Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Den ekonomiska osäkerheten sänker små och medelstora företags konjunkturförväntningar

De små och medelstora företagens förväntningar har sjunkit jämfört med början av året. Företagens försämrade utsikter om konjunkturutvecklingen inom den närmaste tiden har bland annat påverkats av Rysslands invasion av Ukraina och de ökade prishöjningarna till följd av invasionen. Dessutom har de globala produktionskedjorna ännu inte återhämtat sig helt efter coronapandemin och det råder turbulens på energimarknaden.

Ännu i början av året förbättrades utsikterna för små och medelstora företag tydligt efter den exceptionella pandemiperioden, och konjunkturförväntningarna hade stigit kraftigt. I höstens SMF-företagsbarometer sjönk nu de saldotal som beskriver företagens konjunkturförväntningar och investeringsförväntningar till minus. Omkring hälften av de små och medelstora företagen bedömer dock att konjunkturerna förblir oförändrade.

”Många företagare upplever nu de osäkra tiderna på ett påtagligt sätt, vilket framgår av resultaten från SMF-företagsbarometern. Lyckligtvis är resultaten inte tröstlösa. Det finns fortfarande gott om möjligheter till tillväxt och man kommer över de osäkra tiderna genom att ta tag i dem och utveckla affärsmöjligheterna”, säger näringsminister Mika Lintilä.

”I denna situation finns det skäl att främja förutsättningarna för företagande. Vid budgetmanglingen be-handlade vi viktiga beslut särskilt för att stödja livskraften i östra Finland, till exempel med hjälp av till-gänglighet och kompetensutveckling. Effekterna av det ryska anfallskriget syns överallt, men de syns särskilt mycket i östra Finland”, betonar minister Lintilä.

SMF-företagsbarometern publiceras två gånger om året av Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet. Denna gång besvarade cirka 4 800 företag enkäten. Svarstiden var juni–juli 2022.

Osäkerheten minskar investeringsviljan, företagen behåller fortfarande personalen

Små och medelstora företag bedömer att de kommer att minska sina investeringar avsevärt inom den närmaste framtiden. Inom alla huvudbranscher med undantag för industrin finns det fler företag som minskar sina investeringar än de som ökar investeringarna.

”Positivt i de i övrigt svaga investeringsförväntningarna är att förväntningarna hos starkt tillväxtorienterade små och medelstora företag inte minskade kraftigt i förhållande till den föregående barometern. Detta tyder förmodligen på att tillväxtförväntningarna inte sjunker i hela ekonomin på längre sikt”, säger direktör, chefsekonomen Mika Kuismanen från Företagarna i Finland.

Av de små och medelstora företagen planerar 17 procent att öka antalet anställda. Däremot förväntar sig en tiondel av företagen att antalet anställda minskar. De flesta små och medelstora företag kommer dock att behålla sin nuvarande personal.

Kostnaderna väntas stiga snabbt

”Förväntningarna på höjda produktionskostnader är starka. Särskilt priserna på råvaror och andra mellanprodukter väntas stiga snabbt. Den ökade prissättningsmarginalen för företagets egna produkter och tjänster förmår inte nödvändigtvis kompensera de stigande priserna på mellanprodukter”, säger Kuismanen.

Förväntningarna på lönsamhet har försvagats kraftigt och saldotalet för lönsamhetsförväntningarna sjönk och blev negativt från i våras. Det är positivt att ett större antal, det vill säga närmare 40 procent av de små och medelstora företagen, förväntar sig att omsättningen kommer att öka under det kommande året och bara en femtedel att omsättningen kommer att minska.

Rysslands invasion av Ukraina har många slags konsekvenser

Den ryska invasionen av Ukraina påverkar de små och medelstora företagens verksamhetsmiljö på flera sätt. Konsekvenserna sträcker sig längre än enbart till de företag som har direkta risker förknippade med Ryssland i sin affärsverksamhet.

Nästan hälften av företagen uppger att kriget i Ukraina har haft en negativ inverkan på affärsverksamheten eller produktionen. En så gott som lika stor skara av små och medelstora företag har inte sett några konsekvenser för affärsverksamheten eller produktionen. Samtidigt anser endast ett par procent av de små och medelstora företagen att den ryska invasionen av Ukraina har haft positiva effekter på affärsverksamheten eller produktionen.

De små och medelstora företagens samarbete med läroanstalterna har fortsatt starkt

En betydande grupp av små och medelstora företag samarbetar med utbildningsanordnare, forskningsorganisationer och utvecklingsbolag. De vanligaste samarbetsparterna är yrkesläroanstalter, privata tillhandahållare av utbildningstjänster och yrkeshögskolor. Jämfört med dem är samarbetet med univer-sitet och forskningsinstitut klart mindre, och dessutom sker det allt färre samarbeten.

I fråga om samarbetsformer har utbildning och lärdomsprov förblivit starka. Däremot har innovationsutveckling minskat. Företagens förväntningar på fördelarna med samarbetet med läroanstalter, forsk-ningsorganisationer och utvecklingsbolag har försvagats sedan våren 2021.

För att få finansiering krävs ofta borgen från Finnvera

Den strikta regleringen av bankverksamheten och företagens försämrade kreditvärdighet syns i finansieringen av små och medelstora företag så att Finnveras borgen har en central betydelse för att få finansiering. Av de företag som ansökt om bankfinansiering berättade närmare vart tredje att tillgången till finansiering förutsatte Finnveras borgen. Finnveras borgen är särskilt viktig för de mest tillväxtorienterade företagen.

”Det har inte skett någon betydande förändring i den totala tillgången till finansiering och den ligger på en relativt god nivå. Det är särskilt viktigt att se till att det finns tillgång till finansiering för projekt som svarar på pågående stora omvälvningar, såsom energiomvälvningen och återuppbyggnaden av globala upphandlingskedjor. Även i dessa fall arbetar Finnvera aktivt. Vi är beredda att arbeta mångsidigt med garantier, lån och juniorlån för att möjliggöra detta”, säger Finnveras affärsdirektör Juuso Heinilä.