Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Dataskyddsförklaring för Företagarna i Finlands intressentregister

Den här dataskyddsbeskrivningen har ersatts av en ny i januari 2021. Du hittar Företagarna i Finlands aktuella dataskyddsbeskrivning här »

1. Registeransvarig

Registret förs av företagarföreningen som nämns i intressentmeddelandet:

 • Företagarna i Finland rf,
 • en distriktsorganisation inom Företagarna i Finland eller
 • en lokalförening inom Företagarna i Finland

Kontaktuppgifterna till personen som ansvarar för intressentregistret finns i intressentmeddelandet.

Sekundär kontaktinformation för registret:

Suomen Yrittäjät ry / Hanna Hietala
Företagarna i Finland rf
PB 191
00251 Helsingfors
hanna.hietala@yrittajat.fi
Företagarna i Finlands växel tel. 09 229 221

2. De registrerade

Föreningens intressenter:

 • politiska beslutsfattare
 • tjänstemän
 • medians representanter
 • andra föreningars representanter
 • andra motsvarande intressenter

3. Skälet för och ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas för att möjliggöra samarbete med intressenterna. Vårt samarbete med intressenterna inkluderar:

 • att informera intressenterna om föreningens verksamhet och mål
 • intressentmöten och evenemang

4. Uppgifter som sparas i registret

Intressentregistret innehåller följande uppgifter:

 • namn
 • adress
 • e-post
 • telefonnummer
 • organisation
 • uppgiftsbeteckning
 • partitillhörighet för personer med offentligt förtroendeuppdrag (riksdagsledamöter, ledamöter av kommunfullmäktige)

5. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter och vill han eller hon utöva dem ska begäran skickas till den som skickade intressentmeddelandet.

Rätt att begära tillgång till och rättelse av personuppgifter

Du har rätt att kontrollera de personuppgifter som vi har om dig. Ifall de är felaktiga eller bristfälliga kan du be oss att korrigera eller komplettera uppgifterna.

Rätt att göra invändningar

Du har när som helst rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter ifall du upplever att vi har behandlat uppgifterna lagstridigt eller att vi inte är berättigade att behandla dina personuppgifter.

Rätt till radering

Du har alltid möjligheten att förbjuda direktmarknadsföring per e-post.

Ifall du upplever att dina personuppgifter helt eller delvis inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlats, har du rätt att få dina uppgifter avlägsnade. Efter att vi behandlat din begäran, avlägsnar vi uppgifterna eller ger dig ett giltigt skäl till att inte göra det. Ifall du anser att vi inte behandlar dina uppgifter lagenligt, kan du göra en överklagan till dataombudsmannen (anvisningar för överklagan). Du har även rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter för den tid under vilken vi kan styrka uppgifternas riktighet.

6. Lagenliga informationskällor

Intressentregistrets uppgifter fås lagenligt:

 • direkt av den registrerade
 • den organisation som representerar den registrerade
 • från offentliga informationskällor såsom nätsidor

7. Lagenligt utlämnande av uppgifter

Uppgifter utlämnas i regel inte till tredje parter.   Vi kan utlämna uppgifter om användaren till tredje parter om användaren har gett tillstånd till det.

8. Behandlingens längd

Personuppgifterna behandlas så länge som personen innehar en sådan ställning att han eller hon tillhör företagarföreningens intressenter.

I varje intressentmeddelande anges hur man kan förbjuda intressentmeddelanden om man så önskar.

9. Vem som behandlar personuppgifterna

Intressentregistrets uppgifter behandlas av de personer inom föreningen som ansvarar för intressentsamarbete och information.

Vi kan också delvis externalisera behandlingen av personuppgifter till en tredje part. Då garanterar vi med avtal att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och även i övrigt korrekt.

10. Överföring av uppgifter till länder utanför EU

Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.