Dataskyddsförklaring för Företagarna i Finlands medlemsregister

Den här dataskyddsbeskrivningen har ersatts av en ny i januari 2021. Du hittar Företagarna i Finlands aktuella dataskyddsbeskrivning här »

1. Registeransvarig

Företagarna i Finland rf

Postiosoite:
PL 999
00101 Helsinki

Besöksadress:
Mannerheimvägen 76 A
00250 Helsingfors

Registret är ett gemensamt register som används av Företagarna i Finlands centralorganisation, regionala föreningar och lokal föreningarna för sina egna medlemmars del.

Kontaktperson i frågor som gäller registret

Företagarna i Finland / Medlemsregistret
PB 191
00251 Helsingfors
jasenpalvelu@yrittajat.fi
tfn 09 229 221

2. De registrerade

 • Medlemsföreningarna och deras kontaktpersoner
 • Seniormedlemmar
 • Studerandemedlemmar
 • Heders- och understödande medlemmarna

3. Skälet för och ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas utifrån den registrerades medlemsrelation.

Personuppgifterna behandlas endast för bestämda ändamål, vilka är följande:

 • Medlemsregistrering
 • Elektronisk och annan information åt medlemmar
 • Erbjudande av tjänster och förmåner som hör till medlemskapet
 • Enkäter och undersökningar som främjar organisationens syfte
 • Uppmärksammande av medlemsföreningars och företagarmedlemmars bemärkelsedagar
 • Analys och statistik
 • Kundservice och verksamhet samt utvecklande av dem

4. Uppgifter som sparas i registret      

Medlemsregistret innehåller uppgifter om företagen samt personuppgifter om företagens kontaktpersoner och senior- och studerandemedlemmar.

Företagsuppgifter

företagets basuppgifter

 • FO-nummer
 • branschuppgifter
 • antalet anställda
 • datum då företaget grundades
 • offentliga Organisations- och dataskyddssystemets registeruppgifte

företagets kontaktuppgifter

 • besöks-, post- och faktureringsadress
 • telefonnummer
 • e-post
 • webbadresser
 • kontaktspråk

Personuppgifter

medlemsföretagens kontaktpersoner, seniormedlemmar och studerandemedlemmar

 • namn
 • kön
 • kontaktspråk
 • födelsedatum
 • studieuppgifter

kontaktpersonernas kontaktuppgifter

 • adressuppgifter
 • telefonnummer
 • e-post

Uppgifter som gäller medlemskapet

uppgifter om medlemsrelationen

 • uppgifter om när man blivit medlem
 • föreningsbyten
 • avslutande av medlemskapet och orsaker till det
 • fakturerings- och betalningsuppgifter
 • produkt- och beställningsuppgifter
 • kundrespons och kontakter
 • kommunikationens övervakningsinformation

5. Den registrerades rättigheter

Du har följande rättigheter och vill du utöva dem ska du skicka en begäran till adressen: jasenpalvelu@yrittajat.fi.

Rätt att begära tillgång till och rättelse av personuppgifter

Du har rätt att granska de personuppgifter vi sparat om dig. Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter kan du be oss korrigera eller komplettera dem.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om du upplever att vi behandlat dina personuppgifter lagstridigt eller att vi inte har rätt att behandla någon av dina personuppgifter.

Rätt till radering

Den registrerade har alltid rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser honom eller henne vid direkt marknadsföring.

Om du upplever att behandlingen av vissa av dina personuppgifter inte är nödvändig med tanke på vår verksamhet har du rätt att be oss radera dessa uppgifter. Vi behandlar din begäran och raderar sedan dina uppgifter eller meddelar dig motivet till att uppgifterna inte kan raderas. Om du inte samtycker i vårt beslut har du rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen (instruktioner för klagomål). Du har också rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av de omtvistade uppgifterna tills saken är klar.

Rätt till klagomål

Du har rätt att framföra klagomål till dataombudsmannen om du upplever att vi i vår behandling av dina personuppgifter bryter mot gällande dataskyddslagstiftning (instruktioner för klagomål).

6. Lagenliga informationskällor

Uppgifterna om medlemmarna fås lagenligt:

Av medlemmarna själva direkt i systemet eller via e-post, telefon, en blankett, en mobilapp eller i andra motsvarande situationer, där medlemmen lämnar information
Av medlemsvärvare via en elektronisk blankett eller integration
Från svar på meddelanden som skickats åt medlemmarna samt från deras deltagande i evenemang
Från Organisations- och dataskyddssystemets offentliga registeruppgifter

7. Lagenligt utlämnande av uppgifter

Vi säljer inte och hyr inte ut uppgifter ur medlemsregistret till tredje parter. Vi utlämnar uppgifter till tredje parter endast i följande fall:

 • Vi kan utlämna uppgifter om användaren till tredje parter om användaren har gett sitt samtycke till det.
 • Vi kan utlämna uppgifter till samarbetspartner så att de kan erbjuda medlemsförmåner åt medlemsföretagen.
 • Vi kan utlämna uppgifter för statistisk, vetenskaplig eller historisk forskning förutsatt att uppgifterna är i sådan form att enskilda personer inte kan identifieras genom dem.
 • Om vi fusioneras eller omorganiserar vår verksamhet på annat sätt kan personuppgifter utlämnas inom den nya organisationen.

