Dessa lagar ändrades vid årsskiftet – producentansvar för förpackningar, arbetslöshetsförsäkring, beskattning…

Producentansvaret för förpackningar utvidgas

Ansvaret för avfall utvidgades i början av året till att omfatta alla yrkesmässiga aktörer och företag som för in produkter i förpackningar på marknaden. En ändring i bestämmelserna om producentansvar är att den omsättningsgräns på en miljon euro som var knuten till producentansvaret för förpackningar slopas. Ansvaret gäller nu alla yrkesmässiga aktörer som måste ordna avfallshantering för de förpackningar de lanserar på marknaden.

Producentansvaret omfattar nu också tillverkare och importörer av så kallade service- och jordbruksförpackningar. Jordbruksförpackningar är förpackningar som används för att packa osorterade jordbruks- och trädgårdsprodukter som säljs direkt från gården.

Samtidigt lät man bli att från och med början av året lätta på rapporteringsmodellen för företag som för in mindre än 50 ton förpackningsmaterial på marknaden.

Vad är förpackningar?

I regleringen definieras förpackningar som engångsprodukter eller återanvändbara produkter som används för att förvara eller skydda ämnen eller föremål, underlätta deras presentation, möjliggöra hantering och transport. Förpackningar inkluderar försäljningsförpackningar och grupp- och transportförpackningar.

Det utvidgade ansvaret gäller också förpackningar som används för att förpacka livsmedel och andra produkter direkt till konsumenten. Exempel på detta är bärväskor, förpackningar för take away och andra förpackningar som används inom tjänstesektorn.

Om en aktör som är verksam i Finland inte är momspliktig, anses verksamheten inte vara yrkesmässig och aktören har då inte producentansvar.

ELY-centralen tillsynsmyndighet

ELY-centralen i Birkaland är tillsynsmyndighet för producentansvaret. Enligt ELY-centralen innebär förändringarna att 20 000–30 000 nya företag från början av året omfattas av producentansvaret.

ELY-centralen meddelar att producentansvaret enklast hanteras genom att företaget ansluter sig till en producentsammanslutning. Läs mera om producentansvaret här.

Det finns två godkända producentsammanslutningar inom förpackningsbranschen i Finland: Sumi Oy och Finlands Förpackningsproducenter Ab.

Ett företag kan välja vilken sammanslutning det ansluter sig till. Anslutning görs genom att ingå avtal via Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy. Sammanslutningarna tar ut årliga återvinningsavgifter från sina medlemmar, baserat på mängden förpackningar som lanseras på marknaden.

Läs mer om producentsammanslutningarna här.

Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Självrisktiden för utkomstskydd för arbetslösa förlängs med två dagar. Med självrisktid avses en period som fastställs i början av arbetslösheten eller permitteringen. Under självrisktiden betalas inte inkomstrelaterad dagpenning ut. Efter årsskiftet är självrisktiden sju dagar, vilket motsvarar ungefär en och en halv vecka.

Förlängningen av självrisktiden påverkar nästan alla som får inkomstrelaterad dagpenning. På den inkomstrelaterade dagpenningens genomsnittliga nivå blir effekten av sänkningen cirka 150 euro per person.

Periodiseringen av semesterersättning återinförs

Periodiseringen av semesterersättningen återinförs. Om en person har outnyttjad semester när anställningsförhållandet upphör betalas semesterersättningen ut först då personens rätt till inkomstrelaterad dagpenning börjar gälla.

En semesterersättning som motsvarar en månadslön senarelägger tidpunkten då rätten till inkomstrelaterad dagpenning börjar gälla med cirka en månad. Periodiseringen av semesterersättningen och självrisktiden löper inte samtidigt. Självrisktiden börjar efter en eventuell periodisering av semesterersättningen.

Vilken inverkan återinförandet av periodiseringen av semesterersättningen har beror på arbetstagarens antal outnyttjade semesterdagar. En månads outnyttjad semester skulle minska bruttoinkomsterna på den inkomstrelaterade dagpenningens genomsnittliga nivå med cirka 1 600 euro.

Barntilläggen och arbetsinkomsternas skyddsdel på 300 euro slopas

För 2023 gjordes en tillfällig höjning på 20 procent av barnförhöjningen. I fjol fick omkring en tredjedel av de som fick inkomstrelaterad dagpenning barntillägg. Den extra höjningen upphörde 1.1.2024. Utbetalningen av barnförhöjningar upphör helt och hållet 1.4.2024.

Skyddsdelen på 300 euro för arbetsinkomster slopas 1.4.2023. Nu kan den som får inkomstrelaterad dagpenning tjäna 300 euro i månaden utan att lönen eller företagsinkomsten påverkar dagpenningen. För den del som överstiger skyddsdelen på 300 euro minskar lönen utkomstskyddet för arbetslösa med 50 cent per euro.

Skyddsdelen beaktas inte vid beräkningen av inkomstrelaterad dagpenning som börjar 1.4.2024 eller senare.

Folkpensionsindexet fryses

Förmånerna höjs inte då konsumentpriserna stiger på grund av att folkpensionsindexet fryses. Nedskärningens storlek beror på hur mycket priserna stiger. År 2022 steg folkpensionsindexet med totalt 8 procent på grund av förhöjningen av konsumentpriserna. Frysningen av folkpensionsindexet påverkar också den inkomstrelaterade dagpenningens nivå för alla förmånstagare.

Arbetsvillkoret förlängs och blir inkomstbaserat

Längden på arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning fördubblas i september 2024. I nuläget kan man få inkomstrelaterad dagpenning när man under medlemstiden i en arbetslöshetskassa har arbetat i ett halvt år. Från början av september krävs ett års arbete.

Arbetsvillkoret blir samtidigt inkomstbaserat. I och med detta bestäms rätten till inkomstrelaterad dagpenning utgående från den lön som betalats i stället för utförda arbetstimmar. Lönegränsen är 930 euro i månaden.

För att få inkomstrelaterad dagpenning från och med september måste man alltså under den tid som man är medlem i kassan arbeta tolv månader med en lön på minst 930 euro i månaden. Om lön har betalats till ett belopp av 465–930 euro i månaden, intjänas en halv arbetsmånad i arbetsvillkoret.

Ändringarna i arbetsvillkoret tillämpas från och med den 2 september 2024.