Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Creative abstract money savings sketch on modern laptop monitor, accumulation and growth of money concept. 3D Rendering

FöPL-reformen väcker känslor och oro – Expert rättar missuppfattningar

I reformen av lagen om pension för företagare drivs ändringar som påverkar grunderna för fastställande av inkomst. Företagarens ställning som informationskälla ska också tryggas bättre än tidigare.

Riksdagen fick reformen av lagen om pension för företagare (FöPL) till behandling före midsommar. Reformen har väckt livlig diskussion i sociala medier. Fastställande av inkomsten grämer också företagarföreningen.

Företagarna i Finlands chef för arbetsmarknadsfrågor Harri Hellstén anser att riksdagen måste göra ändringar i regeringens proposition särskilt med beaktande av grunderna för fastställandet av inkomsten.

Företagarna i Finland har tidigare understött regeringens proposition eftersom syftet är att förbättra företagarnas pensionsskydd. Fastställande av inkomsten grämer dock företagarföreningen.

– Riksdagen måste göra ändringar i regeringens proposition särskilt med beaktande av grunderna för fastställandet av inkomsten, säger Företagarna i Finlands chef för arbetsmarknadsfrågor Harri Hellstén.

Företagarna vill att bestämmelsen om den föreslagna medianlönen ska preciseras så att medianlön i lagen endast avser lön eller ersättning då företagaren idkar företagsverksamhet på heltid.

Den förnyade lagen är avsedd att träda i kraft den 1 januari 2023. Den förpliktar pensionsbolag att granska FöPL-inkomsten regelbundet med tre års mellanrum. Regeringens mål är att FöPL-arbetsinkomsten bättre ska motsvara företagarens arbetsinsats.

Inkomsten ska även efter lagreformen motsvara årslönen som företagaren skulle betala för sitt arbete till en annan lika yrkesskicklig person. Som jämförelseobjekt för den här lönen används privata sektorns medianlöner inom olika branscher.

Företagarens ställning som pålitlig informationskälla ska tryggas

Företagarna i Finlands direktör Janne Makkula har märkt att det särskilt i sociala medier finns missuppfattningar om lagreformen. Makkula skriver om ämnet i sin nya blogg.

”Fastställandet av inkomsten ändras inte men bestämmelsen om uppgifterna som inkomsten grundar sig på ska preciseras. I det här avseendet har diskussionen åtminstone i sociala medier uteslutande handlat om den föreslagna bestämmelsen om medianlönen, vilket bara leder till rädsla och alltför ensidiga tolkningar”, skriver Makkula.

”Det är klart att medianlönen för en person som arbetar på heltid inte kan anses vara rätt FöPL-inkomstnivå ifall företagarens arbetsinsats inte är på heltid”, fortsätter han i sin blogg.

Makkula påpekar att även andra uppgifter utöver medianlönen ska beaktas i fastställande av inkomst. I motiveringen till bestämmelsen nämns bland annat antalet veckotimmar, idkande av företagsverksamhet vid sidan av lönearbete och erhållen arbetsersättning. För nyblivna företagare kan mängden arbetsinsats inte nödvändigtvis uppskattas utan företagarens egen syn på saken. Företagarna har lyft fram att man i motiveringen till lagen om pension för företagare bättre måste beakta företagarens ställning som pålitlig informationskälla då det gäller den egna arbetsinsatsmängden.

”Det är klart att arbetsinsatsen inte i alla lägen ens kan fastställas utgående från medianlönerna i en viss bransch eftersom en företagare kan vara verksam inom flera branscher samtidigt och utföra olika typer av arbete. Det finns många typer av företagsamhet och företagsamheten eller värdet av arbetsinsatsen som fastställs utgående från den kan inte alltid ensidigt krympas ner till medianlönen för en enskild bransch. Det här har noterats i regeringens proposition”, säger Makkula.

Så här granskas inkomsten

Enligt övergångsbestämmelsen ska pensionsanstalten före utgången av år 2023 granska inkomsterna för de företagare vars inkomster är under 15 000 euro om ingen väsentlig granskning av företagarens inkomst har gjorts under de senaste tre kalenderåren.

”Före utgången av år 2024 granskas inkomsterna för de företagare vars inkomster är under 25 000 euro om ingen väsentlig granskning av företagarens inkomst har gjorts under de senaste tre kalenderåren. Om inkomsten är över 25 000 euro granskas den före utgången av år 2025 om ingen väsentlig granskning av inkomsten har gjorts under de senaste tre kalenderåren”, skriver Makkula i sin blogg. Han påminner om att bestämmelsen aldrig har möjliggjort att företagaren själv kan fastställa sin FöPL-inkomst utan inkomsten ska bekräftas av pensionsanstalten enligt lagen om pension för företagare.

En inkomst som senast har bekräftats före den nya bestämmelsen trätt i kraft kan första gången justeras med högst 8 000 euro eller 20 procent beroende på vilket gränsvärde som ger högre justering. Gränsen kan höjas uppåt med företagarens samtycke.

FöPL är en försäkring som ger företagaren rätt till bland annat ålderspension, partiell förtida pension, rehabilitering och invalidpension. Företagare som är bosatta och verksamma i Finland skall försäkra sig för ålderdom, invaliditet och dödsfall såsom föreskrivs i lagen om pension för företagare. I bloggen beskriver Makkula närmare grunderna för FöPL-avgiften i sin nuvarande form.

”Då systemet är så här är det svårt att hitta en modell där FöPL-systemet kan avslutas eller där personer som idag (eller i framtiden) är verksamma som företagare inte behöver betala pensionsavgifter. Hela systemet är uppbyggt utifrån den s.k. kontinuitetsprincipen”, skriver han.