Tutkimus

Yritysrahoituskysely 2013

18.12.2013

ESIPUHE

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Finanssi alan Keskusliitto, Finnvera Oyj, Suomen Pankki, Suomen Yrittäjät sekä työ- ja elinkeinoministeriö selvittävät säännöllisesti Suomessa toimivien yritysten rahoituksen hankintaa ja hankinta-aikomuksia, rahoitusongelmia sekä rahoituksen saatavuutta ja hintaa. Yritysrahoituskysely toteutettiin nykyisessä muodossaan nyt toisen kerran. Tämän vuotisen kyselyn aineiston keruusta vastasi IROResearch Oy.

Yritysrahoituskysely tuottaa ainutlaatuista tietoa yritysten rahoitustilanteesta sekä rahoituksen katvealueista, kehittämistarpeista ja muutostrendeistä. Yritysten rahoituksen riittävä saatavuus, riskeihin nähden oikein mitoitetut ehdot sekä rahoitusvaihto ehtojen monipuolisuus ovat elintärkeitä yrityksille ja koko kansantaloudelle.

Kyselyn tuloksia raportoitaessa yritykset jaetaan henkilökunnan lukumäärän perusteella neljään kokoluokkaan: mikroyrityksiin (0–9 työntekijää) sekä pieniin (10–49), keskisuuriin (50–249) ja suuriin (yli 250) yrityksiin. Tulokset on painotettu siten, että ne vastaavat mahdollisimman luotettavasti yritysten alueellista ja toimialoittaista jakautumista. Kyselyyn vastasi 3 661 yritystä eri toimialoilta (pl. rahoitustoimiala) ja eri puolilta Manner-Suomea.

Raportissa esitetään kyselyn valtakunnalliset tulokset. Raportti on saatavissa kaikkien edellä mainittujen osapuolten internet-sivuilta. Sekä valtakunnalliset että alueelliset tulokset ovat saatavissa myös työ- ja elinkeinoministeriön yllä pitämän Toimiala Online -palvelun kautta.

YHTEENVETO

Yritysten rahoituksen hankinta kehittyi kaksijakoisesti

Aiempaa suurempi osa keskisuurista ja suurista yrityksistä on hankkinut viimeksi kuluneen vuoden aikana uutta rahoitusta. Samaan aikaan rahoituksen hankinta-aikeissaan epäonnistuneiden tai niistä luopuneiden yritysten osuudet näyttäisivät kyselyn perusteella kasvaneen.

Yritysten rahoituksessa sekä kipukohtia että merkkejä paremmasta

Noin joka viides pieni ja keskisuuri yritys ei saanut hakemaansa ulkoista rahoitusta, sai sitä hakemaansa vähemmän, tai piti saamansa rahoituksen ehtoja kohtuuttoman kireinä. Yritykset arviot rahoituksen saatavuudesta seuraavan 12 kuukauden aikana ovat kuitenkin varsin myönteisiä: noin 80 % yrityksistä arvioi mahdollisuutensa saada rahoitusta joko pysyvän ennallaan tai paranevan.

Merkkejä yritysten rahoitus­rakenteen monipuolistumisesta

Kyselyn perusteella yritysten rahoitus-rakenne on monipuolistumassa. Aiempaa useammat suuret yritykset hankkivat rahoitusta laskemalla liikkeeseen yritystodistuksia ja joukkovelka-kirjoja. Mikroyritykset puolestaan käyttivät aiempaa yleisemmin pääomasijoitusrahoitusta. Myös rahoitusyhtiöt kasvattivat suhteellista suosiotaan.

Erityisesti suurten ja keskisuurten yritysten rahoituksen ehdot kiristyivät

Kyselyn mukaan rahoituksen ehtojen kiristyminen on jatkunut. Useamman kuin joka toisen uutta lainaa hankkineen keskisuuren ja suuren yrityksen laina-marginaalit levenivät. Sopimusehdot eli rahoituskovenantit puolestaan kiristyivät pienemmillä yrityksillä. Luottojen sivu-kulut kasvoivat joka kolmannella uutta luottoa saaneista yrityksistä. Valtaosalla yrityksistä vakuuksien arvostus ja vakuusvaatimukset ovat säilyneet ennallaan. Erityisesti kaupallisten takausten hinnat ovat kuitenkin nousseet.

Yritysten keskimääräiset laskun­maksuajat kolmesta neljään viikkoa

Lähes joka toinen pieni ja keskisuuri yritys ilmoittaa asiakasyritystensä keski-määräisten laskunmaksuaikojen pidentyneen. Niiden asiakkaiden keskimääräinen laskunmaksuaika on 18–27 päivää. Laskunmaksuaikojen piteneminen on kasvattanut joka toisen pienen ja keskisuuren yrityksen rahoitustarpeita.

Verkkolaskujen käyttöönotto jatkunut ripeänä

Verkkolaskuja käyttävien yritysten osuus kasvaa nopeasti. Suurista yrityksistä jo noin 90 % käyttää verkkolaskuja. Myös valtaosa pienistä ja keskisuurista yrityksistä on ottanut ne käyttöön.

» Yritysrahoituskysely 2013 ‑raportti on luettavissa Flash-versiona (suositus)
Suomen Pankin verkkosivuilla

Raportissa esitettävien valtakunnallisten tulosten lisäksi kyselyn ELY-keskusalueittaiset tulokset julkistetaan työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä Toimiala Online ‑palvelussa.

Lisätietoja
Ekonomisti Jukka Vauhkonen, Suomen Pankki, p. 010 831 2111
Rahoitusasiantuntija Tommi Toivola, EK, p. 09 4202 3292.


» Lue raportti: Yritysrahoituskysely 2013
» Rahoituskysely 2013, vihko

» Lue tiedote: Yrityksillä edelleen kipukohtia rahoituksessaan –
myös merkkejä paremmasta näkyvissä

» Läs meddelande: Fortfarande smärtpunkter i företagens finansiering –
även synliga tecken på ljusning