rabatt på FöPL-avgiften. Ifall företagsverksamheten upphör innan fyra år har gått, kan du använda den återstå-ende tiden under en annan företagarperiod. Mellan perioderna finns ingen tidsbegränsning.

Företagarna jämför ofta sin egen pensionsavgift med de anställdas ArPL-avgift, som är cirka en fjärdedel av FöPL-avgiften. Om man emellertid räknar med arbetsgivarens ArPL-avgift, är FöPL-avgiften och ArPL-avgiften lika stora.

Du kan bättra på den pension som ackumuleras genom att betala en högre FöPL-avgift, 10-100 pro-cent. Flexibiliteten gäller också neråt: 10-20 procent.

Flexibiliteten gäller alltid bara för ett kalenderår i sänder och under samma kalenderår kan du justera FöPL-avgiften endast en gång. Du ska ansöka om justeringen hos pensionsförsäkringsbolaget under det kalenderår vars pensionsavgift du vill justera. En justering neråt kan tillämpas endast under tre år under en sjuårsperiod. Användandet av flexibiliteten inverkar endast på pensionsförmåner och inte på övriga socialförsäkringsavgifter. Din FöPL-arbetsinkomst förblir alltså oförändrad och en ökad eller nedsatt försäkringsavgift påverkar endast den ackumulerade pensionen, men inte övriga socialskyddsförmåner.

Du kan även betala försäkringsavgiften i flera rater.

FöPL-försäkringsavgifterna är i sin helhet avdragbara i betalarens beskattning.

Din arbetspension påverkas av din årliga arbetsinkomst och en intjäningsprocent som är bunden vid åldern.

Den årliga arbetsinkomsten multipliceras med intjäningsprocenten, och arbetspensionen består av inkomsterna under din arbetslivskarriär, både som anställd och som företagare.

Du tjänar också in pension för studier som leder till en examen samt för vissa socialförmåner, såsom föräldradagpenning, den tid du lyfter hemvårdsstöd och för inkomstrelaterade arbetslöshetsperioder.

För personer under 53 år är intjäningsprocenten 1,5 av den årliga arbetsinkomsten. För personer i åldern 53-62 år är intjäningsprocenten 1,7.

Tidigare kunde löntagare och företagare under sina sista år i arbetslivet öka den ackumulerade pensionen med en såkallad superintjäning. Denna möjlighet slopades emellertid genom pensionsreformen 2017.

Du måste alltid ansöka om pension. Det finns skäl att lämna in ansökan ca två månader innan du planerar att gå i pension. Du kan exempelvis fylla i din pensionsansökan på arbetspension webbplatsen.

Vanligen är det den pensionsanstalten där du under de senaste två kalenderåren har mest inkomster som ger pensionsbeslutet. Samma pensionsanstalt betalar ut pensionen och svarar på frågor som gäl-ler beslutet.

Du hittar din pensionsanstalt i Suomi.fi-tjänsten genom att logga in i tjänsten.

Personer som har intjänat endast ett litet pensionsskydd kan därtill ha rätt till folkpension eller garanti-pension. Du kan göra ansökan om dessa på samma blankett som för arbetspensionen. Betalaren är FPA.

På basis av företagarens pensionsförsäkring betalas följande förmåner:

 • Ålderspension i åldersklassens pensionsålder
 • Förtida ålderspension några år före den lägsta pensionsåldern
 • Sjukpension när arbetsförmågan har minskat med minst 2/5
 • Familjepension åt maka och barn vid dödsfall

Hur stor blir pensionen?

Du kan kontrollera ditt arbetspensionsutdrag, dvs. din insamlade pension, och beräkna din framtida pension genom att logga in i Pensionsskyddscentralens tjänst.

Arbetspension.fi

Du hittar mer information om FöPL-försäkringen på arbetspensionsbolagens webbplatser:

Inte medlem än? Kom med i Företagarna.

Som medlem i Företagarna får du gratis juridisk rådgivning och värdefulla medlemsförmåner!

Bli medlem