8. Behandlingens längd

Personuppgifterna behandlas så länge medlemskapet är i kraft. Uppgifterna om personer i medlemsföretag raderas 2 år efter att medlemskapet upphört.

9. Vem som behandlar personuppgifterna

 • Medlemsregistrets uppgifter behandlas av dem som sköter registren i Företagarna i Finland rf och dess distriktsorganisationer samt av lokalföreningarnas förtroendevalda och anställda när det gäller deras egna medlemslistor.
 • Anställda i Sypoint Oy, som ägs av Företagarna i Finland, kan också behandla uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.
 • Vi kan också delvis externalisera behandlingen av personuppgifter till en tredje part. Då garanterar vi med avtal att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och även i övrigt korrekt.

Vi använder regelbundet följande tjänsteleverantörer:

 • CRM-service

10. Överföring av uppgifter till länder utanför EU

För lagring av information väljer vi huvudsakligen säkra datorhallar som befinner sig i Europa.

Vissa utav de ovannämnda tjänsteleverantörerna kan säkerhetskopiera data och överföra det utanför EU/EES-området till USA. Säkerhetskopieringen sker för att uppgifterna skall vara säkra även ifall de huvudsakliga servrarna är ur funktion.

Privacy Shield

Vi ser till att våra tjänsteleverantörer har gått med i det så kallade Privaxy Shielt-programmet (https://www.privacyshield.gov/list), vars syfte är att säkerställa en säker behandling av europeiska uppgifter i USA.

11. Kakor och följning av nätanvändningen

Vi kan samla uppgifter om användarens terminal med hjälp av kakor (“cookies”) och annan motsvarande teknik, till exempel webbläsarens datalager. En kaka är en liten textfil som webbläsaren sparar i användarens terminal. Kakorna innehåller ofta en namnlös individuell kod som gör att vi kan känna igen och räkna de terminaler som besökt vår webbplats.

En del av kakorna är nödvändiga för funktionen av webbplatsen. En del av dem används för att mäta besökarantalet, för att analysera användningen av webbplatsen, samt för att vi ska kunna utveckla vår tjänst. Cookies kan även användas för riktad kommunikation. Med hjälp av kakorna kan vi rikta information till olika kundgrupper som kan vara relevanta för dem.

Tredje parter kan för att föra statistik över besökarmängden på olika webbplatser placera kakor i användarens terminal när användaren besöker våra webbsidor. Med tredje parter avses aktörer utanför Företagarna i Finland, till exempel sådana som erbjuder mätnings- och uppföljningstjänster.

Vi ber om användarens samtycke till användningen av kakor för riktad kommunikation, kakor för besöksstatistik och analys, samt för kakor som är nödvändiga för funktionen av webbplatsen. Användaren kan när som helst återta sitt samtycke till användningen av kakor eller ändra sina kakinställningar.

Våra tjänster kan också innehålla länkar till andra webbplatser och tjänster, men vi ansvarar inte för integritetsskyddet eller innehållet på dessa utomstående webbplatser. Vi rekommenderar att du bekantar dig med dessa tjänsters integritetsskyddsvillkor.

12. Mobilapparnas integritetsskyddsvillkor

På våra mobilappar, som användaren kan skaffa till exempel via Apples App Store, Google Play eller Microsoft Store, tillämpas utöver denna dataskyddsförklaring även den aktuella tjänsteleverantörens villkor. Dessutom bör användaren godkänna appens egna användningsvillkor.

13. Registerskyddets principer

Det är viktigt för oss att behandla dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi använder följande skyddsmetoder för att försäkra oss om att dina uppgifter är trygga.

 • Bara vissa bestämda anställda hos den registeransvariga kommer åt och får använda registeruppgifterna som sparats i systemet.
 • Registeranvändningen är skyddad med användarspecifika koder, lösenord och användarrättigheter. Systemet är även skyddat med brandväggar och på andra tekniska sätt.
 • Registret finns i en dator som är placerad på en server i en maskinhall dit obehöriga inte kan komma.
 • Uppgifterna i registret finns i låsta och bevakade lokaler.
 • Registret säkerhetskopieras regelbundet.