18.12.2013 16:00
Nyhet

Fortfarande smärtpunkter i företagens finansiering – även synliga tecken på ljusning

En allt större del av de medelstora och stora företagen har sökt ny finansiering under det senaste året. Enligt finansieringsenkäten verkar det som om andelen företag som har misslyckats eller avstått från försöken att söka finansiering samtidigt ökat. Uppgifterna framgår av rapporten med anledning av enkäten om företagens finansiering 2013.

Ungefär en femtedel av de små och medelstora företagen och ca en tiondedel av de stora företagen uppgav att de haft vissa problem att skaffa finansiering. Proportionellt sett mest svårigheter att få finansiering hade de företag vars lönsamhet eller omsättning försämrats under de 12 föregående månaderna.

Företagens uppskattningar av tillgången till finansiering under de följande 12 månaderna är rätt positiva: nästan 80 procent av företagen uppskattar att deras möjligheter att erhålla finansiering antingen förblir oförändrade eller blir bättre. Företagen ämnar söka proportionellt sett mer finansiering för investeringar i maskiner och utrustning och immateriella investeringar och mindre för bland annat finansiering av rörelsekapital.

På basis av resultaten av enkäten verkar det som om företagens finansiella struktur blir mångsidigare. Allt fler stora företag söker finansiering genom att emittera företagscertifikat och masskuldebrevslån. Mikroföretagen använde i sin tur i större utsträckning än tidigare kapitalfinansieringsinvestering. Även de finansieringsalternativ som finansbolagen erbjuder blev proportionellt sett populärare.

Bredare marginaler speciellt för stora och medelstora företag

Enligt enkäten har finansieringsvillkoren fortsatt att stramas åt under det senaste året. Lånemarginalerna har blivit bredare för fler än vartannat medelstort och stort företag som sökte nya lån. Avtalsvillkoren, det vill säga finansieringsklausulerna, har däremot skärpts för mindre företag. Omkostnaderna för lånen har ökat för vart tredje företag som beviljats nya lån.

Värderingen av säkerheter och säkerhetskraven är oförändrade för merparten av företagen. Däremot har priserna på kommersiella garantier stigit.

Företagen betalar fakturorna i genomsnitt inom tre till fyra veckor

Av de små och medelstora företagen uppger nästan vartannat att kundföretagen använder längre tid för att betala sina fakturor. Deras kunder använder i medeltal 18–27 dagar för att betala sina fakturor. De längre betalningstiderna har lett till större behov av finansiering för hälften av de små och medelstora företagen.

Ibruktagandet av e-fakturan framskrider snabbt

Andelen företag som använder e-faktura ökar snabbt. Omkring 90 procent av de stora företagen använder redan e-fakturan. Även merparten av de små och medelstora företagen har tagit i bruk e-fakturan.

Finansieringsenkäten är en omfattande översikt av företagens finansiella ställning. Undersökningen genomfördes i september–oktober 2013 och enkäten besvarades av 3 661 företag. I undersökningen deltog Finlands Näringsliv EK, Finansbranschens Centralförbund, Finnvera Abp, Företagarna i Finland, Finlands Bank och Arbets- och näringsministeriet; enkäten genomfördes av IROResearch Oy.

Rapporten kan läsas i Flash-version (rekommendation) på Finlands Banks webbplats på
http://www.suomenpankki.fi/sv/julkaisut/selvitykset_ja_raportit/rahoituskyselyt/Pages/default.aspx

» Rapporten i pdf-form (på finska)

Utöver de i rapporten framförda riksomfattande resultaten kommer resultaten per områdena för NTM-centralerna att publiceras i tjänsten Toimiala Online som administreras av Arbets- och näringsministeriet.

Upplysningar
Ekonom Jukka Vauhkonen, Finlands Bank, jukka.vauhkonen@bof.fi, telefon 010 831 2111
Finansieringsexpert Tommi Toivola, EK, tommi.toivola@ek.fi, telefon 09 4202 3292