9.6.2022 17:28
Nyhet

Agera i tid vid betalningssvårigheter

Om ditt företag hamnat i betalningssvårigheter som inte enbart är tillfälliga, är det hög tid att agera. Det som är a och o i dessa situationer är att agera i tid, eftersom en lyckad sanering blir svårare och kanske omöjlig att genomföra om verksamheten lidit för länge.

Med en sanering eftersträvar man att rädda en livsduglig verksamhet. Med livsduglig verksamhet avses en verksamhet som i sin grund är sund, men som av olika orsaker, till exempel en stor kreditförlust, hamnat i ekonomiskt trångmål.

En sanering innebär en omstrukturering av skulderna genom att man fastställer ett betalningsprogram. I många fall innebär den även en omstrukturering av själva verksamheten. I samband med att ansökan om inledande av saneringsförfarande godkänns av tingsrätten förordnas samtidigt en utredare.

Tillsammans med företagsledningen funderar utredaren på vilka omstruktureringar som är ändamålsenliga. Det är även utredaren som gör upp förslaget till betalningsprogrammet, det vill säga hur mycket företaget månatligen ska betala till varje fordringsägare.

Tanken är att fordringsägarna skall få mer i slutändan jämfört med vad en konkurs skulle ge. De fordringsägare som har säkerheter för sina fordringar (ofta banken) ska få full utdelning så långt som säkerheterna räcker även i ett saneringsförfarande. Det är enbart skulder utan säkerhet som skärs ner i betalningsprogrammet.

Saneringsförfarandet kan ge företagaren en andningspaus

Rent konkret innebär inledande av saneringsförfarande att företaget får en andningspaus, eftersom dröjsmålspåföljder och indrivningsåtgärder för saneringsskulderna (de skulder som fanns på ansökningsdagen) avbryts i och med att man inleder förfarandet.

Dock är det viktigt att inse att sådana skulder som uppstår under tiden som förfarandet pågår måste betalas i normal ordning på förfallodag. Det är här kravet på sund verksamhet kommer in i bilden. Lyckas man inte betala dessa nya löpande skulder (såsom hyror, löner, inköp) finns det ingen förutsättning att fortsätta med saneringsförfarandet.

En välgjord ansökan a och o

Att ansöka om sanering kräver en väl uppgjord ansökan som innehåller analyser om företaget, kassaläget, prognoser, revisorsutlåtande med mera. Av den orsaken uppgörs sådana ansökningar av sakkunniga i så gott som samtliga fall. Om ansökan till någon del är bristfällig ges i allmänhet en möjlighet att komplettera ansökan.

Det löns att anlita en sakkunnig för uppgörandet av saneringsansökan. Det ger hela processen bästa möjliga chanser att lyckas. Det är även vanligt att sökanden ber om förhandsgodkännanden av de största fordringsägarna innan ansökan lämnas in. Det kan förbättra möjligheterna att få ett positivt beslut från tingsrätten.

Om det verkar klart att en sanering inte kan rädda företaget är det återstående alternativet att antingen själv ansöka om konkurs eller invänta att någon fordringsägare gör det.

Advokatbyrå Näsman & Båsk Ab
Björn Båsk
advokat, partner