27.2.2017 12:30
Nyhet

Arbetslivsbarometer: Relationerna i skick på små företag — goda möjligheter att ingå avtal på arbetsplatsen

Ju mindre företaget är, dess öppnare och mer konfidentiella är förhållandena mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. På små företag förmedlas information också på ett mer öppet sätt och de anställda kan påverka saker som gäller dem.

På små företag, i vilka ägarföretagaren ofta deltar i det dagliga arbetet, ger den kontinuerliga växelverkan mellan de anställda och arbetsgivaren även de anställda en möjlighet att konkret påverka det hur arbetsuppgifterna arrangeras. Detta framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetslivsbarometer, som besvarades av mer än ett tusen löntagare i den privata sektorn. Företagarna i Finland har gått genom svaren enligt företagets storlek.

Enligt undersökningen finns det bättre möjligheter att påverka arbetsfördelningen och arbetstakten på små företag.

— I små arbetsgemenskaper är det typiskt lättare att justera arbetstakten än i större, i vilka uppföljningen av arbetstiden och därmed arbetstakten vanligen har organiserats noggrannare, vilket gör att den inte nödvändigtvis är så flexibel, berättar juridiska ombudsmannen Albert Mäkelä om resultaten.

— Möjligheten av de anställda på små företag att påverka arbetstakten beror åtminstone delvis på den mindre arbetsmiljön och den naturliga informationsförmedlingen, säger Mäkelä.

I synnerhet på små företag är förhållandena mellan arbetsgivaren och arbetstagarna öppna och förtroendefulla. På små företag förmedlas information också öppet.

– Det är motstridigt att lagstiftaren begränsar avtalsfriheten just på de arbetsplatser där förtroendet är bra och informationen förmedlas. Företag som iakttar ett allmänbindande kollektivavtal har i genomsnitt fem anställda, säger arbetsmarknadsdirektör Janne Makkula på Företagarna i Finland.

— På basis av svaren verkar tillämpningen av lagen om samarbete inom företag inte ha en positiv inverkan på informationsförmedlingen, påpekar Makkula.

Lagen om samarbete inom företag tillämpas på företag med minst 20 anställda.

Enligt Makkula har Finland ett stort behov av en mer flexibel arbetsmarknad och arbetsplatserna större avtalsfrihet.

— I synnerhet små företag har goda förutsättningar att ingå gemensamma avtal. Man får hoppas att uppgifterna från barometern kommer att utnyttjas då arbetsmarknadens reglering utvecklas.

Arbets- och näringsministeriet följer årligen med utvecklingen av det finska arbetslivets kvalitet och utveckling med hjälp av Arbetslivsbarometern. Barometern baserar sig på löntagarnas svar. År 2015 svarade 1113 personer från den privata sektorn på enkäten. Resultaten kan anses representera alla löntagare.

Andelen av små och medelstora företag, dvs. företag som sysselsätter färre än 250 personer, är 99,8 av alla företag. Andelen av mikroföretag som sysselsätter färre än tio personer är 93,4 procent. De små och medelstora företagens andel av alla företag har länge varit på samma nivå.

Läs hela rapporten: Yrittäjä — hyvä työnantaja »